Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG

Tải bản đầy đủ - 55trang

Trường đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan HươngCông ty co lich sư phat triên tiên thân la Công ty kinh doanh nha t inh Ha

Băc do chu t ich UBND tinh Ha Băc thanh lâp tại quyêt đ inh s ô 756/CT

ngay 31/8/1994.

Đên thang 01/1997,thưc hiên Nghi quyêt cua Bộ chinh tri va Quôc h ội

vê viêc chia tach đia giơi hanh chinh tinh Ha Băc thanh 02 tinh Băc Giang

va Băc Ninh . Do vây ,công ty kinh doanh nha đ ươc thanh lâp l ại theo Quy êt

đinh sô 274/UB ngay 10/4/1997 cua chu tich UBND tinh Băc Giang trên c ơ

sở chia tach Công ty kinh doanh nha Ha Băc.

Năm 1998 đê phu hơp vơi chức năng nhiêm v ụ đ ươc giao,Công ty kinh

doanh nha Băc Giang đươc đôi tên thanh Công ty phat tri ên nha va đô th i

Băc Giang theo QĐ sô 25/1998/QĐ-CT ngay 07/01/1998 c ua ch u t ich

UBND tinh Băc Giang

Căn cứ Nghi đinh 44/1998/NĐ-CP ngay 29/6/1998 cua chinh phu v ê

chuyên một sô doanh nghiêp Nha nươc thanh công ty cô phân.Th ưc hi ên

chu tr ương cua Chinh phu v ê vi êc săp xêp chuyên đôi loại hinh Doanh

nghiêp Nha nươc, nâng cao năng lưc cạnh tranh trong th ời ky đ ôi m ơi;

Quyêt đinh sô 2212/QĐ-CT ngay 31/12/2003 c ua Chu t ich UBND tinh Băc

Giang, Công ty tiên hanh cô phân hoa va đôi tên thanh Công ty c ô ph ân đâu

tư phat triên nha va đô thi tinh Băc Giang.

Thang 9/2016, công ty cô phân đâu tư phat triên nha va đô th i tinh

Băc Giang quyêt đinh chuyên tư loại hinh doanh nghiêp cô phân nha n ươc

sang cô phân tư nhân ( cô phân ngoai nha nươc) , do chu tich hội đông

Nguyễn Viêt Thanh đứng đâu.

1.1.2 Các giai đoạn phát triển của công ty

- Giai đoạn tư năm 2004 đên giưa năm 2016: sau khi c ô ph ân hoa doanh

nghiêp,công ty co găp một sô kho khăn trong viêc thich ứng v ơi quy ch ê

mơi.Hoạt động kinh doanh đang tưng bươc đi vao nê nêp,tạo công ăn vi êc

lam cho người lao động cho công ty

- Sau 23 năm hinh thanh va phat triên,công ty c ô ph ân đ âu t ư phat tri ên

Nha va đô thi tinh Băc Giang luôn hoan thanh tôt cac nhi êm v ụ Nha n ươc

giao, đã tham gia xây dưng rât nhiêu công trinh công nghiêp va dân d ụng.

Công ty đã đươc Chu tich nươc tăng th ưởng Huân ch ương lao đ ộng h ạng

Ba va la đơn công ty xây dưng co uy tin trong sô cac công ty xây d ưng thu ộc

Sở xây dưng tinh Băc Giang

- Bươc ngoăt lơn nhât cua công ty đo la đên thang 9 năm 2016 , công ty c ô

phân đâu tư phat triên Nha va phat triên đô th i Băc Giang chuy ên đ ôi t ư

công ty cô phân nha nươc sang hoan toan cô phân t ư nhân. Đi êu nay đ ăt raGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 5Trường đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hươngnhưng thach thức va kho khăn cho công ty trong th ời gian s ăp t ơi Va đây

cung la một cơ hội đê công ty co thê chứng tỏ kha năng trong viêc tô ch ức

quan ly va tô chức kinh doanh cua minh. Tạo bươc đêm đê công ty tr ở

thanh một doanh nghiêp vê nganh xây lăp vưng mạnh cua tinh Băc Giang.

