Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
1 Thực tế về tổ chức, hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát của ACBtheo mô hình CAMEL

1 Thực tế về tổ chức, hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát của ACBtheo mô hình CAMEL

Tải bản đầy đủ - 95trang

222.1.2 Cơ cấu tổ chức của ACB

Bảng 2.1: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ACB NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG

CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Văn phòng

HĐQTCác Hội đồngBan Kiểm

toán Nội bộTổng giám đốcKhối

Khách

hàngnhânKhối

Ngân

quỹKhối

Khách

hàng

doanh

nghiệpPhòng

QLRR

thị

trườngPhòng

Đầu tưKhối

Phát

triển

kinh

doanhBan

Đảm

bảo chất

lượngKhối

Vận

hànhBan

Chiến

lượcKhối

Quản

trị

nguồn

lựcPhòng

Kế

toánTT

Công

nghệ

thông

tinBan CSQLRR

tín dụngCác sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, Trung tâm thẻ, Trung tâm

ATM và Trung tâm vàng.

Các công ty trực thuộc: ACBS, ACBA, ACBL, ACBD.(Nguồn: Báo cáo thường niên của ACB năm 2010)232.1.3 Các hoạt động kinh doanh chính tại ACB

Hoạt động NHTM:

Huy động vốn: ngắn hạn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ từ

mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước dưới các hình thức

tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy

tờ có giá khác dưới tên ACB

Hoạt động tín dụng: cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; bảo lãnh; chiết khấu

thương phiếu, công trái và giấy tờ có giá.

Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: mở tài khoản, cung ứng dịch vụ thanh toán và

ngân quỹ cho khách hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp

luật. Thực hiện thanh toán quốc tế và bao thanh toán.

Các dịch vụ NHTM khác: kinh doanh trên thị trường tiền tệ, thị trường ngoại

hối, thị trường giao dịch hàng hóa kỳ hạn; kinh doanh vàng trên thị trường

trong nước và ngoài nước; ủy thác và nhận ủy thác, làm đại lý; bảo quản hiện

vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két,…Hoạt động ngân hàng đầu tư:

Hoạt động đầu tư bao gồm: tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng

khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; môi giới và tự doanh chứng khoán;

lưu ký chứng khoán; quản lý và/hoặc phân phối chứng chỉ đầu tư chứng khoán;

quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;…Các hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ phần; quản lý nợ và khai thác tài sản,

cho thuê tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác.

2.1.4 Hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát tại ACB Nhận thức của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Toàn bộ nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đều là những

người có kinh nghiệm nhiều năm ở các quản trị cao cấp trong ngành ngân hàng.

Những nhân sự này có ưu điểm tuổi đời trẻ, năng động, có khả năng hấp thụ kiến

thức tốt cũng như thích ứng nhanh với những biến đổi của môi trường kinh doanh

đã góp phần giúp ACB phát triển bền vững như hiện nay.24Về vấn đề nhận thức, Ban lãnh đạo ACB ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị và

nhận thức cao về những áp lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập sâu rộng của nền

kinh tế và của ngành ngân hàng trong một thời gian dài. Trong những năm gần đây,

Ban lãnh đạo ACB đã có sự nhận thức rõ hơn về vấn đề này và đã từng bước nỗ lực

chủ động trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là nâng cao hiệu quả

hoạt động kinh doanh. Những quyết định về đầu tư đổi mới và hiện đại hóa hệ

thống công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng, cải tiến phương thức tổ chức quản

lý là những minh chứng cho sự thay đổi tư duy này. Công cụ và chính sách quản trị:

Một công cụ quản trị hiệu quả và không kém phần quan trọng là hệ thống

các văn bản được ban hành nhằm quy định, hướng dẫn thực hiện các sản phẩm dịch

vụ cung ứng cho khách hàng cũng như việc phối hợp thực hiện giữa các phòng ban.

Các văn bản quy định về nghiệp vụ được ban hành khá đầy đủ và chi tiết, cập nhật

kịp thời với những thay đổi của NHNN và của pháp luật. Hệ thống văn bản được

lưu trữ khá khoa học thông qua chương trình Lotus Notes, được phân loại theo từng

nghiệp vụ và theo hiệu lực ban hành giúp hỗ trợ tối đa cho nhân viên trong việc

phục vụ khách hàng.

