Tải bản đầy đủ - 12 (trang)
II. So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch­¬ng tr×nh

II. So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch­¬ng tr×nh

Tải bản đầy đủ - 12trang

Biên dịch chơng trình: Nhấn tổ hợp phím Alt +

F9Chạy chơng trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl +

F9

Lu chơng trình (file): F2

Mở tệp: F3Đóng cửa sổ chơng trình: Alt + F3

Thoát khỏi chơng trình Pascal: Alt + XHãy nhớ!

Thủ tục nhập thông tin từ

bàn phím.Read();

Readln(
sách

biến

vào>);Thủ tục đa thông tin ra

màn hìnhThôngthờngcácchơng trình cần có sự

hỗ trợ từ tệp th viện

TURBO.TPLWrite(
ra>);

Writeln(
ra>);Chơng trình Pascal có thể

soạn thảo, dịch và thực

hiện bằng tệp Turbo.exeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. So¹n th¶o, dÞch, thùc hiÖn vµ hiÖu chØnh ch­¬ng tr×nh

Tải bản đầy đủ ngay(12 tr)

×