- Đên đâu năm 2017,cac hoạt động cua công ty dân đi vao ôn đ inh va v ân

duy tri tôt bộ may quan ly,nhân sư,kinh doanh .Ngoai ra , công ty c ô ph ân

đâu tư phat triên Nha va đô thi Băc Giang vân đang đươc tin nhi êm cua cac

câp ,ban nghanh đoan thê va nhân dân trong tinh Băc Giang.Trong năm nay

đã ky đươc nhiêu hơp đông xây dưng quan trọng. Tôi tin r ằng, v ơi s ư h ọc

hỏi va đôi mơi không ngưng đê băt kip vơi sư phat triên kinh tê xã h ội c ua

đât nươc công ty sẽ thanh công trong tương lai.

1.3. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình hoạt động của Công ty cổ phần đầu

tư phát triển Nhà và đô thi tỉnh Bắc Giang

1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty

Công ty cô phân đâu tư phat triên Nha va đô thi tinh Băc Giang co mã

sô thuê 2400299577 đươc câp vao ngay 05/02/2004,cơ quan thuê đang

quan ly la cục thuê tinh Băc Giang.

Nganh nghê chinh cua công ty la xây d ưng công trinh kỹ thu ât dân

dụng. Ngoai ra , công ty co nhưng lĩnh vưc kinh doanh sau:

- Quan ly thưc hiên cac dư an vê nha ở

- Xây dưng cơ sở hạ tâng

-Lâp hô sơ mời thâu, tư vân đâu thâu cac công trinh xây dưng; tư vân giam

sat cac công trinh xây dưng nha ở

- Thi công xây lăp cac công trinh xây dưng dân dụng, giao thông, th uy l ơi;

-Xây dưng cac kêt câu hạ tâng trong va ngoai đô thi

-Xây dưng hê thông đường dây va trạm biên ap đên 35KV

- San xuât mua ban vât liêu xây dưng.

Tư khi thanh lâp đên nay Công ty đã co nh ưng b ươc phat tri ên l ơn v ê

nhiêu măt. Cac công trinh do Công ty thi công không nh ưng tăng v ê m ăt s ô

lương ma vê măt chât lương công trinh công ngay cang nâng cao, đ am b ao

đươc nhưng yêu câu khăt khe vê kỹ thuât va mỹ thuât. “Đ ưa ch ư tin lên

hang đâu” đo la phương châm hoạt động ma ban lãnh đạo Công ty CP ĐTPT

Nha va Đô thi Băc Giang đã thông nhât. Do vây Công ty đã nhanh chong m ở

rộng đia ban hoạt động cua minh ra phạm vi ca n ươc. Bạn hang c ua Công

ty không chi bao gôm cac ca nhân, cac tô chức trong n ươc va uy tin c ua

Công ty không ngưng tăng lên.

1.3.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 6Trường đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan HươngCông cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Bắc Giang là một doanh

nghiệp xây lắp có tổ chức sản xuất kinh doanh khác với các doanh nghiệp sản

xuất khác do tính đặc thù về quy trình công nghệ sản xuất quy định.Lĩnh vực

chính của công ty là xây dựng công trình . Vì vậy,bài Báo cáo thực tập tốt

nghiệp này em trình bày quy trình xây dựng công trình của công ty như sau :

Sơ đồ 1.1. Quy trình hoạt động xây lắp công trình

(1)

Đấu thầu dự ánKý hợp đồng(2)

Thi công(3)

Bàn giao công trình(4)Nghiệm thuBao gồm 4 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Tô ch ức đâu thâu dư an va cac ph ương an kê ti êp sau nhân

thâu.

- Giai đoạn 2: Ky kêt vơi cac đôi tac thi công va tô ch ức thi công d ư an theo

cac hạng mục trong goi thâu.

- Giai đoạn 3: Nghiêm thu cac hạng mục nhân thâu đã thi công xong theo

yêu câu cua chu đ âu tư. Nghiêm thu cục bộ ho ăc toan bộ công trinh tuy

theo goi thâu.

- Giai đoạn 4: Ban giao công trinh va tât toan goi th âu c ua d ư an theo k ê

hoạch.

