Tải bản đầy đủ
Câu 2: Cuối thế kỉ XIV vua quan nhà Trần ăn chơi vô độ, không có năng lực điều hành đất nước. Đúng hay sai?

Câu 2: Cuối thế kỉ XIV vua quan nhà Trần ăn chơi vô độ, không có năng lực điều hành đất nước. Đúng hay sai?

Tải bản đầy đủ

Câu 3: Nối tên nhân vật với thời gian để hoàn thành
các cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu cuối thế kỉ
XIV:
Cột A
Cột B
d 1344 - 1360
a. Nguyễn Nhữ Cái
b. Nguyễn Thanh, Nguyễn
b 1379
Kỵ, Nguyễn Bổ.
c 1390
c. Phạm Sư Ôn
a 1399 - 1400
d. Ngô Bệ
Sai
Đúng
Sai rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất cứ
cứ
Đúng rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất
đâu
cứ
tiếp
tục
đâu để
để tiếp
tiếp tục
tục
cứ đâu
đâu để
đểCâu
tiếptrả
tụclời
Câu
trả
lời cảu
cảu em
em là:
là:
Em
trả
sai
rồi!
Cố
gắng
EmEm
trả lời
lời
sai
rồi!
Cố
gắng
trả
lời
đúng
rồi!
Em
trả
lời
đúng
rồi!hỏi
trả
lời
câu
Cố
gắng
lại
Đáp
án
đúng
hơn
là:
nhé.
Em
phải
trả
lời
câu
hỏi Chấp nhận
Cố
gắng
lại
ĐápEm
ánphải
đúng
hơn
là:
nhé.
Xóa
này
này mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Nhà Trần đã có bao nhiêu năm tồn tại?
A) 174 năm
B) 175 năm
C) 176 năm
D) 177 năm
Đúng
Sai
Đúng rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất
Sai rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất cứ
cứ
cứ
tiếp
tục
đâu
để
tiếp
tục
cứ đâu
đâu để
đểCâu
tiếp
tục
đâu
để
tiếp
tục
trả
lời
của
em
là:
Câu trả lời của em là:
Em
Em
trả
trả
lời
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!
Em
Em
trả
trả
lời
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!hỏi
Đáp
án
đúng
là:
Em
phải
trả
lời
câu
Cố
gắng
lại
ĐápEm
ánphải
đúng
là:
trả
lời
câu
Cố gắng lại hỏi Chấp
Chấp
nhận
Chấpnhận
nhận
này
này mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Xóa

Hướng
Hướngdẫn
dẫnhọc
họcbài
bài
-- Làm
Làmbài
bàitập
tập1,1,2,2,33SGK/
SGK/trang
trang77.
77.
--Chuẩn
Chuẩnbị
bịbài
bàimới:
mới:
++Nhà
NhàHồ
Hồđược
đượcthành
thànhlập
lậpnhư
nhưthế
thếnào?
nào?
++Cải
Cảicách
cáchcủa
củaHồ
HồQuý
QuýLy
Lyđược
đượcthực
thựchiện
hiệntrên
trên
những
nhữnglĩnh
lĩnhvực
vựcnào?
nào?
++Nêu
Nêumặt
mặttích
tíchcực
cựcvà
vàhạn
hạnchế
chếcủa
củanhững
nhữngcải
cảicách
cách
đó.
đó.

NGUỒN
NGUỒNTƯ
TƯLIỆU
LIỆUSƯ
SƯDỤNG
DỤNGCHO
CHOBÀI
BÀIGIẢNG
GIẢNG
--Sgk
Sgkvà
vàSgv
SgvLịch
LịchSử
Sử77
--Chuẩn
Chuẩnkiến
kiếnthức
thứckĩ
kĩnăng
năngmôn
mônLịch
Lịchsử
sửTHCS
THCS. .
--Thư
Thưviện
việntrực
trựctuyến
tuyếnViolet.
Violet.
--Video
Videotranh
tranhảnh
ảnhminh
minhhọa
họatự
tựcắt
cắtghép.
ghép.