Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
Bên B. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM

Bên B. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM

Tải bản đầy đủ - 78trang

………………………………..

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực đến ngày 30/10/2012. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản

thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên A có trách nhiệm tổ

chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BChức vụChức vụKý tên, đóng dấuKý tên, đóng dấuBiểu mẫu 2.2: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng41HOÁ ĐƠNMẫu số: 01GTKT-3LLGIÁ TRỊ GIA TĂNGHD / 2012 NLiên 3: Nội bộ0002728Ngày 23 tháng 10 năm 2012

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Thương mại Châu Thanh

Mã số thuế: 0201007118

Địa chỉ: Xóm Giữa, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Số tài khoản:

Điện thoại:Fax:Họ tên người mua hàng: Hà Văn Tâm

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thiên Nam

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

STT

A

1Tên hàng hoá, dịch vụ

B

Bình chữa cháy C02 MT3Số tài khoản: 9706349

Đơn vị

tínhSố

lượngĐơn giáA

Chiếc1

1702

378.000Thành tiền

3= 1 x 2

64.260.000Cộng tiền hàng:64.260.000Thuế suất thuế GTGT: 10%6.426.000Tổng tiền thanh toán:68.706.000Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi tám triệu bảy trăm linh sáu nghìn chẵn.

Người mua hàng

(ký, họ tên)Người bán hàng

(ký, họ tên)42Thủ trưởng đơn vị

(ký, họ tên)Biểu mẫu 2.3: Mẫu Sổ Nhật ký chung

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: 2012

ĐVT: Đồng

Ngày

tháng

ghi sổ8/10

9/1023/10

24/10

Chứng từ

Số hiệu

Ngày

tháng

GBC908/10PC206HĐ0002728

HĐ0002730

9/10Diễn giảiSố hiệu

tài

khoản

đối ứngCty Thiên Nam ứng trước tiền hàng

Chi tạm ứng đi công tác112

131

141

111……………………..

23/10 Bán bình chữa cháy C02 MT3 cho

Cty TNHH Thiên Nam

Thuế GTGT đầu ra

24/10 Bán bình tự cầu cho Cty TNHH Tân

Phát

Thuế GTGT đầu ra

Cộng43112

511

3331

131

511

3331

Số phát sinh

Nợ35.343.000

35.343.000

2.000.000

2.000.000

70.686.000

64.260.000

6.426.000

68.255.000

62.050.000

6.205.000

2.531.852.1662.531.852.166Biểu mẫu 2.4: Mẫu Sổ cái

SỔ CÁI

Năm: 2012

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

Số hiệuDiễn giảiNgày

thángSố hiệu

TK đối

ứngĐVT: đồng

Số tiềnNợ45.543.800

61.409.112

……….

20/10

20/10

HĐ0002715

HĐ0002716

….23/10

24/101/11Công ty TNHH Trung Thịnh

Cty TNHH Winter

131

131

….HĐ0002728 23/10Công ty TNHH Thiên Nam11264.260.000HĐ0002730 24/10Công ty TNHH Tân Phát13162.050.000HĐ0002743 1/11Công ty Cổ phần Thiên An13142.561.900HĐ0002779 6/12Công ty TNHH Hà Việt13172.178.92320/10

20/106/12…………..

31/12PKT8231/12Kết chuyển doanh thu BH và

cung cấp DVquý 4

Cộng phát sinh9111.959.643.155

2.935.512.636442.935.512.636Doanh thu hoạt động tài chính: Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán

có liên quan để ghi sổ Nhật ký chung, đồng thời kế toán ghi sổ cái TK 515.

• Ví dụ:

-Ngày 25/10/2012, Công ty nhận được thông báo của Ngân hàng về một khoản tiền lãi tiền

gửi ngân hàng là 130.260. Số tiền trên được chuyển vào số tiền gửi của Công ty tại Ngân

hàng. Căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, kế toán vào Sổ nhật ký chung, sổ cái

TK515.Biểu mẫu 2.5: Mẫu giấy báo Có

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂUMã GDV: BATCH

MKH: 10366GIẤY BÁO CÓSố : 92Ngày 25 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty CPTM Châu Thanh

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách hàng với nội dung sau:

Số TK ghi Có:

Số tiền bằng số: 130.260

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi nghìn hai trăm sáu mươi đồng

Nội dung: ## Lãi nhập vốn ##

Giao dịch viênKiểm soát45SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: 2012

ĐVT: Đồng

Ngày

tháng

ghi sổ25/10

15/12

Chứng từ

Số hiệu

Ngày

thángGBC92

PC212

Diễn giảiSố hiệu

tài

khoản

đối ứng

Số phát sinh

Nợ25/10 Lãi nhập vốn-Ngân hàng thương mại

Á Châu112

515130.26015/12 Cước viễn thông

Thuế GTGT được khấu trừ

Thanh toán cước viễn thông642

133

111

119.821

11.982Cộng46130.260131.803

2.531.852.1662.531.852.166Biểu mẫu 2.6:SỔ CÁI

Năm: 2012

Tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính

ĐVT: đồngNgày

tháng

ghi

sổChứng từ

Số hiệuDiễn giảiSố hiệu TK đối

ứngNgày

thángSố tiền

Nợ25/10GBC9225/10……..