1.4.3.3.2Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức kinh doanh củacông ty cổ phần ĐTPT Nhà và đô thi Bắc GiangGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 7Trường đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan HươngSơ đồ 1.2. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần ĐTPT Nhà và đô thi

tỉnh Bắc Giang.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM

SOÁTGIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC XÂY LẮPPhòng kế

hoạch

tổng hợpPhòng tổ chức

hành chính

lao động tiền

lương

Đội

Xây

lăp1Đội

Xây

lăp2PHÓ GĐ KẾ HOẠCH-DỰ ÁNĐội

Xây

lăp3Đội

Xây

lăp

sô 4Đội

Xây

lăp5Phòng kế

toán- tài

chínhĐội

Xây

lăp

sô 6Đội

Xây

lăp7Đội

Xây

lăp

sô 8Xí nghiệp

dịch vụ

thương

mại xây

Đội

Xây

lăp9Đội

Xây

lăp10Kho

công

ty- Cơ quan quyêt đinh cao nhât cua Công ty la Đại hội c ô đông. Đ ại h ội c ô

đông bâu Hội đông quan tri đ ê qu an tri công ty gi ưa hai ky đ ại h ội; b âu

kiêm soat viên đê ki êm soat mọi hoạt động san xuât thi công,giam sat va

điêu hanh Công ty theo đinh ky bao cao lên trươc toan th ê Đ ại h ội đông cô

đông.

- Quan ly va điêu hanh hoạt động cua Công ty la Giam đôc do H ội đ ông

quan tri bô nhiêm.

- Giam đôc phụ trach chung: la ng ười đứng đâu Công ty ch iu trach

nhiêm toan bộ vê mọi hoạt động cua Công ty, chi huy bộ may qu an ly.

- Pho Giam đôc xây lăp: la người giúp Giam đôc điêu hanh công vi êc xây

lăp va kiêm tra giam sat viêc quan ly thi công cac công trinh theo s ư phânGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 8Trường đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hươngcông va uy quyên cua Giam đôc; phôi hơp, điêu hoa kê ho ạch san xuât

kinh doanh.

- Pho giam đôc kê hoạch dư an : la người giúp Giam đ ôc trong vi êc xây

dưng kê hoạch tô chức san xuât kinh doanh cua công ty va tim cac d ư an

đê công ty ky kêt hơp đông.

- Phong tô ch ức hanh chinh lao động tiên lương: Thưc hiên chức năng tham

mưu giúp Giam đôc trong lĩnh vưc quan ly nhân s ư, cai tiên tô ch ức qu an

ly, đao tạo bôi dương can bộ, thưc hiên cac chê đ ộ chinh sach Nha n ươc

đôi vơi người lao động va cac vân đê khac co liên quan.

- Phong kê ho ạch tông hơp: tham mưu giúp viêc cho Giam đôc trong lĩnh

vưc hơp đông kinh tê, kê ho ạch san xuât kinh doanh, đ âu th âu, giam sat

chât lương công trinh, quan ly kỹ thuât, tiên độ thi công.

- Phong kê toan tai chinh: Th ưc hiên chức năng tham mưu giúp Giam đ ôc

trong lĩnh vưc kê toan, th ông kê, tô ch ức hạch toan kinh tê c ua Công ty.

Đông thời kiêm tra, kiêm soat mọi hoạt động kinh tê tai chinh cua Công ty

theo phap luât hiên hanh.

- Xi nghiêp dich vụ thương mại xây dưng : La đơn vi tr ưc thuộc co nhiêm vụ

tư vân giam sat thi công va tham gia đâu thâu cac công trinh xây d ưng trên

cơ sở hơp đông đã ky kêt vơi chu đâu tư

- Cac đội san xuât (gôm 10 đội): La đơn vi tr ưc thuộc Công ty,co nhiêm v ụ

xây dưng cac công trinh thi công theo thiêt kê,ban vẽ va th ỏa thu ân gi ưa

công ty va chu đâu tư.

- Ngoai ra,công ty co một nha kho, chuyên đê lưu trư va xuât nh âp nguyên

vât liêu đê phục vụ cho viêc xây dưng thi công cac công trinh cho cac đ ội

xây lăp. Thu kho co nhiêm vụ quan ly kho công ty.

Trên cơ sở chức năng, nhiêm vụ cua cac phong ban đươc điêu hanh theo

quyêt đinh cua giam đôc Công ty, cac trưởng pho phong la người chiu trach

nhiêm trươc giam đôc vê kêt qua thưc hiên cua phong ban do minh ph ụ

trach. Trong qua trinh tô chức triên khai cac công viêc, cac phong ban co

trach nhiêm phôi hơp, hỗ trơ lân nhau, cung nhau tham gia giai quy êt cac

công viêc chung cua Công ty co liên quan đên nhiêm v ụ va ch ức năng c ua

phong minh đam đương phụ trach.GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 9Trường đại học Lao động Xã hội1.4.4.3.2Sinh viên: Thân Lan HươngTình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014 – 2016

Bảng 1.1 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh c ủa công ty ĐTPT Nhà và đô th ị B ắc Giang

