Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
Câu 4: Tháp Phổ Minh (Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa)...là những công trình kiến trúc được xây dựng ở thời Trần. Đúng hay sai?

Câu 4: Tháp Phổ Minh (Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa)...là những công trình kiến trúc được xây dựng ở thời Trần. Đúng hay sai?

Tải bản đầy đủ - 34trang

Kiểm tra bài cũ

Câu 5: Trong các dữ kiện sau, dữ kiện nào đúng về

nghệ thuật điêu khắc Rồng thời Trần:

A) Rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc, uyển

chuyển như một ngọn lửa.

B) Hình Rồng khắc trên đá trau truốt, có sừng

uy nghiêm.

Đúng

Sai

Đúng rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất

Sai rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất cứ

cứ

cứ

tiếp

tục

đâu

cứ đâu

đâu để

đểCâu

tiếptrả

tục

đâu để

để tiếp

tiếp tục

tục

lời

Câu

trả

lời của

của bạn:

bạn:

Em

Em

đã

đã

trả

trả

lời

lời

đúng!

sai!

Em

Em

đã

đã

trả

trả

lời

lời

đúng!

Em

phải

trả

lời

câu

Đáp

án

đúng

là:

Em

phải

trả

lời

câu hỏi

hỏi Chấp nhận

Đáp án đúng là: sai!

này

này mới

mới được

được tiếp

tiếp tục

tụcXóaĐiểm kiểm tra bài cũ

Em đã đạt điểm{score}Số điểm tối đa{max-score}Số lần làm bài{total-attempts}Question

Question Feedback/Review

Feedback/Review Information

Information

Will

WillAppear

Appear Here

Here

Tiếp tục

Tiếp

tụcXem lại

Xem

lạiBài MớiPHẦN HAI:CHƯƠNG II:TIẾT 29 – BÀI 16 :Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVI.

Tình hình

kinh tế Xã hội

cuối thời

TrầnBài 161. Tình hình kinh tế2. Tình hình xã hội1. Nhà Hồ thành lập (1400)II.

Nhà Hồ và

cải cách

của Hồ

Quý Ly.2. Cải cách của Hồ Quý Ly3. Ý nghĩa – Tác dụng của

Cải cách1. Tình hình kinh tế.

a. Thực trạng: Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế suy sụp.

b. Nguyên nhân:

+ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều…

+ Quan lại chiếm đoạt ruộng đất.

+ Nhân dân bị bóc lột nặng nề.

c. Hậu quả: Đời sống người lao động bấp bênh, đói khổ.1. Tình hình kinh tế.“Ruộng

“Nămlúa

nayngàn

hè hạn,

dặmthu

đỏ nước

như cháy

to

Đồng

Mạ thối

quê than

nướcLũ

vãn

khô,

trông

hại biết

vào bao.

đâu?

lụt

…Lưới

Đọc sách

chài

triệu

quan

trang

lại còn

mà bất

vơ vét

lực

Máu

Bạc thịt

đầu nhân

xin phụ

dânnỗi

cạnthương

nửa rồi…”.

dân”.

(theo “Đại

(“Nguyễn

cương

lịch

Khanh”)

sử Việt Nam”)

NhânPhi

dâncùng cực khổ,

Kinh tế suy thoái

Nhân dân bị cướp đoạt ruộng đất

Hạn hánNhân dân bị bóc lột1. Tình hình kinh tế.

a. Thực trạng: Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế suy sụp.

b. Nguyên nhân:

+ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều…

+ Quan lại chiếm đoạt ruộng đất.

+ Nhân dân bị bóc lột nặng nề.

c. Hậu quả: Đời sống người lao động bấp bênh, đói khổ.Câu 1:

Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế Đại Việt còn phát

triển như trước không?

A) Kinh tế suy sụp, không phát triển như

trước.

B) Kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn

trước.

Đúng

Sai

Đúng rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất

Sai rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất cứ

cứ

cứ

tiếp

tục

đâu

cứ đâu

đâu để

đểCâu

tiếptrả

tục

đâu để

để tiếp

tiếp tục

tục

lời

Câu

trả

lời của

của em

em là:

là:

Em

Em

trả

trả

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!

Em

Emphải

trả

trảlời

lời

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!hỏi

Em

trả

lời

câu

Đáp

án

đúng

là:

Em

phải

trả

lời

câu

hỏi Chấp nhận

Đáp án đúng là:

này

này mới

mới được

được tiếp

tiếp tục

tụcXóaCâu 2: Điền vào chỗ (...) để hoàn thành kiến thức

lịch sử sau:

Vào nửa cuối thế kỉ XIV, có

lần vỡ đê, lụt lớn. Nhiều năm vừa bị hạn

vừa bị lụt, có hơn

nạn đói

lớn.

Đúng

Sai

Đúng rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột

Sai rồi!

rồi! Nháy

Nháy chuột

chuột bất

bất

bất

tiếp

tục

cứ đâu để tiếp tục

bất cứ

cứ đâu

đâu để

để

tiếp

Câu

trả

lời

Câu

trảtục

lời của

của em

em là:

là: cứ đâu để tiếp tục

Em

Em

trả

trả

lời

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!

Em

Em

trả

trả

lời

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!hỏi

Em

phải

trả

lời

câu

Cố

gắng

lại

Đáp

án

đúng

là:

Em

phải

trả

lời

câu

Cố gắng

Đáp án đúng

là: lại hỏi

này

này mới

mới được

được tiếp

tiếp tục

tụcChấp nhậnXóaCâu 3: Nguyên nhân nào "Sai" về nguyên nhân làm

kinh tế thời Trần nửa cuối thế kỉ XIV suy sụp?

A) Nhà nước không quan tâm sản xuất nông

nghiệp, đê điều.

B) Quan lại chiếm đoạt ruộng đất

công.

C) Nông dân bị bóc lột nặng nề.

D) Khoa học kĩ thuật kém phát

triển.

Sai

Nháy

Sai rồi!

rồi!

Nháy chuột

chuột bất

bất cứ

cứđâu

đâu để

để tiếp

tiếp tục

tục

Câu

trả

Đúng

chuột

bất

Câu

trả lời

lời

của em

em là:

là:

Đúng rồi!

rồi! Nháy

Nháy

chuột

bấtcủa

cứ

tục

cứ đâu

đâu để

để tiếp

tiếpEm

tục

Em

trả

trả

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!

Em

Emphải

trả

trảlời

lời

lời

đúng

sai

rồi!

rồi!hỏi

Em

trả

lời

câu

Cố

gắng

lại

Đáp

án

đúng

là:

Em

phải

trả

lời

câu

Cố gắng

Đáp án đúng

là: lại hỏi

Chấp nhận

này

này mới

mới được

được tiếp

tiếp tục

tụcXóaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 4: Tháp Phổ Minh (Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa)...là những công trình kiến trúc được xây dựng ở thời Trần. Đúng hay sai?

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×