Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Những tiến bộ về kĩ thuật và ý nghĩa lịch sử

Những tiến bộ về kĩ thuật và ý nghĩa lịch sử

Tải bản đầy đủ - 19trang

Thời đại

kim khíCách mạng đá mớiThời đá cũ3. Xã hội nguyên thủy tan rã?Khi công cụ lao động bằng kim loại ra đời sản

phẩm ngày càng dư thừa, nguyên tắc cùng

hưởng thụ mất đi.+ Xã hội bị phân hóa (giàu, nghèo)

+ Giai cấp ra đời

 Xã hội nguyên thủy dần tan rãTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những tiến bộ về kĩ thuật và ý nghĩa lịch sử

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×