Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Câu 1: Hãy chọn câu sai. Tuyến nội tiết:

Câu 1: Hãy chọn câu sai. Tuyến nội tiết:

Tải bản đầy đủ - 21trang

Câu 2: Hoocmôn có tính chất nào sau đây?A. Do tuyến ngoại tiết tiết ra.

B. Đặc trưng cho loài.

C. Có hoạt tính sinh học rất cao.

D. Không có tính đặc hiệu.Câu 3: Đặc điểm nào sau đây là chung cho tuyến nội tiết và

tuyến ngoại tiết:A. Tiết hoocmôn.

B. Sản xuất chất tiết với số lượng lớn.

C. Điều hòa quá trình sinh lí của cơ thể.

D. Đều thuộc hệ nội tiết.Câu 4: Điền đúng hoặc sai:A. Tuyến tụy có chức năng ngoại tiết.ĐúngB.Tuyến tụy tiết dịch tiêu hóa.ĐúngC. Tuyến tụy chỉ là tuyến ngoại tiết.SaiD. Sản phẩm tiết của tuyến tụy được sản xuất từ các tế bào ở đảo tụy.ĐúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 1: Hãy chọn câu sai. Tuyến nội tiết:

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×