Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
Sơ đồ 2.2: tổ chức bộ máy kế toán

Sơ đồ 2.2: tổ chức bộ máy kế toán

Tải bản đầy đủ - 55trang

Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hươngtiên măt, tiên gưi ngân hang. Ngoai ra co nhiêm vụ theo doi chi ti êt t ạm

ứng va thanh toan tạm ứng cua can bộ công nhân viên trong Công ty.

+ Kế toán tài sản cố định : Co nhiêm vụ quan ly cac loại may moc, thiêt bi

cua Công ty vê m ăt hô s ơ, ly lich va hiên vât khi mua mơi, thanh ly, s ưa

chưa…tư đo ti ên hanh vao sô chi ti êt TSCĐ. Hang thang tiên hanh trich

khâu hao theo tỷ lê đã đăng ky vơi cơ quan thuê.

+ Kế toán vật liệu: Co nhiêm vụ quan ly viêc nhâp xuât vât liêu phục v ụ

cho viêc thi công cac công trinh, hạng mục công trinh trong Công ty. T ư đo

lâp bang kê nhâp, bang kê xuât, bang luy kê nh âp, bang luy kê xu ât va

bang tông hơp nhâp, xuât, tôn kho.

+ Kế toán thanh toán kiêm nhân viên th ống kê : Co nhiêm vụ theo doi

viêc thanh toan vơi tưng người ban, người mua co quan hê thanh toan v ơi

Công ty, lâp bao cao công nơ.

+ Kế toán ti ền lương: Đươc thưc hiên bởi Phong tô ch ức Hanh chinh lao

động tiên lương, phong kê toan ch i co nhi êm vụ l âp bang phân bô ti ên

lương, thanh toan lương va lên cac loại sô sach, bao cao thông qua tai

khoan tiên lương TK334 va cac khoan trich nộp theo l ương TK 338 .

Ngoai ra con co nhân viên kê toan cac đội: Co trach nhi êm theo doi s ô

lương tưng loại nguyên vât liêu đưa vao công trinh đông thời h ạch toan

vât liêu thu hôi va tâp hơp chi phi cua cac công trinh.

2.3.Các chế độ chính sách kế toán hiện nay áp dụng tại Công ty1. Kỳ kế toán,đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

-Ky kê toan cua công ty theo năm dương lich,băt đâu tư 01/01 va kêt thúc

ngay 31/12 hang năm.

- Đơn vi tiên tê sư dụng trong kê toan: Viêt Nam Đông (VNĐ)

- Phương phap tinh thuê GTGT: Công ty ap dụng tinh thuê GTGT theo

phương phap khâu trư.

2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

-Công ty ap dụng chê độ kê toan doanh nghiêp ban hanh theo thông t ư sô

200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua Bộ Tai Chinh va thông t ư s ô

53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua Bộ Tai Chinh vê viêc sưa đ ôi,bô

sung một sô điêu cua Thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Công ty ap dụng cac chuẩn mưc kê toan Viêt Nam va cac văn b an h ương

dân chuẩn mưc do Nha nươc đã ban hanh.Cac bao cao tai chinh đ ươc lâp va

trinh bay theo đúng mọi quy đinh cua tưng chuẩn m ưc,thông t ư h ương d ân

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 15Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hươngthưc hiên Chuẩn mưc va chê độ kê toan doanh nghiêp hiên hanh đang ap

dụng

-Bao cao tai chinh cua công ty đươc lâp trên cơ sở tông h ơp cac bao cao cua

cac đơn vi thanh viên va Văn phong công ty.

- Phương phap xac đinh vât tư, hang hoa xuât kho: theo ph ương phap nh âp

trươc, xuât trươc.

- Hinh thức kê toan ap dụng: kê toan may in sơ đô theo mâu cua hinh th ức

ghi sô Nhât ky chung

-Tai san cô đinh ban đâu đươc ghi nhân theo nguyên tăc gia gôc.

- Khâu hao tai san cô đinh theo thông tư 45/2014/TT-BTC cua Bộ Tai

chinh hương dân chê độ quan ly, sư dụng va trich khâu hao tai san c ô đ inh

ngay 10/06/2013.

