Tải bản đầy đủ - 219 (trang)
DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Tải bản đầy đủ - 219trang

Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..HT: array[1..50] of string[30];

Trong khai báo trên:

- X là mảng một chiều có thể được xem như là một dãy số có tối đa 15 phần tử, các phần tử được

đánh số từ 1 đến 15 và có cùng kiểu nguyên.

- HT là mảng một chiều có thể được xem như là một dãy có tối đa 50 phần tử, các phần tử được

đánh số từ 1 đến 15 và có cùng kiểu xâu có tối đa 30 ký tự.

 Khai báo gián tiếp:

TYPE Tên_kiểu_mảng = ARRAY[kiểu chỉ số] OF kiểu_phần_tử;

VAR

Tên_biến_mảng : Tên_kiểu_mảng;

Trong các khai báo trên, chỉ số só thể là kiểu miền con, hoặc kiểu liệt kê vô hướng

Ví dụ 7.2: Khai báo mảng gián tiếp: khai báo mảng trực tiếp như trong ví dụ 5.1 tương đương

với cách khai báo gián tiếp như sau:

TYPE

M1 = array[1..15] of integer;

M2 = array[1..50] of string[30];

VAR

X : M1;

HT : M2;

 Truy cập đến từng phần tử của mảng 1 chiều theo cú pháp:

Tên_biến_mảng[chỉ_số]

Ví dụ 7.3: với khai báo mảng trong ví dụ 7.2

M1[1] là chỉ phần tử thứ nhất trong mảng M1

M1[i] là chỉ phần tử thứ i trong mảng M17.1.3. Khai báo mảng hai chiều

 Khai báo trực tiếp:

VAR Tên_biến_mảng : ARRAY[chỉ_số_hàng, chỉ_số_cột] OF kiểu_phần_tử;

Trong đó:

- chỉ_số_hàng, chỉ_số_cột: là cách tổ chức các phần tử của mảng, cách truy nhập vào các phần tử

của mảng, nó có thể là các kiểu dữ liệu đơn giản vô hướng đếm được, hữu hạn giá trị.

- kiểu_phần_tử: là kiểu dữ liệu của các phần tử của mảng, có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Ví dụ 7.4: Khai báo mảng trực tiếp:

VAR X : array[1..15,1..5] of integer;

HT: array[1..50,1..50] of string[30];

Trong khai báo trên:

- X là mảng hai chiều có thể được xem như là một ma trận có tối đa 75 (tối đa là 15 hàng và tối

đa 5 cột), các phần tử có kiểu nguyên.

Giáo trình Tin học đại cương140Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..- HT là mảng hai chiều có thể được xem như là một ma trận có tối đa 50 hàng và 50 cột, các

phần tử có kiểu xâu có tối đa 30 ký tự.

 Khai báo gián tiếp:

TYPE Tên_kiểu_mảng = ARRAY[chỉ_số_hàng, chỉ_số_cột] OF kiểu_ phần_tử;

VAR

Tên_biến_mảng : Tên_kiểu_mảng;

* Chú ý: Trong các khai báo trên, chỉ số só thể là kiểu miền con, hoặc kiểu liệt kê vô hướng

Ví dụ 7.5: Khai báo mảng gián tiếp: khai báo mảng trực tiếp như trong ví dụ 5.1 tương đương

với cách khai báo gián tiếp như sau:

TYPE

M1 = array[1..15,1..5] of integer;

M2 = array[1..50,1..50] of string[30];

VAR X : M1;

HT: M2;

Truy cập đến từng phần tử của mảng 2 chiều theo cú pháp:Tên_biến_mảng[chỉ_số_hàng, chỉ_số_cột]

Ví dụ 7.6: với khai báo mảng trong ví dụ 7.5

M1[1,1] là chỉ phần tử ở hàng 1, cột 1 trong mảng M1

M1[i,j] là chỉ phần tử ở hàng i, cột j trong mảng M1

* Chú ý: Thực chất mảng hai chiều là màng một chiều mà các phần tử của nó là một mảng một

chiều.7.1.4. Các phép toán trên mảng

* Phép gán:

- Có thể thực hiện gán hai biến mảng cho nhau nếu chúng cùng kiểu dữ liệu với nhau.

