Tải bản đầy đủ - 73 (trang)
Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 73trang

Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

PHỤ LỤC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VNDTÀI SẢNThuyết

minhSố cuối nămSố đầu năm9.012.039.60221.790.320.43091.583.414889.572.340111

11291.583.414

-889.572.340

-120--121--129--Các khoản phải thu ngắn hạn130724.877.186442.637.416Phải thu khách hàng

Trả trước cho người bán

Phải thu nội bộ ngắn hạn

Phải thu theo tiến độ kế hoạch

hợp đồng xây dựng

Các khoản phải thu khác

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó

đòi131

132

133242.104.212

-176.800.539

---482.772.974265.836.877139--IV. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho140

141

1495.697.482.964

5.697.482.964

-10.802.193.577

10.802.193.577

-V.

1.150

1512.498.096.038

1.714.605.0269.655.917.097

1.373.634.360152783.491.0128.282.282.737154--157--số

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

I.

1.

2.

II.

1.

2.

III

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.2.

3.

4.Tiền và các khoản tương

đương tiền

Tiền

Các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư tài chính

ngắn hạn

Đầu tư ngắn hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn

hạnTài sản ngắn hạn khác

Chi phí trả trước ngắn hạn

Thuế giá trị gia tăng được khấu

trừ

Thuế và các khoản khác phải thu

Nhà nước

Giao dịch mua bán lại trái phiếu

Chính phủ100

110V.1V.2134

135V.3V.4V.5Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

5.

BI.

1.Tài sản ngắn hạn khác

TÀI SẢN DÀI HẠN

Các khoản phải thu dài hạn

Phải thu dài hạn của khách hàng

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực

thuộc

Phải thu dài hạn nội bộ

Phải thu dài hạn khác

Dự phòng phải thu dài hạn khó

đòi158

200

210

211228.253.264.804

-237.432.043.500

-212--213

218--219--II.Tài sản cố định220204.139.533.213220.136.086.8511.Tài sản cố định hữu hình221

22

2

22

3

224

22

5

22

6

227

22

8

22

9

230197.250.558.092213.341.416.185345.170.662.925345.146.117.470(147.920.104.833

)

-(131.804.701.285

)

-----6.683.820.0006.683.820.0006.683.820.0006.683.820.000--205.155.121110.850.666240--241

242--250--251--252--258--259--24.113.731.59117.295.956.64924.096.731.591

17.000.00017.278.956.649

17.000.0002.

3.

4.

5.Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

2.Tài sản cố định thuê tài chính

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế3.Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

III

Bất động sản đầu tư

.

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Các khoản đầu tư tài chính dài

IV.

hạn

1. Đầu tư vào công ty con

Đầu tư vào công ty liên kết, liên

2.

doanh

3. Đầu tư dài hạn khác

Dự phòng giảm giá đầu tư tài

4.

chính dài hạn

V.Tài sản dài hạn khác2601.

2.

3.Chi phí trả trước dài hạn

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản dài hạn khác261

262

268V.6V.7V.8Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

TỔNG CỘNG TÀI SẢN270

NGUỒN VỐN

sốThuyết

minh237.265.304.406259.222.363.930Số cuối nămSố đầu nămA - NỢ PHẢI TRẢ300201.278.850.331217.320.284.602I.

1.

2.

3.Nợ ngắn hạn

Vay và nợ ngắn hạn

Phải trả người bán

Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp Nhà

4.

nước

5. Phải trả người lao động

6. Chi phí phải trả

7. Phải trả nội bộ

Phải trả theo tiến độ kế hoạch

8.

hợp đồng xây dựng

Các khoản phải trả, phải nộp

9.

ngắn hạn khác

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Giao dịch mua bán lại trái phiếu

12.

Chính phủ310

311

312

313V.9

V.1060.438.223.451

40.309.240.000

12.683.730.855

3.826.15747.427.512.722

30.442.240.018

12.531.119.427

4.681.704314V.11952.887.0571.190.819.184315

316

317V.12

V.133.213.410.383

2.265.028.403

-1.419.205.683

1.715.717.745

---V.14963.360.546113.188.911V.1546.740.05010.540.050327--II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Nợ dài hạn

Phải trả dài hạn người bán

Phải trả dài hạn nội bộ

Phải trả dài hạn khác

Vay và nợ dài hạn

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Dự phòng phải trả dài hạn

Doanh thu chưa thực hiện

Quỹ phát triển khoa học và công

nghệ330

331

332

333

334

335

336

337

338140.840.626.880

140.759.420.000

81.206.880

-169.892.771.880

169.811.565.000

81.206.880

-339--B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU40035.986.454.07541.902.079.328I.

