Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
1 Giới thiệu về Ngân hàng Hợp tác – Chi nhánh Thanh Hóa

1 Giới thiệu về Ngân hàng Hợp tác – Chi nhánh Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ - 100trang

dụng Nhân dân Trung ương thành lập chi nhánh tại tỉnh Thanh Hoá; theo đề nghị

Tổng Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương Quyết định: Thành lập chi

nhánh Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương tại Tỉnh Thanh Hoá từ ngày 01/10/2001,

theo đăng ký kinh doanh số: CN2603000004. Lĩnh vực hoạt động trong thời gian

này là: kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng; là ngân hàng đầu mối

thực hiện liên kết hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân trên địa bàn.

Đến năm 2013 Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Hợp tác

xã Việt Nam số 166/GP-NHNN ngày 4-6-2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam và Văn bản số 3914/NHNN-TTGSNH ngày 4-6-2013 của Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận đổi tên các đơn vị thuộc mạng

lưới của Quỹ Tín dụng Trung ương; kể từ ngày 1-7-2013, Quỹ Tín dụng Trung ương

– Chi nhánh Thanh Hóa chính thức đổi tên thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa.

- Tên giao dịch: Ngân hàng Hợp tác – Chi nhánh Thanh Hóa.

- Tên giao dịch tiếng Anh: CO.OPBANK Thanh Hóa

- Địa chỉ: 25 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

- Điện thoại: 037.33757491.

- Giám đốc chi nhánh: Bà Vũ Thị Hợi.

Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Thanh Hoá có trách nhiệm kế thừa và tiếp

tục thực hiện mọi quyền hạn và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp cũng như có trách nhiệm

xử lý mọi tồn tại, phát sinh từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phù hợp với quy

định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan.

2.1.2.Chức năng nhiệm vụ

- Mở tài khoản tiền gửi cho các thành viên là Quỹ tín dụng nhân dân; Nhận

tiền gửi, cho vay điều hòa vốn đối với các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên; Xây

dựng, phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ mới trong hoạt động của Quỹ

tín dụng nhân dân thành viên đáp ứng nhu cầu của các thành viên Quỹ tín dụng

nhân dân và phục vụ phát triển lợi ích cộng đồng trên địa bàn sau khi được NHNN

cho phép.34- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi

thanh toán và các loại tiền gửi khác của các tổ chức và cá nhân; Cho vay đối với

khách hàng không phải là Quỹ tín dụng nhân dân thành viên.

- Vay vốn trên thị trường tiền tệ trong nước và vay vốn của tổ chức tài chính,

tín dụng, các tổ chức khác và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định của pháp

luật; Ủy thác và nhận ủy thác theo quy định của NHNN và các quy định của pháp

luật liên quan; Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn và các hình thức vay

vốn khác theo quy định của NHNN;

- Thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và

các giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh ngân hàng theo quy định của NHNN; Phát hành

thẻ tín dụng theo quy định của NHNN; Cung ứng các phương tiện, dịch vụ thanh

toán và ngân quỹ cho các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên và các khách hàng

không phải là Quỹ tín dụng nhân dân thành viên; Thực hiện các dịch vụ thanh toán

trong nước, bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín

dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ chi hộ;

- Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng thương mại khác. Ngân hàng Hợp tác

xã Việt Nam có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền hạn và nghĩa

vụ, lợi ích hợp pháp cũng như có trách nhiệm xử lý mọi tồn tại, phát sinh từ Quỹ tín

dụng nhân dân Trung ương phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và

quy định của pháp luật có liên quan. Ngân hàng Hợp tác xã và các khách hàng tiếp

tục thực hiện các hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Quỹ tín dụng nhân dân

Trung ương và khách hàng đang còn hiệu lực cho đến khi hết hạn hợp đồng theo

thỏa thuận. Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch được thực hiện

trên cơ sở có sự thống nhất của các bên.

2.1.3. Cơ cấu tổ chứcGIÁM ĐỐCMô hình tổ chức bao gồm: Giám đốc, các phó giám đốc cùng các phòng chức

năng, và phòng

giao dịch

góp

phần

tăng trưởng về

Phó

giám

đốc

Phó giám

đốcthực hiện nhiệm vụ kinh doanh,

nguồn vốn, dư nợ và quỹ thu nhập của toàn chi nhánh. Cơ cấu bộ máy quản lý tốt sẽ

góp phần không nhỏ trong hoạt động huy động vốn.

