Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
(a) Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

(a) Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tải bản đầy đủ - 78trang

TK 911TK 511TK 111,112,131Cuối kỳ kết chuyển Doanh thu

doanh thu thuần phát sinhTK 521Tổng giá

thanh toán Chiết khấu thương mại, giảm giá

hàng bán, hàng bán bị trả lại

phát sinhTK 33311TK 3331Thuế GTGTThuế GTGTCuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại

Sơ đồ 1.2. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Trường hợp tính

thuế theo phương pháp trực tiếp)

TK 333TK 511Thuế XK, thuếTK 111,112,131Doanh thu phát sinh Chiết khấu thương mại, giảm giá hàngTTĐB phải nộpTK 911TK 521bán, hàng bán bị trả lại phát sinhCuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảmCuối kỳ kết chuyểngiá hàng bán, hàng bán bị trả lạidoanh thu thuần

Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp

TK 515TK 511TK 131Doanh thu theo giá bán

thu tiền ngay

TK 33311Số tiền còn

phải thu

TK 111,112Thuế GTGT (nếu có)21Số tiềnTK 3387

Định kỳ, kết chuyển lãiđã thuLãi trả góp, trả chậmtrả chậm, trả gópSơ đồ 1.4: Kế toán doanh thu bán hàng đại lý theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa

hồng

TK 511TK 111,112,131Doanh thu đối với doanh nghiệp tính thuếTK 6421

Hoa hồng phải trả đại lýGTGT theo phương pháp trực tiếp

Doanh thu đối với doanh nghiệp tính thuế

GTGT theo phương pháp khấu trừ1331

Thuế GTGTTK 33311nếu cóThuế GTGT

TK 155,156TK 157Khi xuất hàng gửi đại lýTK 632

Khi ghi nhận doanh thu

đồng thời phản ánh giá vốn(b) Kế toán doanh thu bán hàng tiêu thụ nội bộ

Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng tiêu thụ nội bộ

TK 512TK 154,631,642Doanh thu tính bằng giá vốn (Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

Doanh thu tính bằng giá vốn (Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

TK 33311

22Thuế GTGT

Thuế GTGT

(nếu có)TK 334

Tổng giá thanh toánTrả lương, trả thưởng bằng sản phẩm, hàng hóa(c)Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Sơ đồ 1.4:Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

TK 111,112,131TK 521,531,532Chiết khấu thương mại, hàng bánTK 511Cuối kỳ kết chuyểnbị trả lại, giảm giá hàng bán phátGiá bán chưa chiết khấu thương mại,sinh (doanh nghiệp tính thuế theo

phương pháp trực tiếp)thuế GTGTgiảm giá hàng bán,TK 33311hàng bán bị trả lạiThuế GTGT

Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá

hàng bán phát sinh (Doanh nghiệp tính thuế theo

phương pháp trực tiế

(d) Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

Sơ đồ 1.5: Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính

TK 911TK 515

K/c Doanh thu

hoạt động tài chínhTK 111,112,138Các khoản thu nhập hoạt động kinh doanh

định kỳ thu lãi tín phiếu, trái phiếu, cổ tức

được hưởng23TK 111,112

Tiền lãi chuyển nhượng đầu tư

chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

TK 121,221

Gía gốc của

chứng khoánTK111,112Thu nhập từ bán ngoại tệ, cho

thuê TSCĐ tài chính

TK 3331

VAT phải nộp

TK 413

K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh

giá lại khoản mục gốc ngoại tệ

cuối năm tài chính(d) Kế toán thu nhập khác

Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán thu nhập khác

TK 911TK 711Cuối kỳ k/c khoản thu nhập

khác phát sinh trong kỳTK 111,112,131

Thu nhập thanh lý nhượng bán TSCĐ

TK 33311

Thuế GTGT phải nộp24TK 331,338

Các khoản nợ phải trả không xác định được

quyết định xóa ghi vào thu nhập khá

TK 3331TK 338,334Số thuế GTGT phải nộp theo Tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cược, ký quỹ

phương pháp trực tiếpcủa người ký cược, ký quỹcủa số thu nhập khácTK 111,112

Khi thu được các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa

sổ, thu tiền bảo hiểm công ty bảo hiểm

TK 152,156

Được tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa

TK 352

Khi hết hạn bảo hành nếu công trình xây lắp lớn

hơn chi phí thực tế phát sinh phải hoàn nhập

TK 111,112

Khoản thuế XK, thuế TTĐB

được tính vào thu nhập khác1.2.5.2. Kế toán tổng hợp chi phí

(a) Kế toán giá vốn hàng bán

Sơ đồ 1.4: Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX

TK154TK 632TK 155,156Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngay

TK 157Thành phẩm hàng hóa đãThành phẩm sảnbán bị trả lại nhận kho

25xuất ra gửi đi bán

không qua nhập kho

TK 155,156Hàng gửi đi bán

xác định là tiêu thụThành phẩm, hàng hóaTK 911

Cuối kỳ k/c giá vốn hàng bánxuất kho gửi đi báncủa thành phẩm, hàng hóaXuất kho thành phẩm, hàng hóa bán ngaydịch vụ đã tiêu thụTK 138,152,153

Giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn kho

sau khi trừ số bồi thường theo quyết định

TK 154,241TK 159

hoàn nhập dự phòngChi phí tự xây dựng chế tạo TSCĐ vượtgiảm giá hàng tồnQuá mứa bình thường không được tính

vào nguyên giá TSCĐ

TK 159

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn khoSơ đồ 1.5: Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK

