Tải bản đầy đủ
Câu 4: Tháp Phổ Minh (Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa)...là những công trình kiến trúc được xây dựng ở thời Trần. Đúng hay sai?

Câu 4: Tháp Phổ Minh (Nam Định), thành Tây Đô (Thanh Hóa)...là những công trình kiến trúc được xây dựng ở thời Trần. Đúng hay sai?

Tải bản đầy đủ

Kiểm tra bài cũ
Câu 5: Trong các dữ kiện sau, dữ kiện nào đúng về
nghệ thuật điêu khắc Rồng thời Trần:
A) Rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc, uyển
chuyển như một ngọn lửa.
B) Hình Rồng khắc trên đá trau truốt, có sừng
uy nghiêm.
Đúng
Sai
Đúng rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất
Sai rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất cứ
cứ
cứ
tiếp
tục
đâu
cứ đâu
đâu để
đểCâu
tiếptrả
tục
đâu để
để tiếp
tiếp tục
tục
lời
Câu
trả
lời của
của bạn:
bạn:
Em
Em
đã
đã
trả
trả
lời
lời
đúng!
sai!
Em
Em
đã
đã
trả
trả
lời
lời
đúng!
Em
phải
trả
lời
câu
Đáp
án
đúng
là:
Em
phải
trả
lời
câu hỏi
hỏi Chấp nhận
Đáp án đúng là: sai!
này
này mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Xóa

Điểm kiểm tra bài cũ
Em đã đạt điểm

{score}

Số điểm tối đa

{max-score}

Số lần làm bài

{total-attempts}

Question
Question Feedback/Review
Feedback/Review Information
Information
Will
WillAppear
Appear Here
Here
Tiếp tục
Tiếp
tục

Xem lại
Xem
lại

Bài Mới

PHẦN HAI:

CHƯƠNG II:

TIẾT 29 – BÀI 16 :

Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

I.
Tình hình
kinh tế Xã hội
cuối thời
Trần

Bài 16

1. Tình hình kinh tế

2. Tình hình xã hội

1. Nhà Hồ thành lập (1400)

II.
Nhà Hồ và
cải cách
của Hồ
Quý Ly.

2. Cải cách của Hồ Quý Ly

3. Ý nghĩa – Tác dụng của
Cải cách

1. Tình hình kinh tế.
a. Thực trạng: Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế suy sụp.
b. Nguyên nhân:
+ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều…
+ Quan lại chiếm đoạt ruộng đất.
+ Nhân dân bị bóc lột nặng nề.
c. Hậu quả: Đời sống người lao động bấp bênh, đói khổ.

1. Tình hình kinh tế.

“Ruộng
“Nămlúa
nayngàn
hè hạn,
dặmthu
đỏ nước
như cháy
to
Đồng
Mạ thối
quê than
nướcLũ
vãn
khô,
trông
hại biết
vào bao.
đâu?
lụt
…Lưới
Đọc sách
chài
triệu
quan
trang
lại còn
mà bất
vơ vét
lực
Máu
Bạc thịt
đầu nhân
xin phụ
dânnỗi
cạnthương
nửa rồi…”.
dân”.
(theo “Đại
(“Nguyễn
cương
lịch
Khanh”)
sử Việt Nam”)
NhânPhi
dân

cùng cực khổ,
Kinh tế suy thoái
Nhân dân bị cướp đoạt ruộng đất
Hạn hán

Nhân dân bị bóc lột

1. Tình hình kinh tế.
a. Thực trạng: Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế suy sụp.
b. Nguyên nhân:
+ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều…
+ Quan lại chiếm đoạt ruộng đất.
+ Nhân dân bị bóc lột nặng nề.
c. Hậu quả: Đời sống người lao động bấp bênh, đói khổ.

Câu 1:
Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế Đại Việt còn phát
triển như trước không?
A) Kinh tế suy sụp, không phát triển như
trước.
B) Kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn
trước.
Đúng
Sai
Đúng rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất
Sai rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất cứ
cứ
cứ
tiếp
tục
đâu
cứ đâu
đâu để
đểCâu
tiếptrả
tục
đâu để
để tiếp
tiếp tục
tục
lời
Câu
trả
lời của
của em
em là:
là:
Em
Em
trả
trả
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!
Em
Emphải
trả
trảlời
lời
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!hỏi
Em
trả
lời
câu
Đáp
án
đúng
là:
Em
phải
trả
lời
câu
hỏi Chấp nhận
Đáp án đúng là:
này
này mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Xóa

Câu 2: Điền vào chỗ (...) để hoàn thành kiến thức
lịch sử sau:
Vào nửa cuối thế kỉ XIV, có
lần vỡ đê, lụt lớn. Nhiều năm vừa bị hạn
vừa bị lụt, có hơn
nạn đói
lớn.
Đúng
Sai
Đúng rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột
Sai rồi!
rồi! Nháy
Nháy chuột
chuột bất
bất
bất
tiếp
tục
cứ đâu để tiếp tục
bất cứ
cứ đâu
đâu để
để
tiếp
Câu
trả
lời
Câu
trảtục
lời của
của em
em là:
là: cứ đâu để tiếp tục
Em
Em
trả
trả
lời
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!
Em
Em
trả
trả
lời
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!hỏi
Em
phải
trả
lời
câu
Cố
gắng
lại
Đáp
án
đúng
là:
Em
phải
trả
lời
câu
Cố gắng
Đáp án đúng
là: lại hỏi
này
này mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Chấp nhận

Xóa

Câu 3: Nguyên nhân nào "Sai" về nguyên nhân làm
kinh tế thời Trần nửa cuối thế kỉ XIV suy sụp?
A) Nhà nước không quan tâm sản xuất nông
nghiệp, đê điều.
B) Quan lại chiếm đoạt ruộng đất
công.
C) Nông dân bị bóc lột nặng nề.
D) Khoa học kĩ thuật kém phát
triển.
Sai
Nháy
Sai rồi!
rồi!
Nháy chuột
chuột bất
bất cứ
cứ

đâu
đâu để
để tiếp
tiếp tục
tục
Câu
trả
Đúng
chuột
bất
Câu
trả lời
lời
của em
em là:
là:
Đúng rồi!
rồi! Nháy
Nháy
chuột
bấtcủa
cứ
tục
cứ đâu
đâu để
để tiếp
tiếpEm
tục
Em
trả
trả
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!
Em
Emphải
trả
trảlời
lời
lời
đúng
sai
rồi!
rồi!hỏi
Em
trả
lời
câu
Cố
gắng
lại
Đáp
án
đúng
là:
Em
phải
trả
lời
câu
Cố gắng
Đáp án đúng
là: lại hỏi
Chấp nhận
này
này mới
mới được
được tiếp
tiếp tục
tục

Xóa