Tải bản đầy đủ - 72 (trang)
*Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng ti sn

*Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng ti sn

Tải bản đầy đủ - 72trang

ch tiờu ny ln hn chi phớ n thỡ u t bng n cú li cho

doanh nghip hn u t bng vn ch.

-Cỏc ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng ti sn ngn

hn

Hiu sut s dng ti sn ngn hn

Doanh thu thunHiu sut s dng TSNH =TSNH bỡnh quõn trong kTrong ú: TSNH bỡnh quõn trong k l bỡnh quõn s hc ca

TSNH cú u k v cui k.

Ch tiờu ny cho bit mi n v giỏ tr TSNH s dng trong

k em li bao nhiờu n v doanh thu thun. Ch tiờu ny cng

ln chng t hiu qu s dng TSNH cng cao.

H s sinh li ti sn ngn hn

Li nhun sau thu

H s sinh li TSNH =

TS nganh nghiethnh ph H Ni. NH bỡnh quõn trong k

Ch tiờu ny phn ỏnh kh nng sinh li ca TSNH. Nú cho

bit mi n v giỏ tr TSNH cú trong k em li bao nhiờu n

v li nhun sau thu.

- Cỏc ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng ti sn di

hn

Hiu sut s dng ti sn di hn

Doanh thu thunHiu sut s dng TSDH =TSDH bỡnh quõn trong k

Trong ú: TSDH bỡnh quõn trong k l bỡnh quõn s hc ca

TSDH cú u k v cui k.5Ch tiờu ny cho bit mt n v giỏ tr TSDH trong k to ra

bao nhiờu n v doanh thu. Ch tiờu ny cng ln chng t hiu

qu s dng TSDH cng cao.

H s sinh li ti sn di hn

Li nhun sau thuH s sinh li TSDH =TSDH bỡnh quõn trong kCh tiờu ny phn ỏnh kh nng sinh li ca TSDH. Nú cho

bit mi n v giỏ tr TSDH cú trong k em li bao nhiờu n

v li nhun sau thu.

* Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng vn kinh

doanh

- Cỏc ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng tng s vn sn

xut kinh doanh

Hiu sut s dng vn (Sc sn xut ca 1 ng vn):

Hiu sut s dng tng vn = =Doanh thu thun

Tng s vn bỡnh quõn trong kTrong ú: Tng s vn bỡnh quõn trong k l bỡnh quõn s

hc ca tng ngun vn cú u k v cui k.

Ch tiờu ny cho bit mt ng vn to ra c bao nhiờu ng

doanh thu thun. Ch tiờu ny cng ln hiu qu s dng vn

cng cao.

H s sinh li tng ti sn:

Li nhun trc thu v lói vay

H s sinh li tng ngun vn =

Tng vn bỡnh quõn trong k6H s sinh li tng ngun vn phn ỏnh mt ng vn to ra

bao nhiờu ng li nhun trc thu v lói vay.

-Cỏc ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng vn ch s hu

Hiu sut s dng vn ch s hu (VCSH)

Doanh thu thunHiu sut s dng vn CSH =VCSH bỡnh quõn trong k

Trong ú: VCSH bỡnh quõn trong k l bỡnh quõn s hc ca

VCSH cú u k v cui k.

Ch tiờu ny cho bit mi n v giỏ tr VCSH s dng trong k

em li bao nhiờu n v doanh thu thun. Ch tiờu ny cng ln

chng t hiu qu s dng VCSH cng cao.

H s sinh li ca VCSH

H s sinh li VCSHLi nhun sau thu

=

VCSH nganh nghiethnh ph H Ni.bỡnh quõn trong kCh tiờu ny phn ỏnh kh nng sinh li ca VCSH. Nú cho bit

mi n v giỏ tr VCSH cú trong k em li bao nhiờu n v li

nhun sau thu.

*Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng vn lu ng

- Hiu sut s dng vn lu ng (VL)

Doanh thu thunHiu sut s dng VL =VL bỡnh quõn trong kTrong ú: VL bỡnh quõn trong k l bỡnh quõn s hc ca VL cú u k v

cui k.

Ch tiờu ny cho bit mt n v giỏ tr VL trong k to ra bao nhiờu n v

doanh thu. Ch tiờu ny cng ln chng t hiu qu s dng VL cng cao.