TK 155,156TK 632TK 155,156k/c trị giá vốn thành phẩm, tồn khoCuối kỳ k/c trị giá vốn củađầu kỳthành phẩm tồn khoTK 157

k/c giá vốn của thành phẩm đã gửi bán

chưa xác định tiêu thụ đầu kỳTK 157

cuối kỳ k/c trị giá vốn của thành phẩm26đã gửi bán nhưng chưa xác định

TK 611tiêu thụ trong kỳCuối kỳ xác định và k/c trị gía vốn củaTK 911hàng hóa đã xuất bán được xác địnhCuối kỳ k/c giá vốn hàng bán của thànhtiêu thụ ( doanh nghiệp thương mại)phẩm, hàng hóa, dịch vụTK 631

Cuối kỳ xác định và k/c giá thành thành

phẩm hoàn thành; giá thành dịch vụ đã

hoàn thành (doanh nghiệp sản xuất)(b) Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Sơ đồ 1.6: Trình tự hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 133

TK 111,112,152,153…TK 641,642Chi phí vật liệu, công cụTK 111,112,…TK 334,338các khoản giảm chiChi phí tiền lương và các khoản trích theo lương

TK 241TK 911

27Chi phí khấu hao TSCĐk/c chi phí bán hànTK 142,242,335,352chi phí QLDNChi phí phân bổ dần, chi phí tríchTK 352trước, chi phí bảo hành sản phẩmHoàn nhập dựTK 512phòng phải trả

Thành phẩm, hàng hóa dịch vụTK 139Tiêu dùng nội bộHoàn nhập ố chênh lệchTK 333(33311)giữa số dự phòng

phải thu khó đòi đã tríchTK 111,112,141,331,333,…lập hàng năm trước chưaChi phí dịch vụ mua ngoài, chi phísử dụng hết lơn hơn sốbằng tiền khác, phí, lệ phíphải trích năm nayTK 133

TK139

Dự phòng phải thu khó đòi

(c) Kế toán chi phí tài chính

Sơ đồ 1.7: Trình tự hạch toán chi phí tài chính

TK 111,112TK 635TK 911Trả lãi tiền vay, phân

bổ lãi mua hàng trả, trả gópK/c chi phí tài chínhTK 129,229

Dự phòng giảm giá đầu tư28TK 121,221,222,…TK 129,229Lỗ các khoản đầu tư

Tiền thu về bánTK 111,112các khoản đầu tưHoàn lại số chênh lệchChi hoạt độngTK 111,112,131dự phòng giảm giá đầu tưliên doanh liên kết

Chiết khấu thanh toánTK 335,315

Vay lãi trả sau, nợ dài hạn

đến hạn trả

TK 242

Trích lãi trả trước

TK 413

K/c lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại

khoản mục gốc ngoại tệ cuối

năm tài chính

(d) Kế toán chi phí khác

Sơ đồ 1.8: Trình tự hạch toán chi phí khác

TK 211,213

Nguyên

GiáTK214TK811TK911Giá trị haoGiá trịcuối kỳ k/c chi phí khácmòncòn lạiphát sinh trong kỳGhi giảm TCSĐ còn lại cho hoạt động SXKD

khi thanh lý, nhượng bán

TK 111,112,33129Chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý

nhượng bán TSCĐ

TK133

Thuế GTGT ( nếu có)

TK 333

Các khoản tiền bị phạt thuế,

truy nộp thuế

TK 111,112

Các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng

kinh tế hoặc vi phạm pháp luật

TK111,112,141

Các khoản chi phí khác phát sinh như chi phí

khắc phục tổn thất dogặp rủi ro trong kinh

doanh (bão lụt, hỏa hoạn…)1.2.5.3. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh.

Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh được thể hiện qua sơ đồ như sau:

Sơ đồ 1.9: Trình tự hạch toán xác định kết quả kinh doanh

TK 632TK 911TK521,531,532,333Kết chuyển giá vốn hàng bán

TK 641,642K/c khoản giảm trừ doanh thu

Kết chuyển doanh thu thuần bán hàng,Kết chuyển chi phí bán hàng,cung cấp dịch vụChi phí quản lý doanh nghiệp

TK 635,811TK 511TK 515,711

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

30Kết chuyển chi phí tài chính,và các khoản thu nhập khácchi phí khác

TK3334TK821Xác địnhTK 421K/c chi phí thuếthuế TNDN TNDN hiện hành

Kết chuyển lãi sau thuế TNDN1.2.6.Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và

xác định kết quả kinh doanh trong DN.

Do quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau do đó đối

tượng hạch toán và phương pháp ghi sổ cũng khác nhau. Chính vì vậy mà mỗi doanh

nghiệp cần phải lựa chọn cho mình một hình htuwcs ghi sổ cho phù hợp một trong các

hình thức ghi sổ sau:

-Hình thức sổ nhật ký chung

Hình thức sổ nhật ký sổ cái

Hình thức sổ chứng từ ghi sổ

Hình thức nhật ký chứng.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHÂU THANH

2.1. Khái quát chung về công ty Cổ Phần Thương Mại Châu Thanh

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

Công ty Cổ Phần Thương Mại Châu Thanh được thành lập và bắt đầu hoạt động theo giấy

phép số 0201007118 ngày 16/11/2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hải Phòng

cấp.

Công ty có trụ chính đặt tại địa chỉ: Xóm Giữa, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

và văn phòng đại điện tại: số 5/200 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đại diện pháp lý của công ty là Ông Lê Công Châu, chức vụ: Giám đốc công ty.

Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép: kinh đồ phòng cháy chữa cháy.31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(a) Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×
x