Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần

Tải bản đầy đủ

Gđ 1

Sự phân chia của protoplast
20

Gđ 2

Tạo mô sẹo, tái sinh cây và sự phát triển của cây con từ protoplast

21

3. Kỹ thuật dung hợp tế bào trần
Dung hợp là hiện tượng cắt đứt màng sinh chất nơi tiếp xúc giữa 2 tế bào trần khác loài do tác động
của nhân tố bên ngoài. Sau đó là sự tái tổ chức các màng ban đầu thành một và bao lấy tế bào chất và
2 nhân cha mẹ.
Có 2 loại dung hợp:
Dung hợp đối xứng: dung hợp 2 tế bào trần cùng có nhân ở mức bội thể như nhau
Dung hợp không đối xứng: Tạo ra thể lai tế bào chất hay còn gọi là Cybrid. Ở đây chủ yếu là
trộn tế bào chất (DNA của ty thể và lạp thể). Một trong hai tế bào trần sẽ bị diệt nhân trước khi dung
hợp. Kết quả tạo ra các thể heteroplastid

22

23