Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
PHỤ LỤC 1BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA ACB QUA CÁC NĂM

PHỤ LỤC 1BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA ACB QUA CÁC NĂM

Tải bản đầy đủ - 95trang

2. Chứng khoán đầu tư

giữ đến ngày đáo hạn4.217.560 7.474.348 23.938.7393. Trừ: Dự phòng giảm

giá chứng khoán đầu tư31.981.84546.169.161(213.070)(114.674)(120.374)VIII. Góp vốn, đầu tư

dài hạn443.458762.4691.178.1321.197.3483.004.0081. Đầu tư vào công ty

liên kết và liên doanh130.964195.358205.1431.1291.3632. Đầu tư dài hạn khác312.494567.1111.108.1661.217.2193.035.841(135.177)(21.000)(33.196)3. Trừ: Dự phòng giảm

giá đầu tư dài hạn

IX. Tài sản cố định591.573554.747789.034872.6341.054.7021. Tài sản cố định hữu

hình574.440514.109739.729824.5741.014.7802. Tài sản cố định vô

hình17.13340.63849.30548.06039.9226.411.02625.951.65017.546.6692.342.4814.239.86828.1155.25023.581.05413.301.551X. Tài sản có khác1.537.475 3.517.4951. Các khoản lãi, phí

phải thu

2. Tài sản thuế thu nhập

doanh nghiệp hoãn lại

3. Tài sản có khác

TỔNG TÀI SẢN44.650.194 85.391.681 105.306.130 167.881.047 205.102.950B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Các khoản nợ Chính

phủ và ngân hàng Nhà

nước

II. Tiền gửi của các

TCTD khác

III. Tiền gửi của khách

hàng

IV. Các công cụ tài

chính phái sinh và các

khoản nợ tài chính khác941.286654.6303.249.941 6.994.030-10.256.9439.451.6779.901.89110.449.82828.129.96329.394.703 55.283.104 64.216.949---86.919.196 106.936.61123.351-V. Vốn tài trợ, ủy thác

đầu tư, cho vay TCTD

chịu rủi ro288.532322.512298.865270.304379.768VI. Trái phiếu và chứng

chỉ tiền gửi5.861.379 11.688.796 16.755.82526.582.58838.234.151VII. Các khoản nợ khác3.217.838 4.190.76023.272.55010.594.0231. Các khoản lãi, phí

phải thu1.114.6421.582.2922. Các khoản phải trả và

công nợ khác22.157.9089.011.7316.366.132TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 42.953.679 79.133.832 97.539.662 157.774.760 193.726.193

VIII. Vốn và các quỹ

1. Vốn điều lệ1.100.047 2.630.0606.355.8139.376.9657.814.1382. Các quỹ187.7272.192.037713.555952.9491.209.5523. Lợi nhuận chưa phân

phối366.2131.435.752697.1001.339.200790.240TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

44.650.194 85.391.681 105.306.130 167.881.047 205.102.950

VÀ VỐN CHỦ SỞ

HỮU(Nguồn: báo cáo thường niên của ACB qua các năm)PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB QUA

CÁC NĂM

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu200620072008200920101. Thu nhập lãi và các

khoản thu nhập tương

tự2.490.6164.538.13410.497.8469.552.32214.960.3362. Chi phí lãi và các chi

phí tương tự(1.670.044) (3.227.028) (7.769.589) (6.818.074) (10.796.566)I. Thu nhập lãi thuần820.5721.311.1062.728.2572.734.2484.163.7703. Thu nhập từ hoạt

động dịch vụ172.980342.592680.301867.665967.1474. Chi phí hoạt động

dịch vụ(24.645)(71.377)(73.793)(98.488)(140.707)II. Lãi thuần từ hoạt

động dịch vụ148.335271.215606.508769.177826.440III. Lãi thuần từ hoạt

động kinh doanh ngoại

hối và vàng70.320155.140678.852422.336191.104IV. (Lỗ)/lãi thuần từ

mua bán chứng khoán

kinh doanh31.520344.990(30.067)-(19.249)V. Lãi thuần từ mua

bán chứng khoán đầu

65.757896.79246.291332.21691.0305. Thu nhập từ hoạt

động khác118.96490.81738.486183.892176.7946. Chi phí hoạt động

khác(103.367)(85.891)(1.130)(31.745)(126.824)VI. Lãi thuần từ hoạt

động khác15.5974.92637.356152.14749.970VII. Thu nhập cổ tức từ38.13936.653172.27977.015186.613góp vốn, mua cổ phần

VIII. Chi phí quản lý

chung(462.424)(804.650) (1.590.903) (1.700.547) (2.160.020)IX. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh

trước chi phí dự phòng

rủi ro tín dụng727.8162.216.1722.648.5732.786.5923.329.658X. Chi phí dự phòng rủi

ro tín dụng(40.597)(89.357)(87.993)(286.906)(227.410)XI. Tổng lợi nhuận

trước thuế687.2192.126.8152.560.5802.499.6863.102.2487. Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp hiện hành(628.873)(744.589)8. Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp hoãn lại22.865(22.865)XII. Chi phí thuế thu

nhập doanh nghiệp(181.643)(366.807)(349.898)(606.008)(767.454)XIII. Lợi nhuận sau

thuế505.5761.760.0082.210.6821.893.6782.334.794(Nguồn: Báo cáo thường niên của ACB qua các năm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA ACB QUA CÁC NĂM

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×
x