Ví dụ 7.7: Với khai báo mảng sau:

TYPE dayso = array[1..50] of integer;

VAR a,b:dayso; {a và b được gọi là cùng kiểu dữ liệu với nhau}

c,d: array[1..50] of integer;

{c và d cùng kiểu dữ liệu với nhau nhưng không cùng kiểu với a và b}

Ta có thể thực hiện các phép gán sau:

a:=b;

b:=a;

c:=d;

d:=c;

- Các phần tử trong một mảng sẽ có các phép toán của kiểu dữ liệu của nó.

Ví dụ 7.8: Với khai báo mảng ở ví dụ 7.7 ta có

Các phần tử a[i] có kiểu dữ liệu là kiểu integer nên nó có mọi tính chất như một biến có kiểu

integer.

* Phép so sánh

Giáo trình Tin học đại cương141Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..- Không được sử dung bất kỳ phép so sánh nào với biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng.

- Nếu kiểu phần tử của mảng có thực hiện được các phép so sánh thì có thể thực hiện các phép so

sánh giữa các phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.7.1.5. Nhập và in dữ liệu của mảng

7.1.5.1. Nhập dữ liệu cho mảng

Để nhập dữ liệu cho mảng ta cũng sử dụng câu lệnh read hay readln, tuy nhiên không được

phép sử dụng các lệnh nhập dữ liệu cho biến mảng mà chỉ sử dụng cho từng phần tử trong mảng.

Do vậy để nhập dữ liệu cho mảng ta phải nhập dữ liệu cho từng phần tử trong mảng.

 Nhập dữ liệu cho mảng một chiều ta sử dụng một vòng FOR như sau:

Ví dụ cho mảng A được khai báo như sau:

Var A:array[1..100] of integer;

Nhập dữ liệu cho mảng A như sau:

For i:=1 to 100 do

Readln(A[i]);

Sử dụng vòng lặp FOR để duyệt hết mảng A, ứng với mỗi giá trị của i ta thực hiện nhập dữ liệu

cho phần tử ở vị trí thứ i trong mảng A.

 Nhập dữ liệu cho mảng hai chiều ta sử dụng hai vòng FOR lồng nhau như sau:

Ví dụ cho mảng A được khai báo như sau:

VarA:array[1..50,1..50]ofinteger;Nhập dữ liệu cho mảng A như sau:

For i:=1 to 50 do

For j:=1 to 50 do

Readln(A[i,j]);

Sử dụng hai vòng lặp FOR để duyệt hết mảng A, thực hiện duyệt hết theo từng hàng một, ứng

với mỗi giá trị của i ta thực hiện nhập dữ liệu cho phần tử trên hàng i, ứng với mỗi giá trị i và j ta

thực hiện nhập dữ liệu cho phần tử ở vị trí hàng i, cột j trong mảng A.

7.1.5.1. In dữ liệu mảng lên màn hình

Để in dữ liệu mảng ta cũng sử dụng câu lệnh write hay writeln, tuy nhiên không được phép

sử dụng các lệnh in dữ liệu cho biến mảng mà chỉ sử dụng cho từng phần tử trong mảng. Do vậy

để in dữ liệu mảng lên màn hình ta phải in dữ liệu từng phần tử trong mảng.

In dữ liệu mảng một chiều ta sử dụng một vòng FOR như sau:Ví dụ cho mảng A được khai báo như sau:

Var A:array[1..100] of integer;

In dữ liệu mảng A như sau:

For i:=1 to 100 do

write(A[i]:5);Giáo trình Tin học đại cương142Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..Sử dụng vòng lặp FOR để duyệt hết mảng A, ứng với mỗi giá trị của i ta thực hiện in dữ liệu

phần tử ở vị trí thứ i trong mảng A.

 In dữ liệu mảng hai chiều ta sử dụng hai vòng FOR lồng nhau như sau:

Ví dụ cho mảng A được khai báo như sau:

Var A:array[1..50,1..50] of integer;

In dữ liệu mảng A theo dạng bảng như sau:

For i:=1 to 50 do

begin

For j:=1 to 50 do

write(A[i,j]);

writeln; {xuống dòng}

end;

Sử dụng hai vòng lặp FOR để duyệt hết mảng A, thực hiện duyệt hết theo từng hàng một,

ứng với mỗi giá trị của i ta thực hiện in dữ liệu từng phần tử trên hàng i, in hết một hàng sẽ

xuống dòng để in tiếp dòng tiếp theo, ứng với mỗi giá trị i và j ta thực hiện in dữ liệu phần tử ở

vị trí hàng i, cột j lên màn hình.