Phòng Tín dụng

Doanh nghiệpPhòng Tín dụng

Thành viênPhòng Kế toán –

Ngân quỹPhòng Hành

chính nhân sựPhòng Kiểm tra

Nội bộPhòng Giao

dịch số 5Phòng Giao

dịch số 6Bộ phận Tin

học35Phòng Giao

dịch số 2Phòng Giao

dịch số 3Phòng Giao

dịch số 4Phòng Giao

dịch số 7Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

- Chi nhánh Thanh Hóa

Giám Đốc: gồm 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc

Giám đốc: Là người lãnh đạo cao nhất của Co.op bank Thanh Hóa, thực hiện

các quyền và nghĩa vụ của chi nhánh theo quy định quy chế tổ chức và hoạt động

của chi nhánh và chiụ trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về hoạt

động kinh doanh và các mục tiêu, nhiệm vụ, các hoạt động của chi nhánh. Tổ chức

đào tạo, đào tạo lại cán bộ của chi nhánh để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng

nhu cầu nhiệm vụ.

Tuyển dụng ký kết Hợp đồng lao động,bố trí sắp xếp đánh giá, quy hoạch,

nâng lương, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ Chi nhánh theo thẩm quyền.

Là chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng bậc

lương, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tín dụng, Hội đồng xử lý nợ…

Giúp việc cho giám đốc (GĐ) có 2 phó giám đốc (PGĐ):

Các phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc với nhiệm vụ là:

+ Chủ động tổ chức chỉ đạo những nhiệm vụ được giao.

+ Tham gia ý kiến về chủ trương, cơ chế chính sách định hướng phát triển, kế

hoạch kinh doanh, những vấn đề chung thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực khác.36+ Đề xuất những điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế quản lý, đào tạo

nghiệp vụ. Tham gia về việc bố trí, sắp xếp, đánh giá, đào tạo cán bộ trong Chi nhánh.

+ Toàn quyền quyết định những vấn đề trong phạm vi được ủy quyền và trong

kế hoạch đã được duyệt. Có quyền bảo lưu trước Giám đốc Chi nhánh. Cụ thể tại

Coopbank-CN Thanh Hóa:

01 Phó giám đốc phụ trách kế toán, kho quỹ và 3 phòng giao dịch: Trực tiếp chỉ

đạo phòng kế toán và tổ ngân quỹ giúp giám đốc trong việc lãnh đạo điều hành công

tác ngân quỹ và phụ trách trực tiếp một số phòng giao dịch.

01 Phó giám đốc phụ trách mảng hành chính,tin học và 3 phòng giao dịch:

Trực tiếp chỉ đạo phòng hành chính giúp giám đốc trong việc lãnh đạo điều hành công

tác hành chính và phụ trách trực tiếp một số phòng giao dịch.

Một trong hai phó GĐ thay mặt giám đốc điều hành NH khi giám đốc vắng mặt.

Phòng Kế toán- Ngân quỹ

- Quản lý toàn bộ các tài khoản khách hàng và các tài khoản nội bộ trong,

ngoài bảng cân đối kế toán. Thu – chi tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ, quản lý kho

tiền và quỹ, tài sản thế chấp và các chứng từ có giá.

- Thực hiện hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ,

thanh toán theo quy định giữa NH với nhau hoặc giữa NH với khách hàng.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn kho quỹ và vận chuyển tiền mặt trên

đường đi và đến các phòng giao dịch. Thực hiện tồn quỹ định mức ở NH.

Phòng Tín dụng Doanh nghiệp và Cá nhân: quản lý cho vay ngoài hệ thống

(cá nhân,DN ,Công ty,các hộ SXKD khác). Đây là phòng tập trung hoạt động chính

của Ngân hàng, quyết định phần lớn kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Có nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác kế hoạch, công tác huy động vốn, chỉ đạo cho vay trên

địa bàn, cho vay cá thể, các tổ chức kinh tế (DN,Công ty), hộ SXKD.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn theo định hướng

kinh doanh của Coopbank.

- Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế37hoạch đến các phòng giao dịch trên địa bàn.