Đơn vi: triêu đôngSo sánh năm 2015 &2014

Chỉ tiêuNăm 2014Năm 2015Năm 2016So sánh năm 2016

&2015Chênh

lệch(+/-)% tăng

giảmChênh

lệch(+/-)%

tăng

giảm(triệu đồng)(%)(triệu đồng)(%)1.Tổng tài sản208.070.575.954 239.866.580.690 289.575.230.994 31.796.004.73615,2849.708.650.30421,002. Doanh thu

thuần93.083.832.08528,1110.750.358.9959,013.Doanh thu tài

chính5.696.445.0056.563.128.6877.869.754.002866.683.68215,211.306.625.31519,914.Lợi nhuận gộp

(Lãi gộp)742.197.777893.224.270986.233.689151.026.49320,3593.009.41910,415.Lợi nhuận sau

thuế (lãi ròng)578.914.266681.534.931728.338.258102.620.66517,73149.423.9926.87GVHD: Ths. Nguyễn Thúy Vinh119.250.842.995 130.001.201.990 26.167.010.910Trang 10Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan HươngNhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy được tình hình phát triển của công ty. Ta

thấy kết quả hoạt động xây lắp của Công ty trong ba năm 2014,2015,2016 đạt

kết quả tốt.

Như vây vơi 13 năm kinh nghiêm trong công nganh xây d ưng dân d ụng

ma Công ty CP ĐTPT Nha va Đô thi Băc Giang co đ ươc la lâu năm trong

nganh xây dưng ở Viêt Nam. Công ty co đu kinh nghiêm đ ê xây d ưng cac

công trinh vơi nhiêu quy mô khac nhau. Dưa vao ta co th ê th ây ro, độ tăng

trưởng binh quân cua năm sau cao hơn năm trươc. Cụ thê:

-Vê tông tai san: Năm 2015 tăng so vơi năm 2014 la 31.796.004.736 đông,

tương ứng ti lê 15,28%.Năm 2016 tăng so vơi năm 2015 la 49.708.650.304

đông ,tương ứng ti lê 21,00%

- Vê doanh thu: + Doanh thu thuân vê ban hang năm 2015 tăng so v ơi năm

2014 la 26.167.010.910 đông tương ứng 28,11%. Năm 2016 doanh thu

tăng 10.750.358.995 triêu đông so vơi năm 2015 tương ứng 9,01%

+Doanh thu tai chinh năm 2014 đ ạt 5.696.445.005 đ ông,

năm 2015 tăng lên 6.563.128.687 đông, tăng tương ứng 15,21%. Năm 2016

đạt 7.869.754.002 tăng lên 1.306.625.315 t ương ứng 19,91% .Doanh thu

tai chinh tăng một phân do công ty đã thu đươc lãi hoạt động tiên lãi do

hoạt động xây lăp đươc nghiêm thu va hạch toan châm.

- Kéo theo đo la lãi gộp tăng tư 742.197.777 đ ông (năm 2014) lên

893.224.270 đông (năm 2015) va đên năm 2016 tăng đên 986.233.689

đông

- Lãi rong năm 2014 la 578.914.266 triêu đông,năm 2015 la

681.534.931triêu đông ( năm 2015 tăng 102.620.665 triêu đ ông so v ơi

năm 2014,chiêm tỷ lê 17,73%) . Lãi rong năm 2016 tiêp t ục tăng, đ ạt

728.338.258 triêu đông va tăng so vơi năm 2015 la 149.423.992 triêu đông

( tương ứng 6,87%) . Co thê thây nhờ sư đôi mơi, đâu t ư vao may moc va

trang thiêt bi phục vụ cho viêc quan ly,giam sat thi công xây d ưng công ty

đã co bươc tăng trưởng vươt bâc va kha ôn đinh so vơi cac năm tr ươc đây.

Kết luận: Nhin chung tôc độ tăng tr ưởng cua công ty năm sau cao hơn

năm trươc va phat triên bên vưng trong cac năm kéo theo tạo thu nh âp cho

người lao động tăng lên.

Măc du trong năm nên kinh tê con găp nhiêu kho khăn cung nh ư

nhiêu đôi thu cạnh tranh nhưng công ty vân luôn co nh ưng chinh sach t ôt

trong viêc quan ly va xây dưng ,nhằm tăng doanh thu va t ôi đa hoa l ơi

nhuân.GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 11Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hương2 CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH

BẮC GIANG

2.1.Hình thức kế toán t ại Công ty cổ ph ần đầu tư phát triên nhà và

đô thị tỉnh Bắc Giang.Công ty sư dụng phân mêm may vi tinh đươc kêt h ơp v ơi hinh

thức kê toan ghi sô Nhât ky chung.

