Tải bản đầy đủ - 10 (trang)
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tải bản đầy đủ - 10trang

- Nghiệp vụ huy động vốn

- Nghiệp vụ sử dụng vốn

1.2 Cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

- Cho vay là hoạt động truyền thống nhất của NHTM và thường chiếm

tỷ trọng cao nhất trong tỷ trọng tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và

cũng là hoạt động mang lại rủi ro nhất. Đây là một hình thức cấp tín dụng mà

theo đó NHTM giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào

mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả

gốc và lãi. Khách hàng vay vốn của NHTM bao gồm các doanh nghiệp, các tổ

chức kinh tế, khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Trong đó khách hàng cá

nhân và hộ gia đình ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động cho

vay của NHTM. Các cá nhân và hộ gia đình vay tiền từ NHTM để phục vụ

cho nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư cho mục đích kinh doanh sản xuất của

mình. Theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2010: “Cho vay là hình

thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách

hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian

nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.”

- Cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM bao gồm các hình thức cho

vay mà ngân hàng cung cấp cho các cá nhân hoặc hộ gia đình nhằm mục đích

tiêu dùng, đầu tư hay sản xuất kinh doanh.

1.2.2 Các hình thức và sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

Hình thức cho vay..

Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân: Các sản phẩm cho vay

KHCN được thiết kế rất đa dạng và mang đặc trưng riêng của từng NHTM.

Số lượng sản phẩm và tiện ích của các sản phẩm cho vay KHCN ở mỗi ngân

55hàng là khác nhau, giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu

cầu của mình hơn. Tuy nhiên, về cơ bản các sản phẩm cho vay KHCN được

chia ra làm 5 loại chính như sau: Cho vay bất động sản; Cho vay tiêu dùng;

Cho vay sản xuất kinh doanh; Cho vay nông nghiệp; Cho vay cầm cố sổ tiết

kiệm, giấy tờ có giá.

1.2.3 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

- Đối với NHTM: Hoạt động cho vay KHCN nói riêng và nghiệp vụ

ngân hàng bán lẻ nói chung sẽ góp phần làm tăng thị phần của các NHTM,

đưa hình ảnh của ngân hàng đến với đông đảo đối tượng khách hàng, cung

cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm đa dạng, phục vụ tối đa mọi nhu cầu

của khách hàng.

- Đối với nền kinh tế: cho vay KHCN có tác dụng tích cực trong việc

kích cầu tiêu dùng, từ đó tạo nên hiệu ứng kích thích sản xuất phát triển, góp

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

1.3 Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

1.3.1 Khái niệm hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của NHTM

Hiệu quả cho vay KHCN là sự đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu về vốn

cho KHCN, phù hợp với khả năng của ngân hàng và chính sách phát triển

kinh tế của địa phương, được doanh nghiệp đưa vào quá trình sản xuất kinh

doanh một cách có hiệu quả nhất, tạo ra được lượng tiền lớn hơn để chi trả đủ

chi phí, có lợi nhuận và hoàn trả nợ đầy đủ cho ngân hàng cả gốc và lãi đúng

hạn”

1.3.2 Các tiêu chí phản ánh hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của

NHTM

- Nhóm chỉ tiêu định tính66+ Sự phù hợp của các thông lệ, quy trình và chính sách cho vay là cơ sở

pháp lí đảm bảo cho các khoản vay được an toàn, hiệu quả.

+ Khả năng của lãnh đạo ngân hàng trong việc quản lý hiệu quả tài sản,

thẩm định hồ sơ.

+ Sự đa dạng hóa và chất lượng của danh mục tín dụng KHCN.

+ Khả năng thâm nhập thị trường cho vay tín dụng cá nhân và địa bàn,

thị phần hoạt động của ngân hàng- Nhóm chỉ tiêu định lượng

+ Vòng quay vốn tín dụng khách hàng cá nhân

+ Tỷ lệ Nợ quá hạn khách hàng cá nhân

+ Tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân

+ Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) cho vay khách hàng cá nhân

+ Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân

của NHTM

- Nhóm nhân tố khách quan

- Nhóm nhân tố chủ quan77CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG

CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –

CHI NHÁNH TIÊN SƠN

2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh

Tiên Sơn

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

- Lịch sử hình thành Vietinbank – CN Tiên Sơn

- Quá trình phát triển và các mốc quan trọng

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Sơ đồ cơ cấu tổ chức

- Nhiệm vụ các phòng ban chức năng

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh

Tình hình Tài sản – Nguồn vốn, huy động vốn, dư nợ tín dụng, doanh

thu từ các hoạt động của chi nhánh, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2014 – 2016.

2.2 Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn

2.2.1 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công

thương Việt Nam

- Quy định, quy trình, nguyên tác và điều kiện cho vay KHCN

- Đặc điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank CN Tiên Sơn

2.2.2 Các sản phẩm dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn

2.2.3 Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Công

thương Việt Nam – CN Tiên Sơn

- Phân tích thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng

882.3. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn

2.3.1 Những kết quả đạt được

2.3.2 Những tồn tại và hạn chế

2.3.3 Nguyên nhân hạn chế99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tải bản đầy đủ ngay(10 tr)

×