Tải bản đầy đủ
Vương triều Gúp-ta và sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ a, Vương triều Gúp-ta

Vương triều Gúp-ta và sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ a, Vương triều Gúp-ta

Tải bản đầy đủ

b, Văn hóa truyền thống Ấn Độ
* Tôn giáo
– đạo Phật

– ra đời ở miền Bắc Ấn Độ, truyền bá
mạnh mẽ tới thế kỷ VII
– nhân dân xây chùa hang, tượng Phật để
tỏ lòng sùng đạo

– đạo Hin-đu

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

b, Văn hóa truyền thống Ấn Độ
* Tôn giáo
– đạo Phật

– ra đời ở miền Bắc Ấn Độ, truyền bá
mạnh mẽ tới thế kỷ VII
– nhân dân xây chùa hang, tượng Phật để
tỏ lòng sùng đạo

– đạo Hin-đu

–Ra đời trên các tín ngưỡng cổ xưa
– Thờ nhiều thần
– xây dựng nhiều đền, tượng thần thánh
đồ sộ

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Chữ viết,
văn học
– chữ viết

– văn học

– có chữ viết riêng từ rất sớm
– hệ chữ Phạn được hoàn thiện dưới thời
vua A-sô-ca

- Xuất hiện những tác phẩm văn học có
giá trị

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Vai trò của văn hóa truyền
thống
- Có giá trị to lớn, vĩnh cửu
với Ấn Độ và thế giới
- Bảo vệ Ấn Độ khỏi nguy
cơ đồng hóa từ bên ngoài
- Truyền bá ra bên ngoài,
ảnh hưởng lớn tới Đông
Nam Á

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổng kết
–Vai trò của vương triều Gúp – ta với Ấn Độ
– Những nét chính trong văn hóa truyền thống Ấn Độ
– Vai trò của văn hóa truyền thống với Ấn Độ

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm