Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
2 Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác- Chi nhánh Thanh Hóa

2 Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác- Chi nhánh Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ - 100trang

Chỉ tiêuNăm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Tổng tài sản1,112.161,517.211,616.391,948.80Cho vay khách hàng1,057.491,160.891,544.181,864.87Tiền mặt,vàng bạc, đá quý25.4929.1432.0435.04Tài sản cố định18.5924.8625.9532.94Tài sản có khác10.5913.0014.2315.9536.426.5420.56Tốc độ tăng trưởng (%)

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán của Co.op bank Thanh Hóa)Tổng tài sản của Co.op bank Thanh Hóa năm 2011 đạt khoảng 1.112,16 tỷ đồng,

năm 2012 đạt 1.517,21 tỷ , năm 2013 đạt 1.616,39 tỷ đồng, năm 2014 đạt 1.948,80

tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản khoảng 12%/năm. Tốc độ tăng trưởng tổng

tài sản của Co.op bank Thanh Hóa không cao nhưng luôn đạt tăng trưởng dương,

chứng tỏ qui mô hoạt động của Ngân hàng có xu hướng càng ngày càng lớn.

Biều đồ 2.1: Cơ cấu tài sản có của Co.op bank Thanh Hóa(Nguồn Bảng cân đối kế toán của Co.op bank Thanh Hóa)48So sánh tốc độ tăng trưởng Tài sản của Co.op bank Thanh Hóa với các

NHTM khác cho thấy: Tăng trưởng tổng tài sản của các NHTM Việt Nam bình

quân trong thời kỳ 2011-2014 là 16,7%. Trong đó nhóm NHTM nhà nước có mức

tăng trưởng tài sản cao hơn nhóm NHTM cổ phần. Cụ thể Vietinbank có mức tăng

trưởng tài sản cao nhất là 24,4%, tiếp theo là Techcombank 21.6%. Ngân hàng ACB

là ngân hàng có mức tăng tài sản bình quân thấp nhất chiếm 9.7%.

Từ sự so sánh này cho thấy, Tốc độ tăng trưởng tài sản của Co.op bank

Thanh Hóa (20.5%) cao hơn tốc độ tăng bình quân của các NHTM Việt Nam nhưng

thấp hơn nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước. Tốc độ tăng trưởng giảm dần

cũng phù hợp với xu thế chung của các NHTM Việt Nam thời gian gần đây. Điều

này được lý giải là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sự suy giảm của thị

trường bất động sản và sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng giai đoạn 20112014. Tuy nhiên Giai đoạn này Co.op bank Thanh Hóa cũng không gặp “cú sốc”

nào làm giảm tài sản như ACB hoặc TCB. Đây cũng chính là đặc trưng phát triển ổn

định của các NHTM nhà nước, không có sự đột phá lớn cũng như không có những

“cú sốc” lớn từ thị trường.

 Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng huy động vốn

Đối với công tác huy động vốn, Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh

Thanh Hoá xác định công tác nguồn vốn có tầm quan trọng đặc biệt; việc tăng

trưởng nguồn vốn có ý nghĩa quyết định đến việc mở rộng quy mô, khả năng phát

triển và sự an toàn của hệ thống. Vì vậy, thời gian qua Chi nhánh đã chủ động điều

hành lãi suất linh hoạt trong giới hạn cho phép; đa dạng các loại kỳ hạn, tăng cường

tuyên truyền quảng cáo để khơi tăng nguồn vốn phục vụ cho vay trong và ngoài hệ

thống.49Bảng 2.5: Thị phần huy động vốn của một số ngân hàng trên địa bàn Thanh

Hoá 2011– 2014

Chỉ tiêu2011201220132014NH hợp tác - CN tỉnh Thanh Hoá2,6%2,7%2,5%1,8%Vietcombank - CN Tỉnh Thanh Hoá1,8%1,3%2,5%1,6%Vietinbank- CN Tỉnh Thanh Hoá9,2%9,4%7,5%8,5%BIDV Thanh Hoá5,0%5,5%4,4%4,8%Agribank- CN Tỉnh Thanh Hoá36,5%38,5%38,8%36,6%MB- CN Tỉnh Thanh Hoá2,4%2,4%4,6%2,2%Ngân hàng khác41,5%40,2%39,7%44,5%(Nguồn: Phòng Thanh tra giám sát NHNN Tỉnh Thanh Hoá))

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tính tới năm 2014 có gần 30 ngân hàng lớn nhỏ hoạt

động, trong đó mạnh nhất là các ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV và các

ngân hàng thương mại cổ phần khác. Năm 2014, thị phần vốn lớn nhất là ngân

hàng Agribank chiếm gần 40%, Vietinbank chiếm gần 10% thị phần vốn. Trong

khi NH hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá là một ngân hàng nhỏ, vốn

huy động chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn huy động của các ngân hàng

trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên Coop.bank Thanh Hóa không ngừng phát triển và

mở rộng quy mô điều này được thể hiện qua việc tốc độ huy động vốn luôn

dương và đạt trên 20% trong giai đoạn 2011-2014

Tổng vốn huy động của Chi nhánh trong giai đoạn qua tăng trưởng qua các

năm. Năm 2012 tổng vốn huy động là 1.196 tỷ tăng 25% so với năm 2011. Năm

2013 lên mức 1.574 tỷ tương đương 32% so với năm trước, năm 2014 tăng 20% lên

mức 1.894 tỷ đồng. Mặc dù tổng vốn huy động của Ngân hàng tăng nhưng tốc độ

tăng trưởng có xu hướng giảm.50Biểu đồ 2.2 : Tăng trưởng vốn huy động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014(Nguồn : Xử lý số liệu từ Phòng Tín dụng Doanh nghiệp và Cá nhân)

2.2.2. Nhóm chỉ tiêu nâng cao chất lượng tài sản Có

Nâng cao chất lượng tài sản Có là yếu tố quyết định việc cải thiện hiệu quả

sử dụng vốn của ngân hàng.

Về chuyển dịch cơ cấu tài sản Có, ta có thể thấy qua biểu đồ 2.1 Co.op bank

Thanh Hóa vẫn chủ yếu tăng trưởng dựa vào tín dụng, hoạt động đầu tư chứng

khoán chưa có và trái phiếu tăng không đáng kể.

 Tỷ lệ của các nhóm tài sản Có của Ngân hàng Co.op Bank Thanh Hóa.

Tỷ lệ cho vay của ngân hàng phản ánh việc sử dụng tài sản để đầu tư cho vay

của các ngân hàng. Thực tế về cơ cấu tài sản, các khoản cho vay chiếm phần nhiều

trong tổng tài sản của ngân hàng. Dựa trên biểu đồ, tỷ lệ cho vay của Co.op bank

Thanh Hóa cho thấy trên 95% và đều có mức tăng trưởng tốt qua các năm, phản ánh

hoạt động kinh doanh duy trì ở mức ổn định, bất chấp cả khủng hoảng kinh tế Việt51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác- Chi nhánh Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×