Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ - 55trang

Trường Đại học Lao động Xã hộiGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhSinh viên: Thân Lan HươngTrang 34Trường Đại học Lao động Xã hộiGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhSinh viên: Thân Lan HươngTrang 35Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hương3.3.1.3 Tài khoản sử dụng

-TK 334: phải trả công nhân viên trong công ty.

-Kết cấu tài khoản 334 : “Phải trả cho công nhân viên”

NợTK 334PS:

- Các khoản tiền lương, tiền công,

tiền thưởng có tính chất lương,

BHXH và các khoản khác đã trả, đã

chi, đã ứng trước cho người lao

động.

- Các khoản khấu trừ vào tiền lương,

tiền công của người lao động.

Tổng số phát sinh NợGVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh

SDĐK: Các khoản tiền lương, tiền

công, tiền thưởng có tính chất lương

và các khoản khác còn phải trả cho

người lao động đầu kỳ.

PS:

- Các khoản tiền lương, tiền công,

tiền thưởng có tính chất lương,

BHXH và các khoản khác phải trả,

phải chi cho người lao động.Tổng số phát sinh Có

SDCK: Các khoản tiền lương, tiền

công, tiền thưởng có tính chất lương

và các khoản khác còn phải trả cho

người lao động.Trang 36Trường Đại học Lao động Xã hội

3.1.1.3.2Sinh viên: Thân Lan HươngKế toán các khoản trích theo lương3.3.3.1 Điểm các khoản trích theo lương

 Tỷ lệ các khoản trích theo lương:

Công ty tuân theo Quy định của pháp luật về các khoản trích theo lương: Từ

năm 2017 mức tiền lương cơ bản để trích theo lương là 3.320.000đ vì địa điểm

của công ty ở thành phố Bắc Giang, thuộc vùng 2. Nhưng do nhân viên trong

công ty chủ yếu là lao động đã qua đào tạo nên mức tiền lương phải trích bằng

mức tiền lương phải trích theo quy định cộng thêm 7%. Vì vậy mức tiền lương

phải trích cho công ty là: 3.320.000 + 3.320.000 x 7% = 3.552.400đ

Và tỷ lệ các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp là:

Các khoản trích theo

lươngĐối với công ty (%)Đối với nhân viên (%)1. Bảo hiểm xã hội1882. Bảo hiểm y tế31,53. Bảo hiểm tự nguyện11Tổng2210,5Ví dụ: Nhân viên Thân Lan Hương tốt nghiệp Đại học Lao động xã hội thuộc

phòng kế toán của công ty có mức lương thực tế là 6.000.000đ/tháng, trong

tháng 1 nhân viên đi làm đủ 26 ngày và có tham gia đóng BHXH theo quy định

của nhà nước.

Như vậy: mức lương cơ bản để căn cứ đóng BHXH của nhân viên Thân Lan

Hương là:

3.320.000 + 3.320.000 x 7% = 3.552.400đ

Các khoản trích theo lương được tính:

Bảo hiểm xã hội: 3.552.400 x 8% = 284.192đ

Bảo hiểm y tế: 3.552.400 x 1,5% = 53.286đ

Bảo hiểm tự nguyện: 3.552.400 x 1% = 35.524đ

Tổng cộng các khoản trích trừ vào lương nhân viên là: 373.002đ

 Số tiền lương thực nhận trong tháng của nhân viên là:GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 37Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hương3.3.2.2 Chứng từ sử dụng

-bảng kê trích nộp các khoản theo lương.

-Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội.

 Danh sách đóng BHXH của cán bộ công nhân viên công ty CPĐTPT Nhà và

đô thị Bắc Giang trong tháng 1 năm 2016GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 38Trường Đại học Lao động Xã hộiGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhSinh viên: Thân Lan HươngTrang 39Trường Đại học Lao động Xã hộiGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhSinh viên: Thân Lan HươngTrang 40Trường Đại học Lao động Xã hộiGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhSinh viên: Thân Lan HươngTrang 41Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hương3.3.2.3 Tài khoản sử dụng:

TK 338: Phải trả, phải nộp khác

Trong đó:TK 338(2): Kinh phí công đoànTK 338(3): Bảo hiểm xã hội

TK 338(4): Bảo hiểm y tế

TK 338(9): Bảo hiểm thất nghiệp

 Kết cấu tài khoản 338 :

Bên Nợ :

- Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn;

- Doanh thu chưa thực hiện;

- Các khoản đã trả và đã nộp khác.

Bên Có:

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ khấu trừ vào lương của công nhân viên;

- Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện, nước ở tập thể

- Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán;

- Các khoản phải trả khác.

3.3.3 Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích

theo lươngGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 42Trường Đại học Lao động Xã hội

Nhân viên1

Đi làmBộ phận chấm

côngSinh viên: Thân Lan Hương

Kế toán iền lươngKế toán

trưởng2Chấm công

hàng ngàyGiám đốcTập họp

chấm công

và các

chứng từ

liên quan

Lập bảng thanh

toán tiền

lương, thưởng

và các khoản

phải nộpXem xét

và duyệt

bảng

lương3

Kiểm tra

bảng

lương

4Không

đồng ýNhận lại

bảng

lương

Ký nhận6Đồng

ýKý vào

bảng

lương5Thanh

toán

lương

Nguồn: Phòng kế toán công tyGiải thích quy trình :

(1): Nhân viên tại các bộ phận đi làm hàng ngày

(2): Trưởng các bộ phận chấm công thực hiện châm công cho nhân viên của

phong mình,cuối tháng chuyển cho nhân viên xác nhận số công rồi chuyển kế

toán tiền lương để tính lương.

(3): Kế toán tiền lương tập hợp bảng chấm công,các chứng từ lien quan để lập

bảng thanh toán lương,thưởng và các khoản phải nộp cho từng nguời,từng bộ

phận,Sau đó,chuyển cho kế toán trưởng duyệt.GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 43Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hương(4): Kế toán trưởng kiểm tra bảng thanh toán lương,nếu đồng ý thì ký duyệt rồi

chuyển giám đốc,không đồng ý thì chuyển lại kế toán tiền lương điều chỉnh lại

(5): Giám đốc ký duyệt bảng thanh toán lương rồi chuyển cho kế toán tiền lương

(6): Kế toán tiền lương nhận lại bảng thanh toán lương,nhận tiền từ thủ quỹ,trả

lương cho nhân viên,ghi sổ và lưu chứng từ.

3.3.5. Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương

Sơ đồ 3.9. Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

trên phần mềm kế toán máy ghi sổ theo phương thức nhật ký chung:

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản

trích theo lươngPhần mềm kế toánNhật ký chung

Sổ chi tiết tiền lương và các

khoản trích theo lương của

công nhân viênSổ cái TK 334Bảng cân đối số

phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú:

Hàng ngày:Cuối tháng:Đối chiếu và kiểm tra :GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×
x