Tải bản đầy đủ - 44 (trang)
Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần

Tải bản đầy đủ - 44trang

Gđ 1Sự phân chia của protoplast

20Gđ 2Tạo mô sẹo, tái sinh cây và sự phát triển của cây con từ protoplast213. Kỹ thuật dung hợp tế bào trần

Dung hợp là hiện tượng cắt đứt màng sinh chất nơi tiếp xúc giữa 2 tế bào trần khác loài do tác động

của nhân tố bên ngoài. Sau đó là sự tái tổ chức các màng ban đầu thành một và bao lấy tế bào chất và

2 nhân cha mẹ.

Có 2 loại dung hợp:

Dung hợp đối xứng: dung hợp 2 tế bào trần cùng có nhân ở mức bội thể như nhau

Dung hợp không đối xứng: Tạo ra thể lai tế bào chất hay còn gọi là Cybrid. Ở đây chủ yếu là

trộn tế bào chất (DNA của ty thể và lạp thể). Một trong hai tế bào trần sẽ bị diệt nhân trước khi dung

hợp. Kết quả tạo ra các thể heteroplastid2223Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần

Tải bản đầy đủ ngay(44 tr)

×