Tải bản đầy đủ
Sơ đồ 2.2: tổ chức bộ máy kế toán

Sơ đồ 2.2: tổ chức bộ máy kế toán

Tải bản đầy đủ

Trường Đại học Lao động Xã hội

Sinh viên: Thân Lan Hương

tiên măt, tiên gưi ngân hang. Ngoai ra co nhiêm vụ theo doi chi ti êt t ạm
ứng va thanh toan tạm ứng cua can bộ công nhân viên trong Công ty.
+ Kế toán tài sản cố định : Co nhiêm vụ quan ly cac loại may moc, thiêt bi
cua Công ty vê m ăt hô s ơ, ly lich va hiên vât khi mua mơi, thanh ly, s ưa
chưa…tư đo ti ên hanh vao sô chi ti êt TSCĐ. Hang thang tiên hanh trich
khâu hao theo tỷ lê đã đăng ky vơi cơ quan thuê.
+ Kế toán vật liệu: Co nhiêm vụ quan ly viêc nhâp xuât vât liêu phục v ụ
cho viêc thi công cac công trinh, hạng mục công trinh trong Công ty. T ư đo
lâp bang kê nhâp, bang kê xuât, bang luy kê nh âp, bang luy kê xu ât va
bang tông hơp nhâp, xuât, tôn kho.
+ Kế toán thanh toán kiêm nhân viên th ống kê : Co nhiêm vụ theo doi
viêc thanh toan vơi tưng người ban, người mua co quan hê thanh toan v ơi
Công ty, lâp bao cao công nơ.
+ Kế toán ti ền lương: Đươc thưc hiên bởi Phong tô ch ức Hanh chinh lao
động tiên lương, phong kê toan ch i co nhi êm vụ l âp bang phân bô ti ên
lương, thanh toan lương va lên cac loại sô sach, bao cao thông qua tai
khoan tiên lương TK334 va cac khoan trich nộp theo l ương TK 338 .
Ngoai ra con co nhân viên kê toan cac đội: Co trach nhi êm theo doi s ô
lương tưng loại nguyên vât liêu đưa vao công trinh đông thời h ạch toan
vât liêu thu hôi va tâp hơp chi phi cua cac công trinh.
2.3.

Các chế độ chính sách kế toán hiện nay áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán,đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
-Ky kê toan cua công ty theo năm dương lich,băt đâu tư 01/01 va kêt thúc
ngay 31/12 hang năm.
- Đơn vi tiên tê sư dụng trong kê toan: Viêt Nam Đông (VNĐ)
- Phương phap tinh thuê GTGT: Công ty ap dụng tinh thuê GTGT theo
phương phap khâu trư.
2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:
-Công ty ap dụng chê độ kê toan doanh nghiêp ban hanh theo thông t ư sô
200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua Bộ Tai Chinh va thông t ư s ô
53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua Bộ Tai Chinh vê viêc sưa đ ôi,bô
sung một sô điêu cua Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Công ty ap dụng cac chuẩn mưc kê toan Viêt Nam va cac văn b an h ương
dân chuẩn mưc do Nha nươc đã ban hanh.Cac bao cao tai chinh đ ươc lâp va
trinh bay theo đúng mọi quy đinh cua tưng chuẩn m ưc,thông t ư h ương d ân
GVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh

Trang 15

Trường Đại học Lao động Xã hội

Sinh viên: Thân Lan Hương

thưc hiên Chuẩn mưc va chê độ kê toan doanh nghiêp hiên hanh đang ap
dụng
-Bao cao tai chinh cua công ty đươc lâp trên cơ sở tông h ơp cac bao cao cua
cac đơn vi thanh viên va Văn phong công ty.
- Phương phap xac đinh vât tư, hang hoa xuât kho: theo ph ương phap nh âp
trươc, xuât trươc.
- Hinh thức kê toan ap dụng: kê toan may in sơ đô theo mâu cua hinh th ức
ghi sô Nhât ky chung
-Tai san cô đinh ban đâu đươc ghi nhân theo nguyên tăc gia gôc.
- Khâu hao tai san cô đinh theo thông tư 45/2014/TT-BTC cua Bộ Tai
chinh hương dân chê độ quan ly, sư dụng va trich khâu hao tai san c ô đ inh
ngay 10/06/2013.
-hang tôn kho ban đâu đươc ghi nhân theo nguyên tăc gia gôc.
-Hang tôn kho hạch toan theo phương phap kê khai thường xuyên.
2.4.