Phân mêm kê toan đươc thiêt kê theo Hinh th ức kê toan Nh ât ky

chung nên sẽ co cac loại sô cua hinh th ức kê toan ghi s ô nh ât ky chung,

nhưng không hoan toan giông mâu sô kê toan ghi bằng tay.

Viêc lên sô sach cung như quy trinh lên sô đươc th ưc hiên t ư đ ộng

bằng phân mêm kê toan MISA . Điêu nay,giúp cho ch u tich, ban Giam đ ôc

va Kê toan trưởng kiêm tra, xư ly cac sai sot một cach hiêu qua h ơn.

Hằng ngay căn cứ vao cac chứng tư kê toan,kê toan sẽ câp nh ât sô li êu

lên hê thông. Tư đo, phân mêm may tinh sẽ tư động vaos ô nhât ky

chung,sô cai,..Đên cuôi thang sẽ lên bao cao tai chinh.

Sơ đồ 2.1 : Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán máy:

Lập và nhận các chứng từPhần mềm kế toánSổ kế toán chi tiếtNhật ký chungSổ cáiBảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối số

phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 12Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan HươngGhi chú:

Hàng ngày:Cuối tháng:Đối chiếu và kiểm tra : Diễn giai:

Hang ngay, kê toan căn cứ vao chứng tư kê toan hoăc Bang tônghơp chứng tư kê toan cung loại đã đươc kiêm tra, đươc dung lam căn c ứ

ghi sô, xac đinh tai khoan ghi Nơ, tai khoan ghi Co đê nhâp d ư liêu vao may

vi tinh theo cac bang, biêu đươc thiêt kê sẵn trên phân mêm kê toan.

Theo quy trinh cua phân mêm kê toan, cac thông tin đ ươc tư động nh âp

vao sô kê toan tông hơp (Sô Cai hoăc Nhât ky- Sô Cai…) va cac s ô, th ẻ k ê

toan chi tiêt liên quan.

Cuôi thang (hoăc bât ky vao thời điêm cân thiêt nao), kê toan th ưchiên cac thao tac khoa sô (cộng sô) va lâp bao cao tai chinh. Viêc đ ôi chiêu

giưa sô liêu tông hơp vơi sô liêu chi tiêt đươc thưc hiên tư động va luôn

đam bao chinh xac, trung thưc theo thông tin đã đ ươc nh âp trong ky. K ê

toan co thê kiêm tra, đôi chiêu sô liêu giưa sô kê toan vơi bao cao tai chinh

sau khi đã in ra giây. Thưc hiên cac thao tac đê in bao cao tai chinh theo quy

đinh.

Cuôi thang, cuôi năm sô kê toan tông hơp va sô kê toan chi tiêt đươc in

ra giây, đong thanh quyên va thưc hiên cac thu tục phap ly theo quy đ inh

vê sô kê toan ghi bằng tay.

2.2.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và

đô thi tỉnh Bắc GiangCơ câu bộ may kê toan cua Công ty CP Đâu tư phat triên nha va va đô th i

Băc Giang theo tô chức kê toan tâp chung đươc thê hiên qua s ơ đô sau:GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 13Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan HươngSơ đồ 2.2: tổ chức bộ máy kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN KIÊM

KẾ TOÁN THUẾKế

toán

TSCĐKế toán

vốn bằng

tiền kiêm

thủ quỹKế toán

nguyên

vật liệuKế toán

thanh toán

kiêm nhân

viên thống

Kế toán

tiền

lương

BHXHNHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÁC ĐỘI

Phòng kế toán của Công ty gồm :

+ Kế toán tr ương: Phụ trach chung, ch iu trach nhiêm vê t ô ch ức bộ may

kê toan, thông tin kinh tê, chiu trach nhiêm trươc Nha nươc vê ch ê đ ộ k ê

toan tại công ty.Kê toan trưởng co nhiêm vụ tô chức công tac hạch toan kê

toan va phân công lao động kê toan cho phu h ơp v ơi điêu ki ên c ua Công ty

va kha năng cua tưng người đê công tac kê toan đạt hiêu qua cao nhât.

