Tải bản đầy đủ
Vành đai lửa Thái Bính Dương có gần 300 ngọn núi lửa còn hoạt động.

Vành đai lửa Thái Bính Dương có gần 300 ngọn núi lửa còn hoạt động.

Tải bản đầy đủ

Núi lửa hoạt động trở lại

Núi lửa đang hoạt động

Núi lửa đã tắt

Núi lửa phun

Dung nham trào ra

Khói bụi do núi lửa phun

Núi lưa tàn phá làng mạc