Tải bản đầy đủ - 55 (trang)
Kết quả trên cho thấy cả 2 chủng đều phát triển được được trên môi trường có dải pH khá rộng, phát triển tốt nhất ở pH 7 – 8. Kết qảu này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu đã công bố xạ khuẩn thuộc nhóm vi sinh vật phát triển tốt ở môi trường trung tín

Kết quả trên cho thấy cả 2 chủng đều phát triển được được trên môi trường có dải pH khá rộng, phát triển tốt nhất ở pH 7 – 8. Kết qảu này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu đã công bố xạ khuẩn thuộc nhóm vi sinh vật phát triển tốt ở môi trường trung tín

Tải bản đầy đủ - 55trang

Hinh 4.10 :Khả năng thích ứng pH của chủng NA1

 Khả năng chịu muốiHai chủng HN6 và NA1 được nuôi cấy trên môi trường ISP – I có bổ sung NaCl ở các

nồng độ 0,5; 3; 5; 7; 9; 11% và 0% làm đối chứng. Kết quả thu được ở bảng 4.11

Bảng 4.11: Khả năng chịu muối của 2 chủng HN6 và NA1

Nồng độ

0

0,5

3

5

7

NaCl(%)

Chủng

HN6

++

++

++

+

NA1

++

+++

+

+

+

Ghi chú: +++: Sinh trường tốt; ++: Sinh trưởng bình thường;911--+: Sinh trưởng yếu; -: Không sinh trưởng.

Nồng độ muối có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của xạ khuẩn. Kết quả trình

bày trên bảng 4.11cho thấy: chủng NA1 có khả năng chịu được nồng độ muối tới 7% cao

hơn so với chủng HN6. Chủng NA1 có sự phát triển tốt nhất ở nồng độ muối 0,5%, ở

nồng độ này có tác dụng kích thích sự sinh trưởng.43Hình 4.11: Khả năng chịu muối của chủng NA1Hình 4.12: Khả năng chịu muối của chủng HN6 Khả năng sinh enzyme ngoại bào44Trong quá trình sống, để phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu

cơ đơn giản có thể hấp thụ được. Xạ khuẩn có khả năng tiết vào môi trường enzyme

ngoại bào.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra khả năng này của 2 chủng xạ khuẩn nghiên cứu. Hoạt độ

tương đối của các enzyme được xác định qua hệ số phân giải: D – d(cm). Trong đó: D là

đường kính vòng phân giải (cm), d là đường kính lỗ thạch hoặc đường kính khuẩn lạc.

Kết quả được thể hiện trên bảng 4.12 hình 4.10.

Bảng 4.12: Hoạt tính enzyne của 2 chủng xạ khuẩn HN6 và NA1

Ký hiệu chủng

HN6

NA1Hoạt tính enzyme (D – d, mm)

Amylase

Cellulase

3

12

25

36

(-): không có vòng phân giảiProtease

20

-Kết quả trên cho thấy, chủng HN6 có khả năng sinh cả 3 loại enzyme nhưng mạnh nhất là

enzyme protease. Chủng NA1 sinh enzyme thủy phân mạnh tinh bột và CMC còn không

sinh enzyme protease thủy phân casein.CMC

Tinh bột

Hình 4.13 : Hoạt tính enzyme của 2 chủng xạ khuẩn HN6 và NA145Chủng HN6Chủng NA1Hình 4.14: Hoạt tính protease của 2 chủng HN6 và NA1

4.2.4 Vị trí phân loại của hai chủng xạ khuẩn HN6 và NA1

 Phân loại chủng HN6

Đặc điểm phân loại chủng HN6 được thể hiện trên bảng 4.14 cho thấy: chủng HN6

có cuống sinh bào tử có dạng móc câu.

Khi nuôi cấy cấy trên môi trường Gause – I, màu sắc của KTCC từ màu vàng sang

màu hồng xám, màu sắc KTKS có màu hồng. Trên môi trường Gause – II, ISP – I, ISP –

II, ISP – IV, màu sắc KTKS từ màu trắng hồng sang màu hồng. Chủng HN6 không có

khả năng hình thành sắc tố melanin.

Đối chiếu khóa phân loại của Gause, 1983, chúng tôi nhận thấy chủng HN6 có

nhiều đăc điểm giống với loài S. Roseosporus về các đặc điểm hình thái, cuống sinh bào

tử, khả năng hình thành sắc tố melanin và đặc điểm nuôi cấy.

Như vậy, có thể chủng HN6 thuộc loài S. Roseosporus. Chủng này được Morais

and D. Maia mô tả năm 1961.

Bảng 4.13: So sánh đặc điểm phân loại của chủng HN6 và loài của chuẩn theo

Morais and D. Maia, 1961; Gause 1983

Các đặc điểm phân loại

Màu sắc KTKS

Màu sắc KTCC

Hình dạng cuống sinh bào tửNhóm đỏ

Streptomyces HN6

S. Roseosporus

Hồng, trắng hồng

Hồng, trắng hồng

Hồng,hồng trắng, hồng Trắng, hồng xám

xám

Chuỗi bào tử có móc Chuỗi bào tử có móc

câu

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả trên cho thấy cả 2 chủng đều phát triển được được trên môi trường có dải pH khá rộng, phát triển tốt nhất ở pH 7 – 8. Kết qảu này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu đã công bố xạ khuẩn thuộc nhóm vi sinh vật phát triển tốt ở môi trường trung tín

Tải bản đầy đủ ngay(55 tr)

×