Tải bản đầy đủ
Sơ đồ 3.10: Quy trình hạch toán chứng từ của kế toán NVL trên phần mềm kế toán

Sơ đồ 3.10: Quy trình hạch toán chứng từ của kế toán NVL trên phần mềm kế toán

Tải bản đầy đủ

SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7

GVHD: Th.S. Trần Anh Quang

Sổ chi tiết TK 152

3.3.5 Kế toán quản trị nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu công ty sử dụng được bảo quản cẩn thận, đảm bảo chất

SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7

GVHD: Th.S. Trần Anh Quang

lượng, hệ thống kho bãi hiện đại rộng rãi, thoáng mát, các kho bãi được bố trí
gần nơi sử dụng giúp việc xuất kho và sản xuất được đảm bảo liên tục. Một số
NVL cần bảo quản trong kho lạnh cũng được công ty đảm bảo chất lượng tốt
khi xuất dùng.
- Công ty xây dựng định mức tiêu hao NVL được xây dựng sát với thực tế,
giúp tránh tình trạng sản xuất thiếu hoặc thừa NVL, tránh tình trạng lãng phí
NVL, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, không đạt chỉ tiêu sản lượng hoặc
tình trạng sản xuất thừa, ứ đọng sản phẩm.
- Báo cáo thống kê được thực hiện hàng ngày cho biết tình hình nhập ,
xuất, tồn cụ thể của NVL, đồng thời chỉ ra mức dự trữ NVL cho sản xuất, giúp
kế toán đặt ra kế hoạch mua NVL bổ sung sản xuất kịp thời.
- Vật tư được kiểm kê hàng tháng, phát hiện chênh lệch để xử lý, tránh tình
trạng thất thoát NVL do lâu ngày. Việc đánh giá NVL cuối tháng cho biết bộ
phận nào sử dụng lãng phí hay tiết kiệm NVL, đưa ra quyết định xử lý hay khen
thưởng kịp thời.
Cuối tháng, kế toán vật tư và thủ kho tiến hành đối chiếu sổ sách, kiểm tra
số lượng nhập, xuất kho xem có sự sai lệch hay không. Nếu không có sai sót, kế
toán vật tư lập báo cáo chi tiết vật liệu hàng tháng sau khi đối chiếu với thủ kho
nộp cho Giám đốc.

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÈ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
MINH ÂN

SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7

GVHD: Th.S. Trần Anh Quang

4.1 Ưu điểm
Nhìn chung bộ máy kế toán của công ty được tổ chức phù hợp với yêu cầu
quản lý. Tuy khối lượng công việc khá lớn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát và
khoa học của kế toán trưởng cùng với trình độ nghiệp vụ vững vàng, tương đối
đối đồng đều của đội ngũ kế toán viên nên phòng kế toán của công ty luôn hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được
xử lý tại phòng kế toán tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin nhanh chóng,
kịp thời và chính xác cho công tác quản lý.
Phòng kế toán của công ty được bố trí gọn nhẹ, hợp lý, phân công công
việc cụ thể cho từng người. Không xảy ra hiện tượng quá đông người, công việc
nhàn rỗi và phát huy được năng lực chuyên môn của từng người. Ngoài ra, để
thích ứng với nhu cầu của xã hội và đòi hỏi của thị trường, công ty cũng đã và
đang tổ chức cho cán bộ nhân viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trình
độ quản lý tổ chức quản lý cho từng người và lợi ích chung của toàn công ty.
Hệ thống chứng từ kế toán liên quan đến các yếu tố đầu vào tại công ty được tổ
chức, lưu chuyển khoa học tạo điều kiện cho việc quản lý chặt chẽ các yếu tố
đầu vào, hạn chế tối đa thất thoát nguồn vốn.
Bên cạnh đó công ty đã áp dụng được hệ thống máy vi tính vào trong
công tác hạch toán kế toán. Do vậy số liệu kế toán đựợc thường xuyên, hạn chế
đến mức thấp nhất nhầm lẫn trong tính toán giúp cho việc tập hợp chi phí một
cách nhanh chóng và chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác hạch toán kế toán,
từ đó góp phần cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết cho công tác
quản lý.
Để phù hợp với việc thực hiện công tác kế toán trên máy vi tính, công ty
áp dụng hình thức “Nhật ký chung” để hạch toán , đây là hình thức được coi là
tiên tiến, được áp dụng rộng rãi phổ biến và đặc biệt phù hợp với đặc điểm sản
xuất kinh doanh và trình độ hạch toán quản lý kinh tế của Công ty .
Chế độ hạch toán được kế toán công ty chấp hành nghiêm chỉnh, phân
công, bố trí lao động hợp lý.

SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7

GVHD: Th.S. Trần Anh Quang

Trong quá trình tổ chức chứng từ, kế toán đảm bảo đúng nguyên tắc về
biểu mẫu, luân chuyển, ký duyệt đồng thời cũng tuân thủ các chế độ, kiểm tra,
ghi sổ, bảo quản, lưu trữ và hủy chứng từ. Khi tập hợp đủ chứng từ thì kế toán
mới tiến hành ghi sổ. Vì vậy, đảm bảo tính đầy đủ, an toàn cho chứng từ.
4.2 Nhược điểm
Đội ngũ nhân sự phòng kế toán hay có sự thay đổi khiến cho mất thời
gian cho công việc bàn giao sổ sách và đào tạo nhân viên mới làm quen với
công việc cũng như sử dụng phần mềm làm lãng phí thời gian và chi phí của
công ty. Một số nhân viên kế toán còn lúng túng, chưa thành thạo trong việc sử
dụng phần mềm và các thiết bị văn phòng dẫn đến làm giảm hiệu quả làm việc
của phòng kế toán cũng như toàn công ty.
Các khoản trích theo lương của công ty chưa được thực hiện thường
xuyên. Việc tính và thanh toán các khoản trợ cấp, BHXH chưa tiến hành kịp
thời.
Tuy việc phân chia công việc đã hợp lý nhưng về phần hành liên quan tới
thuế và các công việc liên quan tới cơ quan thuế, nhân viên kế toán của công ty
chưa có ai l àm tốt về mảng này nên dẫn đến còn có nhiều sai sót về thuế.
4.3 Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần
tư vấn và xây dựng Minh Ân
Kế toán tiền lương của công ty nên thực hiện thường xuyên công tác
trích các khoản theo lương thêm vào đó cần phải kịp thời tính và hạnh toán các
khoản trợ cấp, BHXH cho người lao động để người lao động có thể an tâm tham
gia sản xuất.
Trong bộ máy kế toán của công ty cần có sự phân công công việc một cách
hợp lý. Mỗi kế toán không nên kiêm nhiệm quá nhiều phần hành kế toán dẫn
đến khối lượng công việc nhiều, bị dồn ứ, tạo tình trạng quá tải đối với nhân
viên kế toán.
Tổ chức bộ máy kế toán thường xuyên có sự thay đổi vì vậy công ty phải
có những chính sách phù hợp ngay từ khi tuyển dụng để ổn định bộ máy kế