Tải bản đầy đủ
Quan sát hình, cho biết cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp? Lớp nào quan trọng nhất? Vì sao?

Quan sát hình, cho biết cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp? Lớp nào quan trọng nhất? Vì sao?

Tải bản đầy đủ

Khu vực
Tỉ lệ lục địa
Tỉ lệ đại dương

Nửa cầu Bắc

Nửa cầu Nam

39,4%
60,6%

19,0%
81,0%

Nửa cầu Bắc
Nửa cầu Nam

Bài tập 2

Đất nổi trên Trái Đất

Diện tích (triệu km2)

Lục địa Á-Âu
Lục địa Phi
Lục địa Bắc Mi
Lục địa Nam Mi
Lục địa Nam Cực
Lục địa Ô-trây-li-a
Các đảo ven lục địa

50,7
29,2
20,3
18,1
13,9
7,6
9,2

LỤC ĐỊA Á-ÂU

LỤC ĐỊA BẮC MY

O0
LỤC ĐỊA NAM MY

O0

LỤC ĐỊA PHI

ÔX-TRÂY-LI-A

LỤC ĐỊA NAM CỰC
LỤC ĐỊA NAM CỰC

LỤC ĐỊA Á-ÂU

LỤC ĐỊA BẮC MY

O0

LỤC ĐỊA PHI

LỤC ĐỊA NAM MY

LỤC ĐỊA NAM CỰC

O0

ÔX-TRÂY-LI-A

LỤC ĐỊA NAM CỰC

LỤC ĐỊA Á-ÂU

LỤC ĐỊA BẮC MY

O0

O0

LỤC ĐỊA PHI

LỤC ĐỊA NAM MY
ÔX-TRÂY-LI-A
NAM CỰC

NAM CỰC

Châu Âu

Châu
Mi

Châu Á

Châu Phi
Châu Đại Dương

Châu Nam Cực

Bài tập 4

ây
iT
Đạ

Bắ
Dư c b
ơnĐộăn
Ấn
TháigBình
Dương g
g
ơn


Dương

Các đại dương trên
thế giới

Diện tích (triệu km2)

Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
Ấn Độ Dương
Bắc Băng Dương

179,6
93,4
74,9
13,1

NHÓM 1&2:
TÍNH TỈ LỆ % TỪNG ĐẠI DƯƠNG?
NHÓM 3&4:
TÍNH TỔNG DIỆN TÍCH BỐN ĐẠI DƯƠNG?

NHÓM 5&6:
TÍNH TỈ LỆ % BỐN ĐẠI DƯƠNG?