Tải bản đầy đủ
Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp

Sự xuất hiện tư hữu và xã hội có giai cấp

Tải bản đầy đủ

Củng cố bài
1.Thị tộc là?
a.Nhóm gồm hơn 2-3 thế hệ, có chung dòng máu.
b.Người gồm hơn 10 thế hệ già trẻ, có chung dòng máu.
c.Nhóm hơn 4-6 thế hệ già trẻ, có chung dòng máu.
d.Tất cả đều sai.

2.Bộ lạc là?
a.Tập hợp một số thị tộc ,có cùng một nguồn gốc tổ tiên
xa.
b.Là thị tộc sống cạnh nhau
c.Tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau và có cùng một
nguồn gốc tổ tiên xa.
d.Tất cả đều sai.

3.Thời gian xuất hiện các loại kim khí : đồng đỏ đồng thau- sắt là?
a. Khoảng 5.000 -4500 -3500 năm trước đây
b.Khoảng 6.500 -4000 -2000 năm trước đây
c.Khoảng 5.500 -5000 -2000 năm trước đây
d.Khoảng 5.500 - 4000 - 3000 năm trước đây

4.Ý nghĩa của sự xuất hiện công cụ
bằng kim loại?
a.Năng suất lao động tăng.
b.Khai thác thêm đất đai
c.Có thêm nhiều ngành nghề mới:đóng thuyền, xây dựng, đúc
kim loại
dTạo ra 1 lượng sản phẩm thừa thường xuyên
e. Tất cả đều đúng