Phòng Tín dụng thành viên: là phòng tư vấn, cho vay trong hệ thống và

chăm sóc các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Là đầu mối

trung gian điều hoà vốn cho 69 Quỹ tín dụng nhân dân trong địa bàn Tỉnh được tiếp

cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế vùng nông nghiệp, nông thôn.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giải ngân, cho vay và mục đích sử dụng vốn

đúng mục đích.

Phòng kiểm tra nội bộ: Lập kế hoạch định kỳ và đột xuất về kiểm tra, kiểm

toán nộ bộ; trình giám đốc duyệt và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các

quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh và quy chế an toàn kinh doanh theo đúng

quy định.Ngoài ra phòng còn có chức năng định giá tài sản đảm bảo cho toàn bộ

khách hàng vay ngoài hệ thống ở Chi nhánh và các phòng giao dịch .Tham gia

nghiên cứu soạn thảo hoặc chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy chế nghiệp vụ của

Chi nhánh. Kiểm tra nghiệp vụ NH trong toàn hệ thống trên cơ sở các văn bản chế

độ của NH Nhà nước và các quy trình, quy chế của NH.

Phòng Tổ chức hành chính:

- Là đầu mối tham mưu, đề xuất, giúp việc giám đốc về triển khai thực hiện

công tác tổ chức - nhân sự và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh: phổ biến,

quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ liên quan đến công

tác tổ chức, quản lý nhân sự.

- Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi

nhánh theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy định của Coopbank

Việt Nam. Thực hiện công tác quản trị và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh

tại chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ an ninh, an toàn chi nhánh.

Phòng giao dịch: Là đơn vị kinh doanh trực thuộc chi nhánh, hoạch toán

báo sổ, thực hiện một số hoạt động ngân hàng như: Cho vay, thu nợ, huy động

vốn, chuyển tiền, bảo lãnh...theo uỷ quyền của Giám đốc. Được sử dụng con dấu

riêng trong hoạt động nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của

phòng, mỗi phòng giao dịch có mức phán quyết cho vay nhất định đối với 138khách hàng, nếu số tiền cho vay trên 1 khách hàng vượt quá quyền phán quyết

đó, phòng giao dịch đó phải mời hội đồng tín dụng ở Chi nhánh (gồm GĐ hoặc

PGĐ quản lý trực tiếp PGD đó và trưởng (phó phòng) TNDN và CN, trưởng

(phó phòng) kiểm tra nội bộ đi cùng thẩm định và họp hội đồng tín dụng quyết

định cho vay hay không cho vay.

Chi nhánh Co.op bank Thanh Hóa có trụ sở chính tại 25 Phan Chu Trinh,

P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chi nhánh có 6 phòng giao dịch trực

thuộc như sau:

+ Phòng giao dịch số 02: đóng tại TP.Thanh Hóa.

+ Phòng giao dịch số 03: đóng tại huyện Yên Định.

+ Phòng giao dịch số 04: đóng tại huyện triệu Sơn.

+ Phòng giao dịch số 05: đóng tại huyện Hậu Lộc.

+ Phòng giao dịch số 06: đóng tại huyện Nga Sơn

+ Phòng giao dịch số 07: đóng tại thị xã Sầm Sơn.

2.1.4.Nguồn lực

2.1.4.1.Nhân lực

Ngân hàng là một dạng tổ chức đặc thù của nền kinh tế thị trường. Hiệu quả

kinh doanh và sự phát triển của nó phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chiều sâu của

hoạt động, vào các nguồn lực của Ngân hàng. Trong mỗi giai đoạn phát triển ,các

nguồn lực có vai trò khác nhau. Thời kỳ khởi nghiệp, nguồn vốn, cơ sở vật chất,

công nghệ quyết định khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nhưng trong nền tri thức

và hội nhập hiện nay, yếu tố quyết định và khả năng cạnh tranh và tồn tại của Ngân

hàng là chất lượng của nguồn nhân lực. Vì vậy, trong những năm qua hoạt động

tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực của Co.op bank Thanh Hóa không ngừng

được chú trọng và nâng cao nhằm đảm bảo vận hành hệ thống, liền mạch giữa các

phòng ban, các Phòng giao dịch trực thuộc và giúp Ngân hàng Hợp tác – CN Thanh

Hóa luôn vững mạnh, giữ vững vị trí là Chi nhánh lớn dẫn đầu cả nước.

