Tải bản đầy đủ
Tìm chọn nội dung đề tài

Tìm chọn nội dung đề tài

Tải bản đầy đủ

1: Tìm chọn nội dung đề tài

Hoa cúc

Hoa hồng

Hoa dâm bụt

Hoa đào
Miêu tả màu sắc
của hoa?

Hoa đồng tiền

Hoa sen

1: Tìm chọn nội dung đề tài

Chim bồ câu Chim chào mào

Chim bói cá

Chim sâu

Chim yến
Chim gõ kiến

Miêu tả màu sắc của chim?

1. Tìm chọn nội dung đề tài
* Em hãy nêu những bộ phận
của hoa?

Cuống hoa, cánh hoa, đài hoa, nhị

Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung
đề tài
*Em hãy nêu những bộ phận của chim?

Thân, đầu, mình, cánh, đuôi, c

Hoạt động 2:Hớng dẫn vẽ

Hoạt động 2:Hớng dẫn vẽ

2. Cach vẽ