Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
4 Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

4 Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Tải bản đầy đủ - 17trang

hoặc giá trúng thầu đã được duyệt

+ Việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát thanh toán vốn

đầu tư, kế toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB đã đáp ứng kịp thời thông tin báo cáo cho

Bộ tài chính và các cấp chính quyền địa phương.

+Tuy việc áp dụng thực hiện cam kết chi tại SGD cũng mới được thực hiện nhưng

nó đã góp phần đảm bảo các khoản chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả…

2.4.2 Hạn chế trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà

nước

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, công tác kiểm soát chi vẫn còn

tồn tại một số hạn chế sau:

2.4.2.1 Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên

Thứ nhất, đó là vướng mắc khi thực hiện NSNN theo dự toán từ KBNN. Đây là

phương thức cấp phát tiên tiến tạo sự chủ động cho đơn vị sử dụng NSNN trong việc thực

hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, là tình hình thanh toán trực tiếp của KBNN cho các đơn vị cung ứng hàng

hóa dịch vụ cho đối tượng hưởng NSNN vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Thứ ba, Luật NSNN mới chỉ bỏ được hình thức cấp phát bằng hạn mức kinh phí và

thay bằng cấp phát theo dự toán từ KBNN, còn một số phương thức cấp phát khác như

cấp phát theo lệnh chi tiền, ghi thu - ghi chi, cấp phát kinh phí ủy quyền vẫn còn tồn tại

song song hình thức cấp phát mới.

Thứ tư, Về hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi khi thực hiện luật NSNN mới hầu như

chưa có sự thay đổi nào đáng kể so với trước đây, cộng thêm tỷ lệ trượt giá do lạm phát

qua các năm, làm cho hệ thống này đã lạc hậu nay còn lạc hậu hơn, ảnh hưởng không nhỏ

tới công tác kiểm soát chi của KBNN cũng như công tác chi tiêu của đơn vị sử dụng NS

Thứ năm, Hệ thống kế toán, quyết toán quỹ NSNN vẫn còn nhiều nhược điểm như

về hệ thống tài khoản, chế độ kế toán biên soạn còn nhiều hạn chế, hệ thống báo cáo còn

trùng lắp và chưa đồng bộ.

Thứ sáu, Thực trạng công tác kiểm soát chi tài khoản tiền gửi dự toán vẫn còn nhiều

bất cập.2.4.2.2 Đối với công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản

Những hạn chế trong công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB như sau:

Thứ nhất: Vốn giải ngân đầu tư chậm vì công tác chuẩn bị của các chủ đầu tư còn

nhiều hạn chế.

Thứ hai: Cơ cấu tổ chức, phân cấp kiểm soát chi đầu tư XDCB chưa hợp lý: Lực

lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh toán vốn đầu tư còn thiếu cả về số lượng cũng

như chất lượng, đặc biệt là các cán bộ có đủ trình độ để kiểm tra việc áp dụng định mức,

đơn gía.

Thứ ba: Các căn cứ để KBNN thực hiện kiểm tra, kiểm soát vốn đầu tư vẫn còn

chưa được ban hành đầy đủ và đồng bộ, đặc biệt là những định mức đơn giá cho công tác

quy hoạch ngành, chuẩn bị đầu tư... nên đã gây ra nhiều khó khăn cho KBNN trong quá

trình kiểm soát thanh toán vốn.

Thứ tư: Việc tin học hóa trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư: Dù hiện

nay công tác này các ứng dụng để thực kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên máy tính

phần nào đã đem lại hiệu quả nhưng việc triển khai áp dụng ở nhiều nơi vẫn còn chậm và

khó khăn.

2.4.3 Nguyên nhân

2.4.3.1 Đối với chi thường xuyên

- Hệ thống các văn bản hướng dẫn về cấp phát NSNN, kiểm soát chi NSNN qua

KBNN chưa được chặt chẽ và đồng bộ, chưa có quy định thống nhất về việc cấp phát,

thanh toán nên mỗi nơi làm một khác, có nơi thực hiện theo hình thức chi theo dự toán từ

KBNN,

- Các điều kiện để KBNN thực hiện kiểm tra, kiểm soát chi NSNN mặc dù đã được

nghiên cứu bổ sung và sửa đổi (chế độ công tác phí, mua sắm ô tô...) song vẫn chưa đáp

ứng được yêu cầu quản lý.