Về cơ cấu giới tính, số lao động nam qua các năm luôn tăng lên nhiều hơn số

lao động nữ trong các năm qua: Tỷ lệ lao động nam chiếm khoảng từ 51.54%39-57.4% và lao động nữ chiếm ít hơn trong khoảng từ 42.6%-48.5%. Đây là cơ cấu

giới tính phù hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngoài việc phân công

lao động nữ làm ở các bộ phận Kế toán –Ngân quỹ thì lao động nam để làm các

nghiệp vụ đòi hỏi phải có sức khoẻ, năng động, nhiệt tình như làm ở bộ phận tín

dụng để đi các phòng giao dich ở các huyện, bám sát địa bàn kinh doanh.

Bảng 2.1: Tình hình nhân sự tại Coopbank Chi nhánh Thanh Hóa

Năm 2011

Chỉ tiêuNăm 2012Năm 2013Năm 2014Số

lượng

(người)

cấu

(%)Số

lượng

(người)

cấu

(%)Số

lượng

(người)

cấu

(%)Số

Cơ cấu

lượng

(%)

(người)Tổng số LĐ

Theo

giới

tính

Nữ6010075100881001051002846.63242.64146.65048.5Nam

Theo trình

độ

Trên Đại học3253.43357.44753.45551.5813.312141717.32421.2Đại học

Cao Đẳng,

Trung cấp4066.763817178.78074.81220353433(Nguồn: Phòng hành chính Coopbank Chi nhánh Thanh Hóa)

Trong những năm vừa qua công tác tuyển dụng cán bộ được nâng cao, Ngân hàng

hợp tác- CN Thanh Hóa chỉ tuyển những sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy có

bằng khá trở lên từ các trường đại học có uy tín như ĐH KTQD, Học viện Ngân

hàng, Học viện tài chính, ĐH Ngoại thương, ĐH Thương mại, ĐH quốc gia HN.

Còn những cán bộ cũ có trình độ trung cấp, cao đẳng trước đây đều phải đi học

nâng cao lên Đại học. Nhờ vậy mà lực lượng lao động có trình độ trên Đại học

chiếm tỷ lệ từ 13.3%-22.2%/tổng lao động, lao động có trình độ đại học chiếm từ

63%-80%. Còn lao động trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2011 là 12 người chiếm4020% tổng số lao động nhưng đã đi học nâng cao đến năm 2012 tất cả số LĐ này đã

là 3 và duy trì cho đến năm 2014. Như vậy ta có thể thấy mặt bằng trình độ nguồn

nhân lực của Ngân hàng Hợp tác –CN Thanh Hóa khá cao, lao động có trình độ Đại

học và trên Đại học là chủ yếu và tất cả các lao động thực hiện nghiệp vụ chính của

Ngân hàng có trình độ từ đại học trở lên. lao động dưới trình độ Đại học là bộ phận

hỗ trợ như bảo vệ, trông xe…

2.1.4.2.Tình hình nguồn vốn và tài sản của Chi nhánh

*Cơ sở vật chất ,tài sản và trang thiết bị sản xuất

Tổng tài sản của Coopbank CN Thanh Hóa đến năm 2014 là 1.949 tỷ đồng,

tăng 333 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng tăng 17.08%.Năm 2013, tổng Tài

sản là 1.616 tỷ dồng, tăng 99 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng

6.13%. Năm 2012 tổng tài sản đạt là 1.517 tỷ đồng, tăng 262 tỷ đồng so với năm

2011, tương ứng tỷ lệ tăng 20,88%. Nhìn chung trong những năm qua, tổng tài sản

của Coopbank CN Thanh Hóa liên tục tăng qua các năm. Có được sự tăng trưởng

trong những năm qua là nhờ tiền mặt, cho vay khách hang, TSCĐ, TS khác tăng

đều đặn qua các năm, trong đó đáng kể nhất là tốc độ cho vay khách hàng liên tục

tăng lên cao nhất, cụ thể: Cho vay khách hàng đến năm 2014 đạt 1.865 tỷ đồng,

tăng 321 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng tỷ lệ tăng 17.21%. Năm 2013 cho

vay khách hàng đạt 1.544 tỷ đồng, tăng 378 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng

tỷ lệ tăng 24.48%. Năm 2012 cho vay khách hàng đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 109 tỷ

đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 9.35%.

