Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
Bin Phỏp 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán

Bin Phỏp 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán

Tải bản đầy đủ - 72trang

Kết luận

Phân tích hiệu quả kinh doanh là việc làm cần thiết của mỗi

doanh nghiệp. Qua công việc phân tích, doanh nghiệp có thể

biết đợc tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mình là

tốt hay xấu, có thể đánh giá khả năng sinh lời, trình độ quản

lý vốn kinh doanh, tình hình sử dụng chi phí, lao động..., để

từ đó tìm ra nguyên nhân và khắc phục nhằm nâng cao

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. Từ việc phân

tích hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng các

nguồn lực của mình một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất. Do

vậy nếu doanh nghiệp đợc đánh giá là có hiệu quả kinh doanh

tốt thì doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh trên thị trờng.

Công ty TNHH Phng Hong tuy mới đợc thành lập nhng đã

đạt đợc những thành công đáng kể và đó là tiền đề vững

chắc để Công ty có thể phát triển sau này. Trong những năm

sắp tới với sự cố gắng của mình, Công ty sẽ tiếp tục phát triển

hơn nữa.

Thời gian thực tập tại Công ty đã giúp em có điều kiện hiểu rõ

thêm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhìn

chung, Công ty kinh doanh có hiệu quả nhng hiệu quả đó cha

cao. Để kinh doanh có hiệu quả hơn nữa, ngoài các nguồn lực

Công ty đang sử dụng có hiệu quả thì Công ty nên có những

biện pháp kinh doanh, khắc khục những khó khăn còn vớng

mắc để nâng cao hiệu quả kinh doanh làm nâng cao khả

năng cạnh tranh của Công ty trên thị trờng. Bên cạnh đó Công

ty cần phải luôn tìm tòi sáng tạo nhng mẫu sản phẩm mới với

chất lợng cao hơn hay dịch vụ khách hàng thân thiện hơn,

tìm kiếm những khách hàng mới, những dự án mới ...68Trong giới hạn của báo cáo thực tập, em đã nghiên cứu và phân

tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trên cơ sở lý luận và các

số liệu, báo cáo tài chính nhằm đa ra một số giải pháp để

nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty. Em hy vọng những ý

kiến của mình có thể phần nào đó góp phần nâng co hiệu

quả kinh doanh của Công ty

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình

của cô giáo Th.s Phm Th Thu Hng và các anh chị trong

Công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo thực tập

tốt nghiệp này.

Em Xin Chõn thnh cm n!69Tài liệu tham khảo

[1] PGS. TS Nguyễn Văn Công (10/2005), Chuyên khảo về báo

cáo tài chính và lập, đọc, kiểm ra, phân tích báo cáo tài

chính, NXB Tài chính.

[2] PGS. TS Nguyễn Đăng Nam (2006), Phân tích và đầu tchứng khoán, NXB Tài chính.

[3] Lê Thị Phơng Hiệp, Phân tích hoạt động sản xuất kinh

doanh, NXB Thống kê.

[4] Huỳnh Đức Lộng (2000), Phân tích hoạt động kinh doanh,

NXB Thống kê.

[5] TS Nghiêm Sỹ Thơng (1999), Bài giảng quản lý tài chính

doanh nghiệp, NXB Tài chính.

[6] Trờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2004), Phân

tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê.

[7] Bộ Tài chính (2006), các chuẩn mực kế toán Việt Nam.70PH LC

1. Bng cõn i k toỏn 3 nm 2011,2012,2013

2. Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 3 nm 2011,2012,2013DANH MC S , BNG BIU

S 2.1 c cu b mỏy qun lý trong cụng ty

Bng 2.1 Mt s ch tiờu kinh t ch yu giai on2011-2013

Bng 2.2: Bng phõn tớch hiu qu s dng ti sn ti cụng ty TNHH Phng

Hong giai on 2011-2013

Bng 2.3. Cỏc ch tiờu phõn tớch hiu qu s dng ngun vn ti cụng ty TNHH

Phng Hong nm 2011-2013

Bng 2.4 : Phõn tớch hiu qu s dng vn vay ti cụng ty TNHH Phng

Hong nm 2011-2013

Bảng 2.5: Phõn tớch hiu qu s dng chi phớ ti cụng ty TNHH Phng Hong

nm 2011-2013

Bảng 2.6: Phõn tớch hiu qu s dng chi phớ ti cụng ty TNHH Phng Hong

nm 2011-2013

Bng 2.7: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 2013

Bảng 2.8: Phân tích vòng quay hàng tồn kho ti cụng ty TNHH Phng

Hong giai on 2011-2013

Bảng 2.9.: Bảng phân tích kỳ thu tiền bình quân TNHH Phng Hong giai

on 2011-2013

Bảng 2.10: Bảng phân tích kỳ trả tiền bình quân ti cụng ty TNHH Phng

Hong giai on 2011-201371MụC LụC72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bin Phỏp 5. Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×