-hang tôn kho ban đâu đươc ghi nhân theo nguyên tăc gia gôc.

-Hang tôn kho hạch toan theo phương phap kê khai thường xuyên.

2.4.Phần mềm kế toán sử dụng ở đơn vi.- Ngoai viêc sư dụng cac phân mêm tin học văn phong nh ư word, excel,

phong kê toan cua công ty con sư dụng phân mêm kê toan may MISA

SME.NET . Phân mêm nay co đây đu cac công cụ, tinh năng tạo ra cac tuy

chinh linh động giúp cho người dung co thê tô chức công tac kê toan trên

may tinh 1 cach tôi ưu va hiêu qua.

Hình 2.4: Giao diện phần mềm kế toán NEWACC 6.0GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 16Trường Đại học Lao động Xã hộiGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhSinh viên: Thân Lan HươngTrang 17Trường Đại học Lao động Xã hội

3Sinh viên: Thân Lan HươngCHƯƠNG 3. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT

ĐỘNG CHỦ YẾU TẠI ĐƠN VỊ3.1.Kế toán tiền mặt,tiền gửi ngân hàng3.1.1 Kế toán tiền mặt

a.Đặc điểm của tiền mặt:

-Tiên măt: Là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ tiền mặt của đơn vị.

-Tiền bao gồm : tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, tín

phiếu, ngân phiếu.

-Tiền mặt của công ty là tiền Việt Nam,được bảo quản tại quỹ tiền mặt do thủ

quỹ quản lý.

- Nghiệp vụ về tiền mặt của công ty chủ yếu liên quan đến : tiền lương, tạm ứng,

thanh toán chứng từ phát sinh có giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng.

b. Chưng tư sư dung:

-Phiêu thu (Mâu sô 1-TT)

-Phiêu chi (Mâu sô 2-TT)

-Bang kiêm kê quỹ ( Mâu sô 07a, 07b-TT).

c. Tai khoan sư dung:

-Tai khoan đê sư dụng đê hạch toan tiên măt tại quỹ la TK 111-”Tiên măt”.

-Công ty chi sư dụng 1 tai khoan chi tiêt tiên măt la: Tai khoan 111-”Ti ên

Viêt Nam”phan anh tinh hinh thu, chi, thưa , thiêu, tôn quỹ tiên Vi êt Nam.

-va cac TK liên quan khac đên nghiêp vụ thu, chi: TK 112, TK 133, TK 211 .

Cơ sở phap ly đê ghi Nơ TK 111 la cac phiêu thu con c ơ s ở đ ê ghi Co TK

111 la cac phiêu chi.

 Kết cấu TK 111:

NợTK 111SDĐK:

- Xuất quỹ TM

- Khi kiểm kê phát hiện thiếu TM- Nhập quỹ TM

- Khi kiểm kê phát hiện thừa TM

SDCK: Các khoản tiền mặt tồn nhập

quỹGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 18Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hươngd. Trình tự luân chuyển chưng tư

Sơ đồ 3.1: Trình tự tạo lập và luân chuyên phiếu thu tiền m ặt.

Bộ phận liên quan

Người nộp

tiềnKế toán

thanh toánKế toán

trưởngThủ quỹCác bước công việc

1. Đề nghị nộp tiền12. Lập phiếu thu23. Ký duyệt phiếu thu34. Nhận tiền, ghi sổ quỹ

5. Ghi sổ kế toán56. Bảo quản, lưu trữ64( Nguồn: Phòng kế toán công ty)

Giai thích quy trình luân chuyển phiếu thu tiền mặt:

(1) : Người nộp tiên đê nghi nộp tiên

(2) : Kê toan thanh toan viêt phiêu thu

(3) : Kê toan trưởng ky duyêt

(4) : Thu quỹ thu tiên,ky vao phiêu thu,ghi sô quỹ va chuy ên cho kê toan

(5) : Kê toan ghi sô kê toan va bao quan ,lưu trư phiêu thuGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.2: tổ chức bộ máy kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×
x