Hiện tại, ACB đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động các hội đồng điều hành

như: Hội đồng nhân sự và lương thưởng (tư vấn cho Hội đồng quản trị về định

hướng tái cấu trúc nguồn nhân lực, thu hút và gìn giữ nhân tài, bổ nhiệm các chức

danh chủ chốt); Hội đồng tín dụng (tổ chức những cuộc họp phê duyệt về chính

sách tín dụng, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, nhân sự của các cấp phê duyệt tín dụng

và cấp tín dụng); Hội đồng đầu tư (đánh giá danh mục đầu tư, phân nhóm danh mục

đầu tư, tham vấn ý kiến của cấp lạnh đạo về quy mô của danh mục đầu tư,…); Hội

đồng ALCO (đánh giá và dự báo tình hình vĩ mô, hoạt động ngành và hoạt động của

ACB, đưa ra quyết định về an toàn thanh khoản, huy động vốn và sử dụng vốn, các

tỷ lệ đảm bảo an toàn).

Đặc biệt năm 1996, chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký quyết định thành lập

Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) nhằm đảm bảo ACB ngày càng hoạt động an toàn25và hiệu quả hơn. Trong các năm qua, Ban KTNB luôn được xây dựng, củng cố và

đạt được những kết quả nhất định.

Bên cạnh đó, ACB cũng đã có các hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả

trong quản trị công ty như:

Xác định rõ vai trò của Hội đồng quản trị trong quản lý rủi ro. Các thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tìm hiểu các danh mục rủi ro (tín dụng

và đầu tư) và thận trọng đặt câu hỏi để đảm bảo việc quản lý rủi ro có hiệu quả.Thiết lập Ủy ban nhân sự trên cơ sở Hội đồng nhân sự và lương thưởng với

một số điều chỉnh về chức năng nhiệm vụ và cấp thẩm quyền bổ nhiệm nhân

sự.Thiết lập Ủy ban quản lý rủi ro với nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.Xem xét việc thực hiện chiến lược Ngân hàng theo định kỳ và điều chỉnh lại

(nếu cần).Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát trong việc giám sát việc tuân thủ các

quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng trong quản trị điều hành. Chính sách đối với nhân viên:

Mức thu nhập bình quân:

Năm 2008: 8.668.000đ/tháng/người.Năm 2009: 9.900.000đ/tháng/người.Năm 2010: 11.000.000đ/tháng/người.Bình quân mỗi nhân viên được 17 tháng lương/năm.

Chính sách đào tạo:

Trong năm 2010 để đảm bảo cho chương trình tái cấu trúc nguồn nhân lực

tiếp tục đạt hiệu quả cao, ACB đã thực hiện tái đào tạo cho nhân viên chuyển đổi

công việc tại các kênh phân phối nhằm giúp nâng cao năng suất làm việc và định

biên nhân sự tại kênh phân phối được hợp lý và hiệu quả hơn. Đồng thời thực hiện

hiệu chỉnh các chương trình đào tạo và biên soạn lại giáo trình theo từng chức danh,

kết hợp nhiều phương thức giảng dạy khác nhau phù hợp với yêu cầu về kiến thức,

kỷ năng quản lý, nghiệp vụ chuyên môn theo vị trí đảm nhận.26Bên cạnh hoạt động tự học qua hình thức e-learning, hệ thống e-learning

được mở rộng chức năng và áp dụng cho việc tổ chức thi, kiểm tra kiến thức nghiệp

vụ của nhân viên trong toàn hệ thống, hội thi nhân viên giỏi cũng như phục vụ cho

hoạt động thi tuyển dụng, chuyển đổi công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí

và thời gian thực hiện.

Chính sách khen thưởng và chế độ khác:

ACB luôn xây dựng và duy trì chính sách khen thưởng dành cho nhân viên

gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng: lương

kinh doanh, lương hiệu suất công việc, lương tháng 13, lương hoàn thành công việc,

khen thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên giỏi nghiệp vụ và phục vụ tốt khách

hàng,… Ngoài ra, nhân viên còn được nhận các phụ cấp khác như: bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, chương trình chăm sóc sức

khỏe toàn diện “ACB care”, câu lạc bộ sức khỏe, hỗ trợ ăn trưa, trang phục, nghỉ

mát hàng năm,…

Chính sách cổ tức:

Từ năm 2008, ACB thực hiện chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, cụ thể như sau:

-Năm 2008: ngày 28/11/2008, chia cổ tức đợt 1 là 2.500đ/cổ phiếu; ngày

03/04/2009, chia cổ tức đợt 2 là 880đ/cổ phiếu. Tỷ lệ chia cổ tức là 33,8%.-Năm 2009: ngày 30/06/2009, chia cổ tức đợt 1 là 900đ/cổ phiếu; ngày