Lãi nhập vốn-NH TM Á Châu31/10GBC9631/10Lãi nhập vốn-NH Công thương11213.656……………

Lãi nhập vốn-NH ĐT&PT VN11288.86030/11 GBC103 30/11112130.260………….

31/12 PKT8231/12Kết chuyển doanh thu hoạt động

tài chính quý 4

Cộng phát sinh47911603.600

1.348.3451.348.345-Thu nhập khác:Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ phát kinh kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, đồng

thời ghi vào sổ cái TK 711.

Ví dụ: Ngày 20/10/2012, Công ty bán phế liệu. Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán

vào Sổ nhật ký chung, sổ Cái TK711.

Biểu 2.7: Phiếu thuCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CHÂU THANHMẫu số 01– TT

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC)PHIẾU THU số: 210

Ngày 20 tháng 10 năm 2012

Nợ TK 111

Có TK 711

Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị Tuyết

Lý do nộp: Thu tiền bán phế liệu

Số tiền: 160.000 (Viết bằng chữ): Một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn

Chứng từ kèm theo:

chứng từ gốc

Ngày 20 tháng 10 năm 2012

Giám đốc Kế toán trưởngNgười nhận tiền

Người lập phiếu Thủ quỹ

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)48(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Biểu mẫu 2.8:

SỔ CÁI

Năm: 2012

Tài khoản 711: Thu nhập khác

Ngày

tháng

ghi

sổ

6/2

20/10Chứng từ

Số hiệuPT197

PT210Diễn giảiSố hiệu TK

đối ứngNgày

thángĐVT: đồng

Số tiền

Nợ6/2……..

Thu từ nhượng bán bàn ghế111156.82320/10………

Thu từ bán phế liệu111160.000……..

31/12PKT8231/12Kêt chuyển thu nhập khác quý 4

Cộng phát sinh911750.000

1.678.906491.678.906(b) Tổ chức kế toán chi phí:

- Gía vốn hàng bán:

Căn cứ vào Hóa đơn GTGT, kế toán lập phiếu xuất kho, chuyển chi Thủ kho, thủ kho tiến

hành xuất hàng, lập Thẻ kho. Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán vào sổ Nhật

ký chung, sổ cái TK 632 và các sổ có liên quan. Cuối năm kế toán thực hiện khóa sổ để

lập Bảng cân đối số phát sinh, căn cứ vào Sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh, kế toán lập

Bác cáo tài chính.Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán Gía vốn hàng bán tại Công ty CPTM Châu Thanh

HĐ GTGT, Phiếu xuất

khoThẻ khoSổ nhật ký chung

Sổ cái TK 632Bảng cân đối số

phát sinhBáo cáo tài chính50Sổ chi tiết sản

phẩm, hàng hóaBảng tổng hợp chi

tiết sản phẩm,

hàng hóaVí dụ: Căn cứ vào hợp đồng mua bán và Hóa đơn GTGT số 0002728, kế toán lập phiếu

xuất kho chuyển cho Thủ kho, Thủ kho tiến hành xuất hàng, lập Thẻ kho. Căn cứ vào các

chứng từ phát sinh, kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung, đồng thời ghi Sổ cái TK 632.

Biểu mẫu 2.9: Phiếu xuất kho

Đơn vị: Công ty CPTM Châu ThanhMẫu số 02-VT

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 14/09/2006 của bộ trưởng BTC)PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 23 tháng 10 năm 2012

Số:PX 128

Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Long

Địa chỉ : Đường Phạm Văn Đồng-Anh

Dũng-Dương Kinh-HP .

Lý do xuất kho: xuất bán

Xuất tại kho: hàng hóa

STTTên hàng hoáAB1Bình chữa cháy C02 MT3Nợ: TK 632

Có: TK 156Đơn vị

tínhSố

lượngĐơn giáD12Chiếc170375.000Thành tiền

3

63.750.000Cộng

170

63.750.000

Tổng số tiền hàng (Bằng chữ): Sáu mươi ba triệu bảy trăm lăm mươi nghìn đồng

chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo: 01 HĐGTGT

Ngày 23 tháng 10 năm 2012

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền

Người lập phiếu Thủ quỹ

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Biểu mẫu 2.10: Mẫu thẻ kho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG

MẠI CHÂU THANHMẫu số S09 - DNN

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên B. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×