Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 17trang

3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Sở

Giao dịch

3.2.1 Phương hướng hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Sở

Giao dịch

Xây dựng cơ chế, quy trình quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua

KBNN phù hợp với thông lệ quốc tế để vận hành hệ thống Tabmis. Tăng cường cải cách

thủ tục hành chính trong công tác KSC, đảm bảo đơn giản rõ ràng minh bạch về hồ sơ,

chứng từ, nội dung kiểm soát... Thực hiện kiểm soát chi NSNN theo chế độ một cửa. Xử

lý nhanh những vướng mắc trong quá trình kiểm soát, thanh toán, báo cáo kịp thời với

lãnh đạo kho bạc về những phát sinh vượt quá thẩm quyền của SGD.

3.2.2 Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Sở Giao

dịch

Một là: Phải đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển

kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tăng cường công

tác đối ngoại đồng thời phải đảm bảo tính bao quát về phạm vi, đối tượng và mức độ

kiểm soát chi theo đúng luật NSNN;

Hai là: Bảo đảm sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, đúng mục đích NSNN để góp phần

loại bỏ tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng, chống phiền hà, sách nhiễu, nâng cao hiệu

quả sử dụng NSNN;

Ba là: Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và quyền hạn giũa các cơ quan đơn vị

trong việc tham gia quản lý, kiểm soát chi NSNN. Đặc biệt là phải phân rõ quyền hạn và

trách nhiệm của chuẩn chi, KBNN, cơ quan tài chính và cơ quan kiểm toán nhà nước

trong việc quản lý, kiểm soát chi NSNN;

Bốn là: Quy trình, thủ tục kiểm soát chi NSNN đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ

ràng, công khai và minh bạch, thuận lợi cho người kiểm soát, người được kiểm soát và

người thụ hưởng;

Năm là: Áp dụng các phương tiện thông tin hiện đại, các điều kiện sẵn có về hạn

tầng truyền thông và công nghệ thông tin để thực hiện công khai hóa thủ tục KSC NSNN

qua KBNN.3.3 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhànước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

3.3.1 Giải pháp chung cho công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

3.3.1.1 Xây dựng phần mềm tin học quản lý giao nhận hồ sơ kiểm soát chi ngân

sách nhà nước qua SGD KBNN.

3.3.1.2 Đẩy mạnh giao dịch điện tử.

Để thúc đẩy giao dịch điện tử trong nền kinh tế, giữa các đơn vị sử dụng kinh phí

NSNN với các thành phần kinh tế, Chính phủ, Bộ Tài chính, cũng như các đơn vị liên

quan cần phối hợp hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh thanh toán điện tử và thương mại điện

tử trong nền kinh tế.3.3.1.3 Nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ KBNN

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất cán bộ KBNN là

nhân tố quan trọng nhất nhằm tìm kiếm, sử dụng và phát huy cao năng lực, phẩm chất có

trong mỗi cán bộ. Về yếu tố con người, cần coi trọng những vấn đề sau: Tiêu chuẩn hóa

và chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ KBNN; thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ

dưới nhiều hình thức như đào tạo tập trung, đào tạo tại chức, bồi dưỡng cập nhật kiến

thức mới.3.3.2 Công tác chi thường xuyên

3.3.2.1 Kiểm soát khâu lập dự toán

3.3.2.2 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi qua Sở Giao dịch

3.3.2.3 Phân bổ nguồn lực để tập trung kiểm soát các khoản chi NSNN có mức đội

rủi ro cao

3.2.2.4 Tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và cấp phát trực tiếp

đến người cung cáp hàng hóa, dịch vụ.

3.2.2.5 Hoàn thiện phương thức cấp phát NSNN.

3.2.2.6 Nâng cao quyền hạn của Kho bạc Nhà nước trong việc kiểm soát chi ngân

sách nhà nước.

3.3.2 Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản3.3.2.1 Hoàn thiện cơ chế cấp phát, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản

Một là, tăng cường quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là

cấp phê duyệt chủ trương và chủ đầu tư.

Hai là, đơn giản hóa những hồ sơ, thủ tục thanh toán nhằm rút ngắn thời gian giải

ngân vốn đầu tư.

Ba là, tăng cường vai trò chủ động của KBNN trong việc điều hành nguồn vốn đầu

tư.3.3.2.2 Hoàn thiện nội dung kiểm soát chi

Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN là một trong những công việc khá phức

tạp, kết quả của công tác này ảnh hưởng đến uy tín của những cấp thẩm quyền phê duyệt

dự án, dự toán và quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời, nó cũng ảnh hưởng đến quyền

lợi của bản thân các chủ đầu tư và nhà thầu… Vì vậy, quy trình kiểm soát thanh toán vốn

đầu tư trước hết phải kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ thanh toán.3.3.2.3 Tăng cường việc giải ngân trong chi đầu tư xây dựng cơ bản

Trong thời gian qua khi triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính

đã gặp rất nhiều khó khăn, gây cản trở đến quá trình giải ngân vốn đầu tư làm ảnh

hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

3.3.2.4 Xây dựng quy trình tích hợp kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho

bạc Nhà nước phù hợp lộ trình triển khai chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước

đến năm 2020

Kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN là một cơ chế quản lý rất mới, được ban

hành từ đầu năm 2009 và đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện.

Đây là một chính sách rất tiến bộ, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực trên thế giới, là

một nội dung quan trọng trong quá trình tiến hành cải cách quản lý tài chính công của

Việt nam.3.4 Kiến nghị

3.4.1 Đối với Bộ Tài Chính- Triển khai và vận hành hệ thống Tabmis đúng thời hạn.

- Ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phù hợp.

- Về công tác tuyền dụng và đào tạo cán bộ.3.4.2 Đối với Kho bạc Nhà nước

- Nâng cao công tác cấp phát thanh toán.

- Hoàn thiện quy trình kiểm soát và thanh toán các khoản chi NSNN.

- Đẩy mạnh giao dịch điện tử.

- Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của KBNN.

- Nâng cao năng lực và chất lượng cán bộ ngành Kho bạc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×