Tải bản đầy đủ - 54 (trang)
Phần 2. Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1

Phần 2. Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1

Tải bản đầy đủ - 54trang

1. Mục tiêu, đối tượng của môn

TV1-CGD

Mục tiêu

1.1. Đọc thông viết thạo, không tái mù.

1.2. Nắm chắc luật chính tả.

1.3. Nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt.

Đối tượng

1.1. Cấu trúc ngữ âm

1.2. Tiếng

1.3. Âm và chữ

1.4. Vần2. Nguyên tắc xây dựng chương

trình môn TV1-CGD

* Nguyên tắc phát triển

Nguyên tắc phát triển đòi hỏi mỗi sản phẩm của

thời điểm trước (của một tiết học hay một bài học)

đều có mặt trong sản phẩm tiếp sau. Vì thế mà các

Bài học trong chương trình Tiếng Việt 1-CGD

được xây dựng trên một trật tự tuyến tính lôgic,

khoa học: Tiếng, Âm, Vần, Nguyên âm đôi.Nguyên tắc xây dựng chương trình

* Nguyên tắc chuẩn mực

Nguyên tắc chuẩn mực được thể hiện ở tính chính

xác của các khái niệm khoa học, tính chuẩn mực

trong cách lựa chọn thuật ngữ để định hướng và tổ

chức quá trình phát triển.

* Nguyên tắc tối thiểu

Nguyên tắc tối thiểu yêu cầu việc xác định và lựa

chọn một số chất liệu tối thiểu cho chất liệu đó

nhằm đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 1.3. Nội dung chương trình môn

TV1.CGD

Bài 1: Tiếng

- Tiếng là một khối âm toàn vẹn như một “khối

liền” được tách ra từ lời nói. Tiếp đó bằng phát

âm, các em biết tiếng giống nhau và tiếng khác

nhau hoàn toàn, tiếng khác nhau một phần.

- Tiếng được phân tích thành các bộ phận cấu

thành: phần đầu, phần vần, phần thanh.

- Đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước:

+ Bước 1: b/ a/ ba (tiếng thanh ngang)

+ Bước 2: ba/ huyền/ bà (thêm các thanh khác)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2. Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1

Tải bản đầy đủ ngay(54 tr)

×