Tải bản đầy đủ - 150 (trang)
H.động của giáo viên

H.động của giáo viên

Tải bản đầy đủ - 150trang

Giáo án Sinh 6



− Phân phát dụng cụ − Nhận dụng

thực hành cho hs.

cụ thực hành.

− Lấy

mẫu

rêu quan sát

theo

hướng

dẫn.

2. Cây bèo tây: (lục

bình); nơi mọc, đđiểm

hình thái: so sánh cây

mọc trôi nổi trên mặt

nước với cây bám vào

bờ lâuvề rễ, thân, lá,…

nhóm lục bình thuộc

ngành hạt kín, lấy mẫu

cuống và phiến lá.

Hướng dẫn hs quan sát

bộ rễ cây bèo tây: rễ….

có bao đầu rễ rút ra

được, lá láng không

thấm nước, gân hình

cung, cuống phình to

chứa không khí

…..

− Quan sát theo dõi sự

thực hiện của các nhóm,

giải đáp thắc mắc cho

các nhóm.

− …..



− Thực hiện

tương tự với

các cây khác.

− Nhóm ghi

lại thắc mắc.

− Lấy

vật

mẫu ép vào

cặp ép cây.



sánh chúng với cây trên cạn. Tìm ra đặc

điểm thích nghi với môi trường nước.

3) Nhận dạng thực vật và xếp chúng

thành từng nhóm: (ngành thực vật)

− Lưu ý: địa y, nấm không phải là thực

vật.

− Phân loại tới ngành, lớp.

4) Quan sát biến dạng của rễ, thân, lá:

− Quan sát hình thái một số cây có rễ,

thân, lá biến dạng

− Nhận xét môi trường sống

− Nhận xét sự thay đổi chức năng của

các cơ quan biến dạng.

5) Quan sát nhận xét mối quan hệ giữa

thực vật với thực vật và giữa thực vật

với dộng vật:

− Quan sát hiện tượng cây mọc trên

cây

− Quan sát hiện tượng cây bóp cổ

− Quan sát thực vật sống kí sinh: tầm

gửi, tơ hồng, …

− Quan sát sự thụ phấn của sâu bọ,

chim làm tổ trên cây

− nhận xét mối quan hệ: TV – TV; TV

với ĐV

6) Nhận xét sự phân bố của thực vật

trong khu vực tham quan:

− Số loài thực vật nào nhiều, ít

− Số lượng thực vật so với các ngành

khác

− Số lượng cây trồng so với cây hoang

dại.

(30 phút cuối) Báo cáo buổi tham quan: các



b) Hoạt dộng 2: Tập trung toàn lớp

nhóm báo cáo:

+ Nội dung cả lớp đã thực hiện

+ Nội dung nhóm được phân công

+ Kết quả thu thập vật mẫu

+ Những thắc mắc chưa gải quyết được

4.Củng cố :Nhận xét tinh thần thái độ học tập của học sinh

5.Hướng dẫn về nhà :Các nhóm ép mẫu cây khô

IV.Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

−Trang 145 −



Giáo án Sinh 6



TỔ KÝ DUYỆT



BGH KÝ DUYỆT



3. Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ



Tên chủ đề



(nội dung,

chương,...



Vận dụng

Nhận biết



Chủ đề 1:

(4tiết)

Mở đầu sinh

học



Nêu được các

nhóm sinh v ật

trong tự nhiên,

biết đặc điểm

chung thực vật,

cây có hoa và

cây không có

hoa



Số câu: 04

Số điểm:2

Tỉ lệ %: 20%

Chủ đề 2:

(4 tiết)

Tế bào thực

vật



03 câu

1.5 điểm

75..%



Số câu: 02

Số điểm: 1

điểm

Tỉ lệ %: 20

Chủ đề 3:

(4 tiết)

Chương Rễ



01..câu

0.5điểm

50...%



Số câu:01

Số điểm:3.5



Biết được đặc

điểm chung của

thực vật



Thông hiểu



Cấp độ thấp



Cấp độ

cao



Cộng

chung



Biết vật sống

và vật không

sống



01 câu

0.5 điểm

15..%

- hiểu được

một tế bào sau

một lần phân

chia tạo 2 tế

bào con

01..câu

0.5điểm

50...%

Hiểu được cấu

tạo và chức

năng cấu tạo

miền hút của rễ

01.câu

3.5.điểm

−Trang 146 −



04.câu

02điểm

.20.%



02.câu

01.điểm

.10.%



01.câu

3.5.điểm



Giáo án Sinh 6



Tỉ lệ %: 35%

Chủ đề 4:

(4tiết)

Chương Thân



Số câu: 01

Số điểm:3.5

điểm

Tỉ lệ %: 35%

Tổng số câu: 8

Tổng số điểm:

10

Tỉ lệ %: 100%



100.%



04.câu

2.điểm

20.%



03.câu

4.5.điểm

.45.%



THỐNG KÊ ĐIỂM

LỚP

TSHS

8-10

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

4. Đề kiểm tra:



Họ và tên:............................ .............

Lớp: 6/………………….

