Tải bản đầy đủ
Những tiến bộ về kĩ thuật và ý nghĩa lịch sử

Những tiến bộ về kĩ thuật và ý nghĩa lịch sử

Tải bản đầy đủ

Thời đại
kim khí

Cách mạng đá mới

Thời đá cũ

3. Xã hội nguyên thủy tan rã?

Khi công cụ lao động bằng kim loại ra đời sản
phẩm ngày càng dư thừa, nguyên tắc cùng
hưởng thụ mất đi.

+ Xã hội bị phân hóa (giàu, nghèo)
+ Giai cấp ra đời
 Xã hội nguyên thủy dần tan rã