31/03/2010, chia cổ tức đợt 2 là 1.500đ/cổ phiếu. Tỷ lệ chia cổ tức là 24%.-Năm 2010: ngày 30/11/2010, chia cổ tức đợt 1 là 1.700đ/cổ phiếu; ngày

12/05/2011, chia cổ tức đợt 2 là 700đ/cp. Tỷ lệ chia cổ tức là 24%.Với tỷ lệ chia cổ tức là 24% trong năm 2010, cao hơn so với lãi suất tiền gửi tiết

kiệm (dao động từ 14%-17%/năm) cho thấy ACB rất quan tâm và chú trọng đến lợi

ích của các cổ đông.

2.2Thực tế về hoạt động kinh doanh của ACB theo mô hình CAMEL

Theo đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 và định hướng đếnnăm 2020 của NHNN cùng với định hướng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong hệ

thống NHTM cổ phần tại Việt Nam, ACB đã chú trọng thực hiện nâng cao hiệu quả27hoạt động kinh doanh theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao chất lượng tài sản,

khả năng sinh lời cao và khả năng hoạt động an toàn.

2.2.1 Vốn ngân hàng

Quy mô về vốn pháp định của các TCTD được Chính phủ quy định tại Nghị

định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006, theo đó các NHTM cổ phần phải có mức

vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và phải đạt mức

tối thiểu là 3.000 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 31/12/2010 (được gia hạn đến

31/12/2011).

Biểu 2.1: TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ CỦA ACB(Nguồn: Báo cáo thường niên của ACB qua các năm)

Với số vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2006 là 1.100,05 tỷ đồng và tại ngày

01/10/2008 là 4.651,62 tỷ đồng, ACB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và đi trước lộ

trình mà Chính phủ quy định 2 năm. Việc tăng vốn điều lệ của ACB qua các năm được

thực hiện dưới các hình thức sau:

-Tăng vốn từ 2.630,06 tỷ đồng (năm 2007) lên 4.651,62 tỷ đồng (năm 2008) thông

qua: tăng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 1.471,53 tỷ đồng, tăng từ nguồn

thặng dư vốn cổ phần năm 2007 là 1.704,20 tỷ đồng và tăng từ trái phiếu chuyển

đổi là 550,02 tỷ đồng.28-Tăng vốn từ 6.355,81 tỷ đồng (năm 2008) lên 7.814,14 tỷ đồng (năm 2009) thông

qua việc chuyển đổi 1.349.931 trái phiếu thành 134.993.100 cổ phiếu với tỷ lệ

chuyển đổi 1:100 (một trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng sẽ chuyển đổi thành 100

cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng).-Tăng vốn từ 7.814,14 (năm 2009) lên 9.376,96 đồng (năm 2010) thông qua phát

hành quyền mua 156.282.751 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (20%) giá

10.000 đồng/cổ phần.

Bảng 2.2: QUY MÔ VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA MỘT SỐ NHTM

SttNgân hàng20062007200820092010(Đơn vị tính: tỷ VND)

1Vietcombank11.12713.55213.79016.71020.6692BIDV7.62611.63513.46617.63924.2203Vietinbank5.60710.64712.33612.57218.170ACB1.6546.2587.76610.10611.377Tăng trưởng (%)28,92287,3624,1030,3112,585Sacombank2.8707.3507.75910.54714.0186Eximbank1.9476.29512.88413.35513.511(Đơn vị tính: tỷ VND)

4(Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm)

Qua Bảng 2.2 cho thấy, tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu của ACB qua các

năm khá ổn định (trung bình khoảng 24%), ngoại trừ năm 2007 tăng 278,36% so với

năm 2006. Nguyên nhân do năm 2006 ACB niêm yết trên sàn HASTC và năm 2007

hợp tác với ngân hàng Standard Charterd phát hành trái phiếu, đồng thời phát hành 10

triệu cổ phiếu.

Bảng 2.3: HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CỦA ACB

Năm

Hệ số an toàn vốn (CAR)2006200720082009201010,90%16,19%12,44%9,73%10,60%(Nguồn: NHNN Việt Nam, Báo cáo thường niên của ACB qua các năm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thực tế về tổ chức, hoạt động quản trị, điều hành và kiểm soát của ACBtheo mô hình CAMEL

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×