- Việc tỷ trọng các khoản chi NSNN bằng tiền mặt còn cao trong tổng chi ngân sách

là do các hình thức và công cụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế nói

chung và trong hệ thống KBNN nói riêng còn chưa phong phú và đa dạng.

- Lực lượng cán bộ KBNN nói chung và cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm soát chi

NSNN nói riêng còn yếu và thiếu.- Việc tin học hóa trong công tác quản lý ngân sách qua KBNN còn chưa theo kịp

yêu cầu của luật NSNN.

2.4.3.2 Đối với chi đầu tư XDCB

- Do cơ chế kiểm soát, cấp phát và thanh toán vốn đầu tư chưa ổn định và đồng bộ,

thường xuyên thay đổi, đã gây sự bị động, lúng túng trong quá trình xây dựng và điều

hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

- Việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý

chưa thực sự rõ ràng, còn trùng lắp và chồng chéo.

- Năng lực trình độ của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn yếu. Do có rất nhiều

dự án, chủ đầu tư không thường xuyên làm công tác đầu tư, vì vậy khâu lập, trình duyệt

dự án cho đến việc làm thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo quy định bị chậm,

không đảm bảo được tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm cũng như kế hoạch khối

lượng…

2.4.4 Bài học kinh nghiệm đối với Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nướcChương 3

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ

GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

3.1 Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

3.1.1 Mục tiêu

3.1.2 Nội dung chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Một là: Về công tác quản lý quỹ NSNN.

Hai là: Về công tác quản lý ngân quỹ và nợ chính phủ.

Ba là: Về công tác kế toán nhà nước.

Bốn là: Về hệ thống thanh toán ngành KBNN.

Năm là: Về kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Sáu là: Về công nghệ thông tin.

Bảy là: Để đủ sức triển khai thực hiện các mục tiêu trên, yêu cầu và nhiệm vụ được

nhà nước giao cho KBNN trong giai đoạn tới thì nhiệm vụ xây dựng và phát triển nguồn

nhân lực.3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Sở

Giao dịch

3.2.1 Phương hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Sở

Giao dịch

Xây dựng cơ chế, quy trình quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua

KBNN phù hợp với thông lệ quốc tế để vận hành hệ thống Tabmis. Tăng cường cải cách

thủ tục hành chính trong công tác KSC, đảm bảo đơn giản rõ ràng minh bạch về hồ sơ,

chứng từ, nội dung kiểm soát... Thực hiện kiểm soát chi NSNN theo chế độ một cửa. Xử

lý nhanh những vướng mắc trong quá trình kiểm soát, thanh toán, báo cáo kịp thời với

lãnh đạo kho bạc về những phát sinh vượt quá thẩm quyền của SGD.

3.2.2 Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Sở Giao

dịch

Một là: Phải đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển

kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tăng cường công

tác đối ngoại đồng thời phải đảm bảo tính bao quát về phạm vi, đối tượng và mức độ

kiểm soát chi theo đúng luật NSNN;

Hai là: Bảo đảm sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, đúng mục đích NSNN để góp phần

loại bỏ tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng, chống phiền hà, sách nhiễu, nâng cao hiệu

quả sử dụng NSNN;

Ba là: Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và quyền hạn giũa các cơ quan đơn vị

trong việc tham gia quản lý, kiểm soát chi NSNN. Đặc biệt là phải phân rõ quyền hạn và

trách nhiệm của chuẩn chi, KBNN, cơ quan tài chính và cơ quan kiểm toán nhà nước

trong việc quản lý, kiểm soát chi NSNN;

Bốn là: Quy trình, thủ tục kiểm soát chi NSNN đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ

ràng, công khai và minh bạch, thuận lợi cho người kiểm soát, người được kiểm soát và

người thụ hưởng;

Năm là: Áp dụng các phương tiện thông tin hiện đại, các điều kiện sẵn có về hạn

tầng truyền thông và công nghệ thông tin để thực hiện công khai hóa thủ tục KSC NSNN

qua KBNN.3.3 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×