Ngoai ra kê toan trưởng công co nhiêm vụ câp nhât phô biên cac chinh

sach, chê độ kê toan mơi, kiêm tra chân chinh viêc th ưc hiên công tac k ê

toan theo quy đinh hiên hanh .

+ Phó phòng kế toán kiêm tổng hợp và kế toán thuế: Hang quy co trach

nhiêm căn cứ vao ch ứng tư, bang kê, bang phân bô do cac b ộ ph ân liên

quan chuyên đên đê l âp bao cao quyêt toan. Pho phong kê toan co nhi êm

vụ theo doi câp nhât kiêm tra chứng tư thanh quyêt toan cac d ư an, co

nhiêm vụ tông hơp chi phi, tinh gia thanh va xac nhân kêt qua kinh doanh

va điêu hanh công viêc cua phong kê toan khi kê toan trưởng đi v ăng .

Pho phong kê toan chiu trach nhiêm tông hơp chi phi va tinh gia thanh

công trinh,hạch toan doanh thu, chi phi bao hiêm, chi phi qu an ly doanh

nghiêp va xac đinh kêt qua kinh doanh.

+ Kế toán vốn băng tiền kiêm thủ quỹ : Co nhiêm vụ ki êm tra tinh hơp

ly, hơp phap cua cac chứng tư gôc kêt hơp vơi quan ly viêc thu, chi cac lo ại

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 14Trường Đại học Lao động Xã hộiSinh viên: Thân Lan Hươngtiên măt, tiên gưi ngân hang. Ngoai ra co nhiêm vụ theo doi chi ti êt t ạm

ứng va thanh toan tạm ứng cua can bộ công nhân viên trong Công ty.

+ Kế toán tài sản cố định : Co nhiêm vụ quan ly cac loại may moc, thiêt bi

cua Công ty vê m ăt hô s ơ, ly lich va hiên vât khi mua mơi, thanh ly, s ưa

chưa…tư đo ti ên hanh vao sô chi ti êt TSCĐ. Hang thang tiên hanh trich

khâu hao theo tỷ lê đã đăng ky vơi cơ quan thuê.

+ Kế toán vật liệu: Co nhiêm vụ quan ly viêc nhâp xuât vât liêu phục v ụ

cho viêc thi công cac công trinh, hạng mục công trinh trong Công ty. T ư đo

lâp bang kê nhâp, bang kê xuât, bang luy kê nh âp, bang luy kê xu ât va

bang tông hơp nhâp, xuât, tôn kho.

+ Kế toán thanh toán kiêm nhân viên th ống kê : Co nhiêm vụ theo doi

viêc thanh toan vơi tưng người ban, người mua co quan hê thanh toan v ơi

Công ty, lâp bao cao công nơ.

+ Kế toán ti ền lương: Đươc thưc hiên bởi Phong tô ch ức Hanh chinh lao

động tiên lương, phong kê toan ch i co nhi êm vụ l âp bang phân bô ti ên

lương, thanh toan lương va lên cac loại sô sach, bao cao thông qua tai

khoan tiên lương TK334 va cac khoan trich nộp theo l ương TK 338 .

Ngoai ra con co nhân viên kê toan cac đội: Co trach nhi êm theo doi s ô

lương tưng loại nguyên vât liêu đưa vao công trinh đông thời h ạch toan

vât liêu thu hôi va tâp hơp chi phi cua cac công trinh.

2.3.Các chế độ chính sách kế toán hiện nay áp dụng tại Công ty1. Kỳ kế toán,đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

-Ky kê toan cua công ty theo năm dương lich,băt đâu tư 01/01 va kêt thúc

ngay 31/12 hang năm.

- Đơn vi tiên tê sư dụng trong kê toan: Viêt Nam Đông (VNĐ)

- Phương phap tinh thuê GTGT: Công ty ap dụng tinh thuê GTGT theo

phương phap khâu trư.

2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

-Công ty ap dụng chê độ kê toan doanh nghiêp ban hanh theo thông t ư sô

200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua Bộ Tai Chinh va thông t ư s ô

53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua Bộ Tai Chinh vê viêc sưa đ ôi,bô

sung một sô điêu cua Thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Công ty ap dụng cac chuẩn mưc kê toan Viêt Nam va cac văn b an h ương

dân chuẩn mưc do Nha nươc đã ban hanh.Cac bao cao tai chinh đ ươc lâp va

trinh bay theo đúng mọi quy đinh cua tưng chuẩn m ưc,thông t ư h ương d ân

GVHD: Ths. Nguyễn Thúy VinhTrang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×
x