Về cơ cấu tổng tài sản của Coopbank CN Thanh Hóa thì khoản mục cho vay

khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong những năm qua, tương ứng các năm 2011

(95.64%); năm 2012 (95.58%); năm 2013 (95.61%), năm 2014 là 95.14%. Từ cơ

cấu tỷ trọng khoản mục cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài

sản ta có thể khẳng định được hoạt động kinh doanh của Coopbank CN Thanh Hóa

cũng như những Ngân hàng Nhà nước khác là tập trung chủ yếu vào hoạt động cấp

tín dụng.

Cơ cấu các khoản mục còn lại trong tổng tài sản chiếm tỷ trọng rất thấp:41+Tiền mặt, vàng bạc, đá quý đến năm 2014 là 35 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so

với năm 2013, tương ứng tỷ lệ tăng 9,37% và chiếm tỷ trọng 2.03%/tổng tài sản;

năm 2013 là 32 tỷ đồng, tăng 2.8 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng

9.95% và chiếm tỷ trọng 1,95%/tổng tài sản.Năm 2012 lả 29 tỷ đồng ,tăng 3.6 tỷ

đồng so với năm 2011,tương ứng tăng 14.3% và chiếm tỷ trọng 1.92% tổng TS.

+ Tài sản cố định cũng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng tài sản đến năm

2014 là 32.9 tỷ đồng, tăng 6.9 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng tỷ lệ tăng

26.95% và chiếm tỷ trọng 1.91%/tổng tài sản; năm 2013 là 25.9 tỷ đồng, tăng 1 tỷ

đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng 4.4% và chiếm tỷ trọng 1,58%/tổng tài

sản, năm 2012 là 24.8 tỷ đồng, tăng 6.2 tỷ đồng so với năm 2011, tương ứng tỷ lệ

tăng 33.71% và chiếm tỷ trọng 1,64%/tổng tài sản.

+ Tài sản có khác đến 2014 là 15.9 tỷ đồng, tăng 1.7 tỷ đồng so với năm

2013, tương ứng tỷ lệ tăng 12.09% và chiếm tỷ trọng 0.92%/tổng tài sản; năm 2013

là 14.2 tỷ đồng, tăng 1.2 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng 9.46% và

chiếm tỷ trọng 0.87%/tổng tài sản, năm 2012 là 13 tỷ đồng, tăng 2.4 tỷ đồng so với

năm 2011, tương ứng tỷ lệ tăng 22.76% và chiếm tỷ trọng 0.86%/tổng tài sản.

Đánh giá tổng quát các khoản mục trong tổng tài sản của Co.opbank CN

Thanh Hóa trong các năm qua đều có sự tăng trưởng và phát triển, cơ cấu tài sản

hợp lý đối với Ngân hàng Thương mại mà hoạt động tín dụng chiếm ưu thế. Tuy

nhiên,Ngân hàng Coopbank CN Thanh Hóa, do mới chuyển đổi từ quỹ tín dụng

nhân dân trung ương nên các hình thức cho vay và dịch vụ chưa đa dạng như các

NHTM khác, vì vậy muốn tăng trưởng ở khoản mục cho vay khách hàng bền vững

và chất lượng tốt phải đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng tín dụng, từng bước

chuẩn hoá hoạt động kinh doanh theo các chuẩn mực trong nước và quốc tế, như

định hướng phát triển Ngân hàng của Coopbank Việt Nam là ngoài việc cho vay

trong hệ thống (điều hòa vốn đến các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) ,Coop- bank còn

cho vay ngoài hệ thống (cá nhân, DN, tổ chức) và phát triển từng bước các dịch vụ

ngân hàng như các NHTM khác. .42Bảng 2.2: Bảng cân đối Coopbank Chi nhánh Thanh Hóa qua 4 năm (2011-2014) ĐVT: Triệu VNĐ

2011

STT

AChỉ tiêu

Tài sản

Tiền mặt,vàng bạc, đá

quý201220132014

2012/2011

(+/-)

(%)

262.047 20,88so sánh

2013/2012

(+/-)

(%)