ĐIỂM



.35.%

Mô tả thí

nghiệm sự

dài ra của

thân, từ thí

nghiệm rút ra

kết luận:

Thân dài ra

do sự phân

chia tế bào

mô phân sinh

ngọn

01 câu

3.5điểm

100.%



01.câu

3.5điểm

.35%



01.câu

3.5.điểm

.35.%



08.câu

10.điểm

100.%



7- DƯỚI 8 5- DƯỚI 7 3- DƯỚI 5 DƯỚI 3



ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT( PPCT: 21)

MÔN: SINH HỌC 6

ĐỀ: 1



LỜI PHÊ



−Trang 147 −



Giáo án Sinh 6



PHẦN : LÍ THUYẾT ( 3 ĐIỂM)

1.Nhóm sinh vật nào sau đây được xếp vào vật sống?

A. Viên gạch, cây đậu, con gà B. Cái bàn, cây thướt, cây đậu

C. Cây đậu, con gà, con chó D. con gà, cây đậu, cây viết.

2.Có mấy nhóm sinh vật trong tự nhiên?

A. 2

B. 3

C. 4

D.5

3. Đặc điểm chung của thực vật là:

A. Tự tạo ra chất dinh dưỡng

B. Tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên

C. Tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản D. Tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn

lên, sinh sản , di chuyển.

4. Nhóm sinh vật nào toàn cây có hoa:

A. Cây ổi, cây mít, cây xoài

B. Cây ổi, cây mít, cây rêu

C. Cây rau bợ, cây lúa, cây mận

D. Cây mồng tơi, cây lúa, cây ráng

5. Cấu tạo tế bào thực vật gốm mấy phần chính?

A.4

B. 5

C. 6

D. 7

6. Một tế bào thực vật sau một lần phân chia tạo mấy tế bào con?

A.1

B.2

C.3

D.4

PH ẦN II; TỰ LUẬN( 6 Đ)

1 Trình bày cấu tạo miền hút của rễ, nêu chức năng của mạch gỗ và mạch rây.( 3.5 đ)

2.Mô tả thí nghiệm sự dài ra của thân, từ thí nghiêm em rút ra được kết luận gì?

BÀI LÀM

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............

Họ và tên:............................ .............

Lớp: 6/……………………

ĐIỂM



ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT( PPCT: 21)

MÔN: SINH HỌC 6

ĐỀ: 2



LỜI PHÊ



−Trang 148 −



Giáo án Sinh 6



PHẦN : LÍ THUYẾT ( 3 ĐIỂM)

1. Đặc điểm chung của thực vật là:

A. Tự tạo ra chất dinh dưỡng

B. Tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên

C. Tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản D. Tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn

lên, sinh sản , di chuyển.

2.Có mấy nhóm sinh vật trong tự nhiên?

A. 2

B. 3

C. 4

D.5

3. Cấu tạo tế bào thực vật gốm mấy phần chính?

A.4

B. 5

C. 6

D. 7

4. Một tế bào thực vật sau một lần phân chia tạo mấy tế bào con?

A.1

B.2

C.3

D.4

5Nhóm sinh vật nào sau đây được xếp và vật sống?

A. Viên gạch, cây đậu, con gà B. Cái bàn, cây thướt, cây đậu

C. Cây đậu, con gà, con chó D. con gà, cây đậu, cây viết.

6. Nhóm sinh vật nào toàn cây có hoa:

A. Cây ổi, cây mít, cây xoài

B. Cây ổi, cây mít, cây rêu

C. Cây rau bợ, cây lúa, cây mậm

D. Cây mồng tơi, cây lúa, cây ráng

PHẦN II; TỰ LUẬN( 6 Đ)

1 Trình bày cấu tạo miền hút của rễ, nêu chức năng của mạch gỗ và mạch rây.( 3.5 đ)

2.Mô tả thí nghiệm sự dài ra của thân, từ thí nghiêm em rút ra được kết luận gì?

BÀI LÀM

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................

Câu

1(TN)

2(TN)

3(TN)



Đáp án: Tiêu đề đáp án đề kiểm tra:

Nội dung trả lời

C

C

C

−Trang 149 −



Điểm

0.5

0.5

0.5



Giáo án Sinh 6



4(TN)

5(TN)

6(TN)

1

(Tự

luận)

2

(Tự

luận)



A

B

B

Cấu tạo miền hút của rễ gồm 2 phần chính: Vỏ và trụ giữa

- Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

- Trụ giữa gồm bó mạch và ruột

- Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

- Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ

- Gieo hạt vào các khay cho đến khi cây ra lá thật

- Chọn các cây bằng nhau, ngắt ngọn một số cây còn một số

cây không ngắt ngọn

- 3- 4 ngày so sánh về chiều cao của cây: cây không ngắt

ngọn thân dài hơn cây ngắt ngọn

- Kết luận: thân cây dài ra do sự phân cia các tế bào ở mô

phân sinh ngọn



−Trang 150 −



0.5

0.5

0.5

1

0.25

0.25

1

1

1

1

0.5

1



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H.động của giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(150 tr)

×