Tải bản đầy đủ - 19 (trang)
Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Tải bản đầy đủ - 19trang

?Thao luõn:(2)- Bụ may Nha nc thi Trõn c tụ

chc nh thờ nao?

- Tụ chc theo chờ ụ quõn chu trung ng tõp quyờn, gụm 3 cõp:

+ Triờu inh.

+ Cac n vi hanh chinh trung gian.

+ Cõp hanh chinh c s.

- Thc hiờn chờ ụ Thai thng hoang.S ụ bụ may Nh nc thi Trõn

Vua

Thai Thng HongCõp triờu inhQuan vn

(Ho Trõn)Quan vo

(Ho Trõn)Cac c quan

Quục

S

viờnThai

Y

viờnCac chc quanTụ

nhõn

phuHa ờ

sKhuyờn

nụng s12 lụ

( Chanh, pho an phu s)ụn

iờn

sCac n vi hnh

chinh trung gianPhu

( Tri phu)

Chõu, huyờn

( tri chõu, tri huyờn)

Xa

( Xaa qua)Cõp n vi hnh

chinh c sS ụ bụ may Nh nc thi TrõnS ụ bụ may Nh nc thi LyVua

Thai Thng Hong

Quan vn

(Ho Trõn)Quan vo

(Ho Trõn)Cac c quan

Quục

S

viờnThai

Y

viờnVua

Quan vnQuan voCac chc quanTụ

nhõn

phuHa ờ Khuyờn

s

nụng s12 lụ

( Chanh, pho an phu s)

Phu

( Tri phu)ụn

iờn

s24 lụ

( Chanh, pho an phu s)

HuyờnHng, XãChõu, huyờn

( tri chõu, tri huyờn)

Xa

( Xaa quan)?Thao luõn:(3) - So vi bụ may nh nc thi Ly, bụ

may nh nc thi Trõn co gi giụng v khac nhau?Nh LýNh TrõnGiụng - ờu tụ chc theo chờ ụ quõn chu trung ng tõp quyờn.

nhauKhac

nhau- Vua

- Quan ai thõn

+ Quan vn

+ Quan vo

- Ca nc chia lm 24 lụ-Thc hiờn chờ ụ thỏi thng Hong.

- Cỏc chc quan ai thõn do ho Trõn

nm gi

- t thờm mụt sụ c c quan v chc

quan ờ trụng coi san xuõt

- Ca nc chia lm 12 lụ3/ Phap luõt thi Trõn.Thao luõn(3) Bụ Hỡnh th thi Lý v bụ Quục triờu hỡnh luõt thi Trõn

co iờm gỡ giụng v khac nhau ?

Nh LýGiụng

nhauKhac

nhauNh Trõn- Lõp lai nhng iờu ban hanh thi ly.Bụ sung thờm:

-Xac nhõn va bao vờ quyờn t hu tai

san.

- Quyờt inh cu thờ viờc mua ban

ruụng õt.=> Phap luõt c tng cng v hon thiờn hnNm 1237, triờu inh quy inh cu thờ: nờu l giõy t vờ ruụng õt, vay

mn thỡ ngi lm chng in tay ba dũng trc, ngi bỏn in tay bụn

dũng sau.

Tụi trụm cp bi x rõt nng. Lõn õu bi anh 80 trng, thich cham vao

mt hai ch Pham ao va phai ờn cho chu, c 1 phai ờn 9. Nờu khụng

ờn u, phai em gan v con lam nụ ti. Tai pham thi bi cht chõn tay. Tai

pham lõn th ba thi bi giờt.

( ai cng Lich s Viờt Nam)Chuụng iờn

Long TriVua i thm cac ia phngBT1. Mụt chờ ụ c biờt chi cú triờu nh Trõn :

a. Chờ ụ lõp Thai t sm.

b. Chờ ụ Thai thng hoang.

c. Chờ ụ lõp nhiờu hoang hõu.

BT2. iờn vo chụ trụng:

-Bụ luõt thanh vn õu tiờn cua nc ta la Bụ hỡnh th

Ly

.

c viờt di thiQuục triờu

hỡnhthi

luõtTrõn, ban hanh bụ luõt mi goi la:..

-ờnc tng

-So

vi phap

luõt thiờn

thi Ly,

cng

v hon

hn.phap luõt thi Trõn

Tro chi oan ụ ch

n C ả n h

h i ê u H o à n g

A

a i y v i ệ n

T r ầ n T h ủ đ ộ

Q u ố c T r i ề u h i n h l u ật

a u

T r i C h ââ

T h ẩ m h i n h v i ệ n

7. Tờn mụt c quan chuyờn xet x cac vu kiờn

2. 5.

Vi

vua

cuụi

cung

cua

nha

Lychinh

lanao?

ai?thc cua nha

4.3.

Ngi

t

nờn

mong

cho

s

ra

i

Thi

Trõn

ban

hanh

bụ

luõt

C quan

nao

chuyờn

trong?cung vua?

6. Tờn

mụt

chc viờc

quancha

ngbờnh

õu chõu

Trõn

ai ?Trõn la ai?

1. Vi vua õu tiờn

cualanha

T r ầ

L ý C

T hDN Dề

- Vờ nha hoc bai.

- Chuõn bi bai mi: Phõn II/ Nha Trõn

xõy dng quõn ụi va phat triờn kinh tờ

( SGK/ Tr 52=>54).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Tải bản đầy đủ ngay(19 tr)

×