127.186

8,382014/2013

(+/-)

(%)

83.409

5,07Số tiền

1.112.158%

100Số tiền

1.517.206%

100Số tiền

1.616.392%

100Số tiền

1.948.801%

10025.4902,0329.1351,9232.0351,9535.0362,033.64514,302.8999,953.0019,37IICho vay khách hàng1.057.49095,641.166.21395,581.544.17795,611.864.87295,14249.72420,80121.9628,4171.6944,56IIIChứng khoán đầu tư00,0000,0000,0000,000-0-0-IVTài sản cố định18.5891,4824.8571,6425.9501,5832.943.791,916.26733,711.0934,406.99326,95VTài sản có khác10.5890,8413.0000,8614.2300,8715.9500,922.41022,761.2309,461.72012,09BNợ phải trả và vốn chủ

sở hữu1.112.1581001.517.2061001.616.3921001.948.801100262.04720,88127.1868,3883.4095,07ICác khoản nợ Chính

phủ và NHNN135.46810,79150.2469,90195.50211,89252.50514,6114.77610,9145.25630,1257.00329,16IITiền gửi và vay các

TCTD khác38.4893,0745.8943,0248.5672,9553.6873,117.40419,242.6725,825.12010,54IIITiền gửi của khách hàng514.75641,01623.89541,12625.22738,02783.80945,36109.13821,201.3310,21158.58225,36IVCác khoản nợ khác45.7253,6452.7853,4859.1243,6060.1913,487.06015,446.33812,011.0671,81V

VIVốn tài trợ,ủy thác đầuVốn và các quỹ465.623

55.09437,10

4,39581.490

62.89538,33

4,15650.260

65.71239,54

4,00506.895

70.71329,34

4,09115.866

7.80124,88

14,1668.770

2.81611,83

4,48-143.364.

5.00022,05

7,61(Nguồn: Báo cáo tài chính Coopbank-CN Thanh Hóa)432.1.4.2.2.Nguồn vốn:

Không giống với các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, hoạt

động của NHTM chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động. Nguồn vốn tự có tuy rất

quan trọng nhưng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chủ yếu để đầu tư vào cơ sở vật

chất, tạo uy tín với khách hàng. Tuy nhiên, đối với chi nhánh Ngân hàng Hợp tác

Thanh Hóa là chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, cho nên chi

nhánh không quản lý nguồn vốn tự có mà nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh chủ

yếu từ vốn huy động và vốn điều chuyển từ Hội sở Ngân hàng Hợp tác.

Tính đến năm 2014, tổng nguồn vốn (gồm nợ phải trả và VCSH) Coopbank

CN Thanh Hóa là 1.948 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2013 là 20,56%. Xem xét tỷ

trọng các khoản mục trong tổng tài sản (bao gồm nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở

hữu) cơ cấu khá hợp lý:

+ Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong chiếm tỷ lệ hợp lý

trong những năm qua. Đến năm 2014, tỷ trọng các khoản nợ Chính phủ và Ngân

hàng Nhà nước trên Tổng nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu là 14.61% tương

ứng là 252 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng tỷ lệ tăng 29.16%.

Năm 2013 là 195 tỷ, tăng 45 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng

30.12%. Năm 2012 là 150 tỷ, tăng 14.7 tỷ đồng so với năm 2011, tương ứng tỷ lệ

tăng 10.91%.

+ Tiền gửi và tiền vay các Tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ dao

động trong khoảng 2.95%-3.11% trong tổng nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

+ Tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng khá lớn và là nguồn vốn chủ yếu

trong tổng nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ trọng tiền gửi khách hàng liên

tục tăng trong các năm qua tương ứng đến tháng 2014 là 45.36%, năm 2013 là

38.02%, năm 2012 là 623.8%, năm 2011 là 514.7%.

+ Khoản mục các khoản nợ khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong những năm qua

dao động từ 3.48% -3.64%, qua các năm tuy có tăng nhưng tỷ lệ tăng khá thấp.

Khoản mục các khoản nợ khác chủ yếu là nguồn điều hoà Trụ sở chính với chi nhánh,

nguồn vốn vay tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước. Điều này cho thấy sự độc lập tự chủ44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu về Ngân hàng Hợp tác – Chi nhánh Thanh Hóa

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×