Ví dụ 7.9: Viết chương trình nhập vào một dãy số có n phần tử nguyên (1<=n<=100).

In dãy số đó lên màn hình theo hàng.

Tính tổng và trung bình cộng các phần tử trong dãy số đó. In kết quả lên màn hình.

Program vidu_7_9;

Var A: array[1..100] of integer;

S, i, n: integer;

TB:real;

Begin

Write(‘ Nhap so phan tu cua day so n = ‘); readln(n);

Writeln(‘ Nhap tung phan tu trong day so :’);

For i:=1 to n do

Begin

Write(‘a[‘,i,’]= ‘);readln(a[i]);

End;

Writeln(‘ In day so vua nhap vao la ‘);

For i:=1 to n do

Write(a[i]:5);

{Tinh tong va trung binh cong}

S:=0;

For i:=1 to n do

S:=S+a[i];

TB:=S/n;

Writeln(‘ Tong cac phan tu day so S = ‘,S);

Writeln(‘ Trung binh cong TB = ’,TB:8:2);

Readln;

End.

Giáo trình Tin học đại cương143Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..Ví dụ 7.10: Viết chương trình nhập vào một ma trận nguyên cỡ mxn (1<=n, m<=20).

- In ma trận đó lên màn hình theo bảng.

- Tính tổng các phần tử âm của ma trận.

Program vidu_7_10;

Var A: array[1..20,1..20] of integer;

S, i, n: integer;

Begin

Write(‘ Nhap so hàng m = ‘); readln(m);

Write(‘ Nhap so cot

n = ‘); readln(n);

Writeln(‘ Nhap tung phan tu trong ma tran :’);

For i:=1 to m do

For j:=1 to n do

Begin

Write(‘a[‘,i,’,’,j,’]= ‘);readln(a[i,j]);

End;

Writeln(‘ In ma tran vua nhap theo dang bang: ‘);

For i:=1 to m do

Begin

For j:=1 to n do

Write(a[i,j]:5);

Writeln;

End;

{Tinh tong cac so am trong ma tran}

S:=0;

For i:=1 to m do

For j:=1 to n do

If a[i,j]<0 then

S:=S+a[i,j];

Writeln(‘ Tong cac phan tu am la S = ‘,S);

Readln;

End.7.1.6 Một số bài toán cơ bản về mảng

7.1.6.1. Bài toán tìm kiếm trên mảng:

Tìm kiếm là một trong những bài toán cơ sở trong xử lý thông tin. Có nhiều bài toán tìm

kiếm, tuy nhiên có thể quy về tìm kiếm trên mảng như sau: Cho mảng và phần tử x có kiểu dữ

liệu cùng với kiểu dữ liệu của phần tử mảng. Hãy tìm xem có phần tử mảng nào có giá trị bằng x

hay không.Giáo trình Tin học đại cương144Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..Để giải quyết bài toán dạng này có thể sử dụng phương pháp tìm kiếm tuần tự hay tìm kiếm nhị

phân.

Thủ tục tìm kiếm tuần tự là duyệt lần lượt các phần tử mảng, so sánh giá trị của nó với x. Việc

tìm kiếm dừng khi tìm thấy hoặc đã hết mảng, tức là phát hiện ra là mảng không có giá trị khóa

nào bằng x.

Có thể triển khai thủ tục tìm kiếm trên mảng bằng một vòng lặp while, dùng cờ báo là biến

found kiểu Boolean.

Ví dụ 7.11: Viết chương trình nhập vào một dãy số thực có n phần tử và một số thực x. Kiểm tra

xem x có xuất hiện trong dãy số đó không?

Program vidu_7_11;

Var A:array[1..100] of real;

i,n:integer;

x:real;

found:boolean;

Begin

write(' Nhap so phan tu cua day so n = ');readln(n);

writeln(' Nhap tung phan tu cua day so:');

For i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']= ');readln(A[i]);

end;

writeln('In day so vua nhap:');

For i:=1 to n do

write(A[i]:7:2);

{Tim x trong day so A}

writeln;

write(' Nhap so can tim x = ');readln(x);

found:=false;

For i:=1 to n do

if A[i]=x then

begin

found:=true;

break; {dừng vòng lặp lại}

end;

if found then

writeln(x:5:2,' co xuat hien trong day so')

else writeln(x:5:2,' khong xuat hien trong day so');

readln;

end.