Phần mềm kế toán sử dụng ở đơn vi.

- Ngoai viêc sư dụng cac phân mêm tin học văn phong nh ư word, excel,
phong kê toan cua công ty con sư dụng phân mêm kê toan may MISA
SME.NET . Phân mêm nay co đây đu cac công cụ, tinh năng tạo ra cac tuy
chinh linh động giúp cho người dung co thê tô chức công tac kê toan trên
may tinh 1 cach tôi ưu va hiêu qua.
Hình 2.4: Giao diện phần mềm kế toán NEWACC 6.0

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh

Trang 16

Trường Đại học Lao động Xã hội

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh

Sinh viên: Thân Lan Hương

Trang 17

Trường Đại học Lao động Xã hội
3

Sinh viên: Thân Lan Hương

CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT
ĐỘNG CHỦ YẾU TẠI ĐƠN VỊ

3.1.

Kế toán tiền mặt,tiền gửi ngân hàng

3.1.1 Kế toán tiền mặt
a.Đặc điểm của tiền mặt:
-Tiên măt: Là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ tiền mặt của đơn vị.
-Tiền bao gồm : tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, tín
phiếu, ngân phiếu.
-Tiền mặt của công ty là tiền Việt Nam,được bảo quản tại quỹ tiền mặt do thủ
quỹ quản lý.
- Nghiệp vụ về tiền mặt của công ty chủ yếu liên quan đến : tiền lương, tạm ứng,
thanh toán chứng từ phát sinh có giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng.
b. Chưng tư sư dung:
-Phiêu thu (Mâu sô 1-TT)
-Phiêu chi (Mâu sô 2-TT)
-Bang kiêm kê quỹ ( Mâu sô 07a, 07b-TT).
c. Tai khoan sư dung:
-Tai khoan đê sư dụng đê hạch toan tiên măt tại quỹ la TK 111-”Tiên măt”.
-Công ty chi sư dụng 1 tai khoan chi tiêt tiên măt la: Tai khoan 111-”Ti ên
Viêt Nam”phan anh tinh hinh thu, chi, thưa , thiêu, tôn quỹ tiên Vi êt Nam.
-va cac TK liên quan khac đên nghiêp vụ thu, chi: TK 112, TK 133, TK 211 .
Cơ sở phap ly đê ghi Nơ TK 111 la cac phiêu thu con c ơ s ở đ ê ghi Co TK
111 la cac phiêu chi.
 Kết cấu TK 111:
Nợ

TK 111SDĐK:
- Xuất quỹ TM
- Khi kiểm kê phát hiện thiếu TM

- Nhập quỹ TM
- Khi kiểm kê phát hiện thừa TM
SDCK: Các khoản tiền mặt tồn nhập
quỹ

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh

Trang 18

Trường Đại học Lao động Xã hội

Sinh viên: Thân Lan Hương

d. Trình tự luân chuyển chưng tư
Sơ đồ 3.1: Trình tự tạo lập và luân chuyên phiếu thu tiền m ặt.
Bộ phận liên quan
Người nộp
tiền

Kế toán
thanh toán

Kế toán
trưởng

Thủ quỹ

Các bước công việc
1. Đề nghị nộp tiền

1

2. Lập phiếu thu

2

3. Ký duyệt phiếu thu

3

4. Nhận tiền, ghi sổ quỹ
5. Ghi sổ kế toán

5

6. Bảo quản, lưu trữ

6

4

( Nguồn: Phòng kế toán công ty)
Giai thích quy trình luân chuyển phiếu thu tiền mặt:
(1) : Người nộp tiên đê nghi nộp tiên
(2) : Kê toan thanh toan viêt phiêu thu
(3) : Kê toan trưởng ky duyêt
(4) : Thu quỹ thu tiên,ky vao phiêu thu,ghi sô quỹ va chuy ên cho kê toan
(5) : Kê toan ghi sô kê toan va bao quan ,lưu trư phiêu thu

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh

Trang 19