- H s sinh li VL

Li nhun sau thu

H s sinh li VL =7VL bỡnh quõn trong k

Ch tiờu ny phn ỏnh kh nng sinh li ca VL. Nú cho

bit mi n v giỏ tr VL cú trong k em li bao nhiờu n v

li nhun sau thu.

- Số vòng quay hàng tồn kho:

Là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân chuyển

trong kỳ. Số vòng quay hàng tồn kho cao thì việc kinh doanh

đợc đánh giá càng tốt, bởi vì doanh nghiệp chỉ đầu t cho

hàng tồn kho thấp nhng vẫn đạt doanh số cao. Tuy nhiên nếu

cao quá thì sẽ có nguy cơ không đủ hàng hoá thoả mãn nhu

cầu bán hàng cho khách dẫn đến tình trạng cạn hàng hoá

trong kho mất dần khách hàng và có thể gây ảnh hởng không

tốt cho công việc kinh doanh về lâu dài của doanh nghiệp. Ngợc lại, nếu hệ số này thấp, cho thấy có sự tồn kho quá mức làm

tăng chi phí một cách lãng phí.

Doanh thu

Hàng tồn kho bìnhSố vòng quay hàng tồn

kho =quân- Kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền bìnhCác khoản phải thux 360

Doanh thu

Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày của một vòng

quân =quay các khoản phải thu. Kỳ thu tiền trung bình cao có nghĩa

là doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn trong thanh toán, khả năng

thu hồi vốn chậm.

- Kỳ trả tiền bình quân8Kỳ trả tiền bìnhCác khoản phải trảx 360

Giá vốn hàng bán

Kỳ trả tiền bình quân phản ánh số ngày của một vòng

quân =quay các khoản phải trả. Kỳ trả tiền bình quân càng cao có

nghĩa là doanh nghiệp đang chiếm dụng vốn trong thanh

toán.

-Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí

Để đánh giá hiệu quả chi phí của doanh nghiệp ta dùng các

chỉ tiêu sau:

Hiệu suất sử dụng chi

phí =Tổng doanh thu

Tổng chi phítrong kỳ

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra thu về đợc bao nhiêu đồng doanh thu. Trong đó tổng chi phí là giá

thành toàn bộ bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí quản lý

doanh nghiệp và chi phí bán hàng

Tổng lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận trên tổngtrong kỳ

Tổng chi phí trongchi phí =kỳ

Chỉ tiêu cho biết cứ 1 đồng chi phí bỏ ra thu về đợc bao

nhiêu đồng lợi nhuận.

- Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng vn vay

Li nhun trc thu v

lói vay

H s thanh toỏn lói vay =Lói vay phi

tr9H s ny dựng o lng mc li nhun cú c do

s dng vn m bo tr lói cho ch n. Núi cỏch khỏc, h

s thanh toỏn lói vay cho chỳng ta bit c s vn i vay ó s

dng tt n mc no v em li mt khon li nhun l bao

nhiờu, cú bự p lói vay phi tr hay khụng.

* Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng lao ng

Doanh thu bỡnh quõn ca mt lao=Doanh thu trong k

S lao ng bỡnh quõn trong kng

Ch tiờu ny phn ỏnh mt ngi lao ng cú th lm c bao nhiờu ngdoanh thu trong mt k. Ch tiờu ny cng cao thỡ chng t trỡnh s dng

lao ng cng cao.

-Mc doanh thu t c t mt n v chi phớ tin lng

Doanh thu t c t =D oa n h t hu t r o ng k

Tổng quỹ lơngmt n v tin lngCh tiờu ny phn ỏnh trong k kinh doanh, doanh nghip b ra mt ng chi

phớ tin lng t c bao nhiờu ng doanh thu,ch tiờu ny cng cao cng

th hin tớnh hiu qu ca vic s dng chi phớ ca cụng ty.

-Ch tiờu mc sinh li nhun bỡnh quõn trong k ca mt lao ng:

Mc sinh li bỡnh quõn ca

mt n v lao ng trong k=Li nhun thunS lao ng bỡnh quõn trong k

Ch tiờu ny phn ỏnh mi lao ng ca doanh nghip to ra c bao nhiờu

ng li nhun trong mt thi k sn xut kinh doanh.

-Ch tiờu mc sinh li ca 1 n v tin lng :

Mc sinh li ca

1 n v tin lngLi nhun thun

=Tng qu lng10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Nhúm ch tiờu phn ỏnh hiu qu s dng ti sn

Tải bản đầy đủ ngay(72 tr)

×