Giáo trình Tin học đại cương145Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..7.1.6.2. Bài toán sắp xếp dãy số tăng (giảm)

Sắp xếp cũng là một trong những bài toán cơ sở trong xử lý thông tin. Từ dãy dữ liệu ban

đầu chưa có thứ tự, cần tiến hành sắp xếp để nhận được dãy kết quả có thứ tự tăng hoặc giảm dần

theo một khóa cho trước nào đó. Bài toán quy về sắp xếp một mảng số nguyên.

Dưới đây sẽ trình bày phương pháp sắp xếp chọn trực tiếp hay còn được gọi là phương

pháp nổi bọt. Không mất tính tổng quát ta xét bài toán sắp xếp tăng, cụ thể như sau:

Mô tả

- Chọn phần tử nhỏ nhất trong dãy nguồn, xếp nó vào vị trí đầu tiên trong dãy đích. Đây là phần

tử thứ nhất và cũng là phần tử cuối cùng của dãy đích.

- Chọn phần tử nhỏ nhất trong dãy nguồn còn lại, đây là phần tử nhỏ thứ hai, xếp nó vào vị tri

thứ hai và cũng là vị trí cuối của dãy đích vào lúc này.

- Lặp lại việc này cho đến khi hết dãy nguồn.

Để tiết kiệm chỗ, ta cũng xếp dãy đích và dãy nguồn liền nhau trong mảng. Do đó, ở bước

thứ i, thao tác "xếp vào cuối dãy đích" chính là "đổi chỗ cho a[i]".

Minh hoạ:

Giả sử cần sắp xếp dãy số sau:

44 55 12 42 94 18 06 67

Sự thay đổi của dãy số qua từng bước sắp xếp như sau:

Xuất phát: 44 55 12 42 94 18 06 67

Bước 1: 06 / 55 12 42 94 18 44

Bước 2: 06 12 / 55

42 94 18 44

Bước 3: 06 12 18 / 42 94 55 44

Bước 4: 06 12 18

42 94 55 44

Bước 5: 06 12 18

42 44 / 55 94

Bước 6: 06 12 18

42 44 55 / 94

Bước 7: 06 12 18

42 44

55 67 /

Bước 8: 06 12 18

42 44 55 6767

67

67

67

67

67

94

94Thủ tục chi tiết

Var i,j,k: integer;

x: real;

Begin

for i:=1 to n-1 do

for j:=i+1 to n do

if a[j]
“đổi chỗ a[i] và a[j] cho nhau”

End;

Ví dụ 7.12: Viết chương trình nhập vào một dãy số thực có n phần tử (1<=n<=100). Sắp xếp dãy

số theo chiều tăng dần. In lên màn hình dãy số trước và sau khi sắp xếp.

Giáo trình Tin học đại cương146Trường Đại học Điện lực - Tập đoàn Điện lực Việt Nam..Program vidu_7_12;

Type kieudayso = array[1..100] of real;

Var

A: kieudayso;

i, j, n: integer;

tg: real;

Begin

Write(‘ Nhap so phan tu cua day so n = ’);readln(n);

writeln(' Nhap tung phan tu cua day so:');

For i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']= ');readln(A[i]);

end;

writeln('In day so vua nhap:');

For i:=1 to n do

write(A[i]:7:2);

{ Sắp xếp dãy số}

For i:=1 to n-1 do

For j:=i+1 to n do

If A[i]< A[j] then

Begin {hoán vị A[i] và A[j] cho nhau}

tg:=A[i];

A[i]:=A[j];

A[j]:=tg;

End;

Writeln(‘ Day so sau khi sap xep la: ‘);

For i:=1 to n do

write(A[i]:7:2);

readln;

End.7.1.7. Một số ví dụ khác

 Ví dụ 7.13: Viết đoạn chương trình chèn một số vào dãy đã sắp tăng mà không thay đổi thứ tự

sắp xếp của dãy:

Write('Nhap so can chen k =');

Readln(k);

i:=1;

While (k>a[i]) and (i<=n) do

i:=i+1;

Writeln('Vi tri chen i=',i:2);

If i>n then

Begin

Giáo trình Tin học đại cương147Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Tải bản đầy đủ ngay(219 tr)

×
x