Tải bản đầy đủ
Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Tải bản đầy đủ

?Thao luõn:(2)- Bụ may Nha nc thi Trõn c tụ
chc nh thờ nao?
- Tụ chc theo chờ ụ quõn chu trung ng tõp quyờn, gụm 3 cõp:
+ Triờu inh.
+ Cac n vi hanh chinh trung gian.
+ Cõp hanh chinh c s.
- Thc hiờn chờ ụ Thai thng hoang.

S ụ bụ may Nh nc thi Trõn
Vua
Thai Thng Hong

Cõp triờu inh

Quan vn
(Ho Trõn)

Quan vo
(Ho Trõn)

Cac c quan
Quục
S
viờn

Thai
Y
viờn

Cac chc quan

Tụ
nhõn
phu

Ha ờ
s

Khuyờn
nụng s

12 lụ
( Chanh, pho an phu s)

ụn
iờn
s

Cac n vi hnh
chinh trung gian

Phu
( Tri phu)
Chõu, huyờn
( tri chõu, tri huyờn)
Xa
( Xaa qua)

Cõp n vi hnh
chinh c s

S ụ bụ may Nh nc thi Trõn

S ụ bụ may Nh nc thi Ly

Vua
Thai Thng Hong
Quan vn
(Ho Trõn)

Quan vo
(Ho Trõn)

Cac c quan
Quục
S
viờn

Thai
Y
viờn

Vua
Quan vn

Quan vo

Cac chc quan

Tụ
nhõn
phu

Ha ờ Khuyờn
s
nụng s

12 lụ
( Chanh, pho an phu s)
Phu
( Tri phu)

ụn
iờn
s

24 lụ
( Chanh, pho an phu s)
Huyờn

Hng, Xã

Chõu, huyờn
( tri chõu, tri huyờn)
Xa
( Xaa quan)

?Thao luõn:(3) - So vi bụ may nh nc thi Ly, bụ
may nh nc thi Trõn co gi giụng v khac nhau?

Nh Lý

Nh Trõn

Giụng - ờu tụ chc theo chờ ụ quõn chu trung ng tõp quyờn.
nhau

Khac
nhau

- Vua
- Quan ai thõn
+ Quan vn
+ Quan vo
- Ca nc chia lm 24 lụ

-Thc hiờn chờ ụ thỏi thng Hong.
- Cỏc chc quan ai thõn do ho Trõn
nm gi
- t thờm mụt sụ c c quan v chc
quan ờ trụng coi san xuõt
- Ca nc chia lm 12 lụ

3/ Phap luõt thi Trõn.

Thao luõn(3) Bụ Hỡnh th thi Lý v bụ Quục triờu hỡnh luõt thi Trõn
co iờm gỡ giụng v khac nhau ?
Nh Lý

Giụng
nhau

Khac
nhau

Nh Trõn

- Lõp lai nhng iờu ban hanh thi ly.

Bụ sung thờm:
-Xac nhõn va bao vờ quyờn t hu tai
san.
- Quyờt inh cu thờ viờc mua ban
ruụng õt.

=> Phap luõt c tng cng v hon thiờn hn

Nm 1237, triờu inh quy inh cu thờ: nờu l giõy t vờ ruụng õt, vay
mn thỡ ngi lm chng in tay ba dũng trc, ngi bỏn in tay bụn
dũng sau.
Tụi trụm cp bi x rõt nng. Lõn õu bi anh 80 trng, thich cham vao
mt hai ch Pham ao va phai ờn cho chu, c 1 phai ờn 9. Nờu khụng
ờn u, phai em gan v con lam nụ ti. Tai pham thi bi cht chõn tay. Tai
pham lõn th ba thi bi giờt.
( ai cng Lich s Viờt Nam)

Chuụng iờn
Long Tri

Vua i thm cac ia phng

BT1. Mụt chờ ụ c biờt chi cú triờu nh Trõn :
a. Chờ ụ lõp Thai t sm.
b. Chờ ụ Thai thng hoang.
c. Chờ ụ lõp nhiờu hoang hõu.
BT2. iờn vo chụ trụng:
-Bụ luõt thanh vn õu tiờn cua nc ta la Bụ hỡnh th
Ly
.
c viờt di thi

Quục triờu
hỡnhthi
luõtTrõn, ban hanh bụ luõt mi goi la:..
-ờn

c tng
-So
vi phap
luõt thiờn
thi Ly,
cng
v hon
hn.phap luõt thi Trõn


Tro chi oan ụ ch
n C ả n h
h i ê u H o à n g
A
a i y v i ệ n
T r ầ n T h ủ đ ộ
Q u ố c T r i ề u h i n h l u ật
a u
T r i C h ââ
T h ẩ m h i n h v i ệ n
7. Tờn mụt c quan chuyờn xet x cac vu kiờn
2. 5.
Vi
vua
cuụi
cung
cua
nha
Lychinh
lanao?
ai?thc cua nha
4.3.
Ngi
t
nờn
mong
cho
s
ra
i
Thi
Trõn
ban
hanh
bụ
luõt
C quan
nao
chuyờn
trong?cung vua?
6. Tờn
mụt
chc viờc
quancha
ngbờnh
õu chõu
Trõn
ai ?Trõn la ai?
1. Vi vua õu tiờn
cualanha
T r ầ
L ý C
T h

DN Dề
- Vờ nha hoc bai.
- Chuõn bi bai mi: Phõn II/ Nha Trõn
xõy dng quõn ụi va phat triờn kinh tờ
( SGK/ Tr 52=>54).