Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Câu 2: Cuối thế kỉ XIV vua quan nhà Trần ăn chơi vô độ, không có năng lực điều hành đất nước. Đúng hay sai?

Câu 2: Cuối thế kỉ XIV vua quan nhà Trần ăn chơi vô độ, không có năng lực điều hành đất nước. Đúng hay sai?

Tải bản đầy đủ - 34trang

Câu 3: Nối tên nhân vật với thời gian để hoàn thành

các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu cuối thế kỉ

XIV:

Cột A

Cột B

d 1344 - 1360

a. Nguyễn Nhữ Cái

b. Nguyễn Thanh, Nguyễn

b 1379

Kỵ, Nguyễn Bổ.

c 1390

c. Phạm Sư Ôn

a 1399 - 1400

d. Ngô Bệ

Sai

Đúng

Sai rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất cứ

cứ

Đúng rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất

đâu

cứ

tiếp

tục

đâu để

để tiếp

tiếp tục

tục

cứ đâu

đâu để

đểCâu

tiếptrả

tụclời

Câu

trả

lời cảu

cảu em

em là:

là:

Em

trả

sai

rồi!

Cố

gắng

EmEm

trả lời

lời

sai

rồi!

Cố

gắng

trả

lời

đúng

rồi!

Em

trả

lời

đúng

rồi!hỏi

trả

lời

câu

Cố

gắng

lại

Đáp

án

đúng

hơn

là:

nhé.

Em

phải

trả

lời

câu

hỏi Chấp nhận

Cố

gắng

lại

ĐápEm

ánphải

đúng

hơn

là:

nhé.

Xóa

này

này mới

mới được

được tiếp

tiếp tục

tụcNhà Trần đã có bao nhiêu năm tồn tại?

A) 174 năm

B) 175 năm

C) 176 năm

D) 177 năm

Đúng

Sai

Đúng rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất

Sai rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất cứ

cứ

cứ

tiếp

tục

đâu

để

tiếp

tục

cứ đâu

đâu để

đểCâu

tiếp

tục

đâu

để

tiếp

tục

trả

lời

của

em

là:

Câu trả lời của em là:

Em

Em

trả

trả

lời

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!

Em

Em

trả

trả

lời

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!hỏi

Đáp

án

đúng

là:

Em

phải

trả

lời

câu

Cố

gắng

lại

ĐápEm

ánphải

đúng

là:

trả

lời

câu

Cố gắng lại hỏi Chấp

Chấp

nhận

Chấpnhận

nhận

này

này mới

mới được

được tiếp

tiếp tục

tụcXóaHướng

Hướngdẫn

dẫnhọc

họcbài

bài

-- Làm

Làmbài

bàitập

tập1,1,2,2,33SGK/

SGK/trang

trang77.

77.

--Chuẩn

Chuẩnbị

bịbài

bàimới:

mới:

++Nhà

NhàHồ

Hồđược

đượcthành

thànhlập

lậpnhư

nhưthế

thếnào?

nào?

++Cải

Cảicách

cáchcủa

củaHồ

HồQuý

QuýLy

Lyđược

đượcthực

thựchiện

hiệntrên

trên

những

nhữnglĩnh

lĩnhvực

vựcnào?

nào?

++Nêu

Nêumặt

mặttích

tíchcực

cựcvà

vàhạn

hạnchế

chếcủa

củanhững

nhữngcải

cảicách

cách

đó.

đó.NGUỒN

NGUỒNTƯ

TƯLIỆU

LIỆUSƯ

SƯDỤNG

DỤNGCHO

CHOBÀI

BÀIGIẢNG

GIẢNG

--Sgk

Sgkvà

vàSgv

SgvLịch

LịchSử

Sử77

--Chuẩn

Chuẩnkiến

kiếnthức

thứckĩ

kĩnăng

năngmôn

mônLịch

Lịchsử

sửTHCS

THCS. .

--Thư

Thưviện

việntrực

trựctuyến

tuyếnViolet.

Violet.

--Video

Videotranh

tranhảnh

ảnhminh

minhhọa

họatự

tựcắt

cắtghép.

ghép.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 2: Cuối thế kỉ XIV vua quan nhà Trần ăn chơi vô độ, không có năng lực điều hành đất nước. Đúng hay sai?

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×