Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Do đó, kết thúc các tháng, quý, năm tài chính, kế toán lương thực hiện các phân tích về kết cấu lao động, thời gian lao động, trình độ chuyên môn của lao động bình quân….để báo cáo lên Giám đốc. Để có sự đánh giá toàn diện, chính xác về chất lượng lao độn

Do đó, kết thúc các tháng, quý, năm tài chính, kế toán lương thực hiện các phân tích về kết cấu lao động, thời gian lao động, trình độ chuyên môn của lao động bình quân….để báo cáo lên Giám đốc. Để có sự đánh giá toàn diện, chính xác về chất lượng lao độn

Tải bản đầy đủ - 48trang

SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh Quangđiều chỉnh cần thiết để tăng chất lượng lao động của công ty và sử dụng lao

động hiệu quả.

3.3 Kế toán nguyên vật liệu

3.3.1 Đặc điểm của kế toán nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất là đối tượng lao động –

một trong ba yếu tố cơ bản để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh và là

cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm.

Theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh vật liệu

được phân thành những loại sau đây.

- Nguyên vật liệu chính: Là những đối tượng chủ yếu cấu thành nên thực

thể của sản phẩm (kể cả bán thành phẩm mua ngoài)

- Vật liệu phụ: Là những thứ chỉ có tác động phụ trợ trong sản xuất và chế

tạo sản phẩm nhằm làm tăng chất lượng của nguyên vật liệu chính hoặc tăng

chất lượng của sản phẩm sản xuất ra.

- Nhiên liệu: Là những thứ được sử dụng cho công nghệ sản xuất sản phẩm

cho các phương tiện vật chất, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất kinh

doanh.

- Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết phụ tùng dùng để thay thế sửa chữa và

thay thế cho máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải.

- Thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm vật liệu và thiết bị cần lắp, không cần

lắp, vật kết cấu khác mà Doanh nghiệp phục vụ mục đích đầu tư xây dựng cơ

bản.

- Vât liệu khác: Là toàn bộ vật liệu còn lại trong quá trình sản xuất chế tạo

ra sản phẩm hoặc phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản cố định.Nguyên vật liệu có đặc điểm sau:

- Tham gia vào chu kì sản xuất sản phẩm.

- Khi tham gia vào quá trình sản xuất, nguyên vật liệu thay đổi hoàn toàn

hình thái vật chất ban đầu và giá trị được chuyển toàn bộ một lần vào chi phí

sản xuất kinh doanh.SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh QuangĐặc điểm của kế toán nguyên vật liệu

+ Ghi chép, tính toán, phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác số lượng, chất

lượng và giá thành thực tế của nguyên vật liệu nhập, xuất kho.

+ Kiểm tra tình hình chấp hành định mức tiêu hao.

+ Phân bổ hợp lý giá trị sử dụng cho các đối tượng.

+ Tính toán, phản ánh chính xác số lượng, chất lượng, giá trị nguyên vật

liệu tồn kho.

3.3.2 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ

Công ty sử dụng các chứng từ kế toán sau:

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá

- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho

- Hoá đơn cước phí vận chuyển

- Tổng hợp nhập xuất tồn* Sơ đồ luân chuyển chứng từ của kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ

phần tư vấn và xây dựng Minh ÂnSV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7

Người yêu cầuKế toán vật tưYêu cầu nhập

khoGVHD: Th.S. Trần Anh Quang

Tại kho

Lập phiếu nhập

khoNhận phiếu và nhập

khoKý phiếu và

chuyển hàng

Ghi phần mềmGhi thẻ khoSơ đồ 3.8: Sơ đồ luân chuyển của chứng từ kế toán tăng nguyên vật liệu

Khi nhận được giấy yêu cầu nhập kho nguyên vật liệu , thủ kho sẽ lập

phiếu nhập kho để người yêu cầu nhập kho ký nhận và chuyển hàng. Sau đó thủ

kho sẽ kiểm nhận hàng và nhập kho, ghi thẻ kho và chuyển phiếu nhập kho cho

kế toán vật tư lưu trữ làm căn cứu hạch toán vào sổ sách.SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7

Người yêu Kế

cầu

nguyên

liệu

Yêu cầu

xuất kho

NVLKý phiếu

nhận vật

GVHD: Th.S. Trần Anh Quangtoán kế

vật trưởngLập PXK

NVLPhiếu xuất

khotoán Giam đốcKý duyệtThủ khoKý duyệtNhận

phiếuPhiếu xuất

kho NVLNhận lại

phiếu

Ghi sổ kế

toán nguyên

vật liệu và sổ

liên quanThẻ khoSơ đồ 3.9: Sơ đồ luân chuyển chứng từ giảm nguyên vật liệu

Hàng ngày, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư của công trình người yêu

cầ u sẽ viết phiếu yêu cầu cấp vật tư đề nghị xuất kho NVL , ghi rõ họ tên, số

lượng cần dùng, có chữ ký của phụ trách công trình, phải được phê chuẩn của

ban chỉ huy công trình.3.3.3 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 152 – Nguyên vật liệu : tài khoản này dùng để phản ánh giá trị

hiện có và tình hình biến động các loại NVL trong kho của doanh nghiệp.SV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh QuangTK 152 có thể mở các TK cấp 2 để theo dõi chi tiết từng loại NVL tùy

thuộc vào doanh nghiệp, ở công ty có các TK 152 cấp 2 sau :

TK 1521: Nguyên liệu, vật liệu chính

TK 1522: Vật liệu phụ

TK 1524: Phụ tùng

Nội dung phản ánh trên TK 152 như sau:

Bên Nợ:

+ Trị giá thực tế Nguyên vật liệu nhập kho

+ Trị giá thừa phát hiện khi kiểm kê

+ Chênh lệch trị giá nguyên vậy liệu tăng khi đánh giá lại nguyên vật liệu

trong kho

Bên Có:

+ Trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho

+ Chiết khấu thương mại khi mua nguyên vật liệu được hưởng

+ Trị giá nguyên vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua

+ Chênh lệch trị giá nguyên vật liệu giảm giá khi đánh giá lại nguyên vật liệu

trong kho

Số dư Nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ.3.3.4 Quy trình hạch toán chứng từ vào các sổ tổng hợp và chi tiết tại

công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Minh ÂnSV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7Phiếu nhập

kho, phiếu

xuất khoSổ chi tiết TK 152,

sổ cái TK 152, Sổ

nhật ký chungGVHD: Th.S. Trần Anh QuangPhần mềm kế toánBáo cáo tài

chínhSơ đồ 3.10: Quy trình hạch toán chứng từ của kế toán NVL trên phần mềm

kế toán*Ví dụ minh họaSV: Nguyễn Minh Hiền Đ9.KT7GVHD: Th.S. Trần Anh QuangSổ chi tiết TK 1523.3.5 Kế toán quản trị nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu công ty sử dụng được bảo quản cẩn thận, đảm bảo chấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Do đó, kết thúc các tháng, quý, năm tài chính, kế toán lương thực hiện các phân tích về kết cấu lao động, thời gian lao động, trình độ chuyên môn của lao động bình quân….để báo cáo lên Giám đốc. Để có sự đánh giá toàn diện, chính xác về chất lượng lao độn

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×
x