Tải bản đầy đủ - 219 (trang)
BÀI TẬP CHƯƠNG 8

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

Tải bản đầy đủ - 219trang

Trng i hc in lc - Tp on in lc Vit Nam..Bi 8.8:Vit mt th tc nhp hai ma trn vuụng A, B cp N cú cỏc phn t l cỏc s nguyờn.

Vit mt th tc tớnh ma trn C= A+2B

Vit mt th tc in cỏc ma trn A, B v C lờn mn hỡnh

Vit mt hm kim tra A, B, C cú phi l ma trn i xng khụngBi 8.9: Vit mt hm kim

tra hng th k ca mt ma trn A cp MxN cú lp thnh mt dóy tng khụng?.

Nhp ma trn A v cho bit nhng hng no ca A lp thnh mt dóy tng ?

Bi 8.10: Vit chng trỡnh gii phng trỡnh bc hai ax2 + bx + c = 0 yờu cu to hai chng

trỡnh con mt chng trỡnh con gii phng trỡnh bc nht trong trng hp h s a = 0 v mt

chng trỡnh con gii phng trỡnh bc hai thc s trong trng hp h s a khỏc 0.

Bi 8.11: Vit mt hm chun húa mt chui: xúa b mi ký t trng tha u v cui

chui, v gia hai t ch gi li ỳng mt ký t trng.

Bi 8.12: Vit mt hm i mt ký t t ch hoa ra ch thng. Dựng hm ú i tt c cỏc

ký t ca mt chui St nhp t bn phớm ra ch thng ht.

Bi 8.13: Nhp vo mt chui s nh phõn, i ra s h thp phõn tng ng.

Vớ d : nhp chui 1111 , i ra s 15.

Bi 8.14: Vit chng trỡnh s dng chng trỡnh con tớnh cỏc tng sau vi n l s nguyờn

dng, x l s thc bt k nhp t bn phớm khi thc hin chng trỡnh:

a) S = 1 + x + x2 + x3 + ... + xn

b) S = 1 + x + x2 + x3+ ... + (-1)nxn

c) S = 1 + x/1! + x2/2! + x3/3! + ...+ xn/n!

Bi 8.15: Vit mt hm qui tớnh S= xn (x thc, n nguyờn dng).

Bi 8.16:Vit mt hm qui tớnh Sn:Giỏo trỡnh Tin hc i cng217Trng i hc in lc - Tp on in lc Vit Nam..PH LC

Bng 1: Bng mó ASCII vi 128 ký t u tiờnHex012345670NULDLESP0@P`p0163248648096112SOHDC1!1AQaq1173349658197113STXDC22BRbr2183450668298114DC3#3CScs3193551678399115DC4$4DTdt42036526884100116NAK %5EUeu52137536985101117SYN&6FVfv62238547086102118BELETB7GWgw72339557187103119BSCAN (8HXhx82440567288104120HTEM)9IYIy92541577389105121LFSUB*:JZjz102642587490106122VTESC+;K[k{112743597591107123FFFS,<L\l|122844607692108124CRGS-=M]m}132945617793109125123456789ABCDGiỏo trỡnh Tin hc i cng218Trng i hc in lc - Tp on in lc Vit Nam..EFSORS.>N^n~143046627894110126SIUS/?O_oDEL153147637995111127Bng 2: Bng mó ASCII vi ký t s 128 - s 255Hex89ABCDEF0128144160176192208224240ò129145161177193209225241ú130146162178194210226242õ131147163179195211227243132148164180196212228244ũ133149165181197213229245êà134150166182198214230246135151167183199215231247136152168184200216232248137153169185201217233249ĩơã138154170186202218234250ùÂ139155171187203219235251123456789ABGiỏo trỡnh Tin hc i cng219Trng i hc in lc - Tp on in lc Vit Nam..CDEFÊ140156172188204220236252ƠĂ141157173189205221237253ô142158174190206222238254255143159175191207223239Giỏo trỡnh Tin hc i cng220Trng i hc in lc - Tp on in lc Vit Nam..TI LIU THAM KHO

[1] Turbo Pascal 5 & 6 - Giỏo trỡnh c s v nõng cao k thut lp trỡnh hng i tng.

Phm Vn t - NXB Giỏo dc, H Ni - 1993.

[2] Giỏo trỡnh Tin hc c s

o Kin Quc, Bựi Th Duy - NXB H Quc Gia H Ni - 2005.

[3] Theory and Problems of Programming with Pascal,

Byron S. GottFried, 2/ed, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill Int. Ed., New York, USA

- 1994.

[4] Lp trỡnh cn bn ngụn ng Pascal

éon Nguyờn Hi, Nguyn Trung Trc, Ng. Anh Dng - NXB Khoa Tin hc, éi hc

Bỏch khoa TP. HCM - 1993.

[5] Giỏo trỡnh Tin hc cn bn

Quỏch Tun Ngc - NXB. Giỏo dc, H Ni - 1995.

[6] Ngụn ng lp trỡnh Pascal

Quỏch Tun Ngc - NXB. Giỏo dc, H Ni - 1995.

[7] Lp trỡnh bng ngụn ng Pascal

Nguyn ỡnh Húa - NXB i hc Quc gia H Ni - 2005

[8] Cu trỳc d liu v gii thut

Nguyn ỡnh Húa - NXB i hc Quc gia H Ni - 2005

[9] Bi tp Tin hc I

H S ém, Nguyn Tụ Thnh, Dng Vit Thng, Nguyn Thanh Tựng - NXB Giỏo dc,

H Ni - 1995.

[10] Lp trỡnh Pascal nõng cao

Nguyn Tụ Thnh - NXB H Quc Gia H Ni - 2001.

[11] Giỏo trỡnh lý thuyt v bi tp Pascal, tp 1, tp 2

Hong c Hi, Nguyn ỡnh Tờ - NXB Giỏo dc - 1999.

[12] Lp trỡnh bng Pascal vi cỏc cu trỳc d liu

Larry Nyhoff, Sanford Leedstma, (ngi dch: Lờ Minh Trung) - NXB Nng - 1998.

[13] Bi ging Mng v truyn thụng d liu

Nguyn ỡnh Vit - i hc Cụng ngh, H Quc gia H Ni.

[14] Mng may tớnh v cỏc h thng m

Nguyn Thỳc Hi - NXB Giỏo dc 1999

[15] Giỏo trỡnh H thng mng mỏy tớnh CCAN (Semester 1)

Nguyn Hng Sn (ch biờn), Hong c Hi - NXB Lao ng - Xó hi - 2003.

Giỏo trỡnh Tin hc i cng221Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

Tải bản đầy đủ ngay(219 tr)

×
x