Tải bản đầy đủ
Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Tải bản đầy đủ

?

Nội lực tác động nén
ép làm cho các lớp đất
- Tác
động
đá có
hình nén
dạngép
ra làm
sao? cho các lớp đất đá bị uốn nếp

Nội lực đã tác động như
thế nào mà làm cho các
lớp đất đá bị đứt?

?

- Tác động nâng lên hạ xuống làm cho các lớp đất đá đứt

Núi lửa

Động đất

Ngoài ra nội lực còn tác động như
- Tác động đẩy
chảy
dưới
thếvật
nàochất
đối nóng
với địa
hìnhởbề
mặtsâu
Tráira ngoài mặt đất.
đất?

?

Bài 12: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

1.Tác động của
nội lực và ngoại
lực:
a. Nội lực:

b. Ngoại lực:

-Là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất
- Tác động: nén ép các lớp đất đá, đẩy vật chất
nóng chảy lên khỏi mặt đất
=> Làm cho mặt đất gồ ghề.

?

-Là những lực sinh ra từ bên ngoài mặt đất
lựcnước
là gì?
như: Nhiệt độ,Ngoại
gió, mưa,
chảy và cả tác
động của con người.

Quan sát các hình sau kết hợp với kiến thức trong SGK
cho biết ngoại lực bao gồm những quá trình nào?

- Tác động của gió trong việc mài mòn đá

Mô hình tác động của gió mài mòn đá