Tải bản đầy đủ - 54 (trang)
Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1-CGD

Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1-CGD

Tải bản đầy đủ - 54trang

Nguyên tắc xây dựng chương trình

* Nguyên tắc chuẩn mực

Nguyên tắc chuẩn mực được thể hiện ở tính chính

xác của các khái niệm khoa học, tính chuẩn mực

trong cách lựa chọn thuật ngữ để định hướng và tổ

chức quá trình phát triển.

* Nguyên tắc tối thiểu

Nguyên tắc tối thiểu yêu cầu việc xác định và lựa

chọn một số chất liệu tối thiểu cho chất liệu đó

nhằm đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 1.3. Nội dung chương trình môn

TV1.CGD

Bài 1: Tiếng

- Tiếng là một khối âm toàn vẹn như một “khối

liền” được tách ra từ lời nói. Tiếp đó bằng phát

âm, các em biết tiếng giống nhau và tiếng khác

nhau hoàn toàn, tiếng khác nhau một phần.

- Tiếng được phân tích thành các bộ phận cấu

thành: phần đầu, phần vần, phần thanh.

- Đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước:

+ Bước 1: b/ a/ ba (tiếng thanh ngang)

+ Bước 2: ba/ huyền/ bà (thêm các thanh khác)Nội dung chương trình môn

TV1.CGD

Tách lời thành tiếng

Vật liệu:

Tháp mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Nói to- nhỏ- nhẩm- thầm

Phân tích bằng mô hình:Nội dung chương trình môn

TV1.CGD

Tiếng có 2 phần

Phân tích bằng phát âm

SEN và CHEN

?

?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1-CGD

Tải bản đầy đủ ngay(54 tr)

×