1.

2.410

411

41235.986.454.075

50.000.000.000

-41.902.079.328

50.000.000.000

-9.Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần318

319

320

323V.16V.17Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Vốn khác của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài chính

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế chưa phân

10.

phối

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ

11.

bản

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp413

414

415

416

417

418

419II.

1.

2.V.17(158.100.000)

(18.504.075.000)

-(158.100.000)

(10.719.680.000)

-V.174.648.629.0752.779.859.328421--422--Nguồn kinh phí và quỹ khác

Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí đã hình thành tài

sản cố định430

432--433--TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440237.265.304.406259.222.363.930420V.17CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU

1.

2.

3.

4.

5.

6.Tài sản thuê ngoài

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ,

nhận gia công

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký

gửi, ký cược

Nợ khó đòi đã xử lý

Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ

(USD)

Dự toán chi sự nghiệp, dự ánNgười lập biểuThuyết

minhSố cuối nămSố đầu năm--------591,4328.593,40--Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2012

Kế toán trưởng

Giám đốcBáo cáo chuyên đề tốt nghiệpBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính:VND

Mã Thuyết

CHỈ TIÊU1.

2.Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịchvụsốminh01VI.1Năm nayNăm trước148.772.799.984119.921.496.477--Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và

cung cấp dịch vụ02

10VI.1148.772.799.984119.921.496.4774.Giá vốn hàng bán11VI.2119.634.909.662105.945.563.2905.Lợi nhuận gộp về bán hàng và

cung cấp dịch vụ2029.137.890.32213.975.933.1876.Doanh thu hoạt động tài chính21VI.31.404.162.4026.164.006.4537.Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay22

23VI.416.728.519.773

13.164.027.99911.368.405.821

10.020.499.2078.Chi phí bán hàng24VI.52.072.577.4651.306.426.7799.Chi phí quản lý doanh

nghiệp25VI.65.668.869.1575.015.642.9273.10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động

. kinh doanh306.072.086.3292.449.464.11311. Thu nhập khác31-201.500.450Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

12

Chi phí khác

.3210.000.000108.494.45213. Lợi nhuận khác40(10.000.000)93.005.99814 Tổng lợi nhuận kế toán trước

. thuế506.062.086.3292.542.470.11115 Chi phí thuế thu nhập doanh

. nghiệp hiện hành511.621.221.582522.361.01916 Chi phí thuế thu nhập doanh

. nghiệp hoãn lại52--17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập

. doanh nghiệp604.440.864.7472.020.109.09218

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

.70891407V.11VI.7BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊUI.Lưu chuyển tiền từ hoạt động

kinh doanh1.Lợi nhuận trước thuế2.

-Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao tài sản cố định

Các khoản dự phòng

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

chưa thực hiện

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

Chi phí lãi vay

Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh

trước thay đổi vốn lưu động3.

sốThuyết

Năm nayNăm trước6.062.086.3292.542.470.11116.115.403.548

-13.159.299.870

-04-(33.450.879)05

0613.164.027.999(1.521.952.950)

10.020.499.20735.341.517.87624.166.865.359minh01

02

0308V.6VI.4Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

-Tăng, giảm các khoản phải thu

Tăng, giảm hàng tồn kho

Tăng, giảm các khoản phải trả

Tăng, giảm chi phí trả trước09

10

11

12-Tiền lãi vay đã trả13

14-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã

nộp

Tiền thu khác từ hoạt động kinh

doanh

Tiền chi khác cho hoạt động kinh

doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt

động kinh doanhII.

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.Lưu chuyển tiền từ hoạt động

đầu tư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng

tài sản cố định và các tài sản dài

hạn khác

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán

tài sản cố định và các tài sản dài

hạn khác

Tiền chi cho vay, mua các công

cụ nợ của

đơn vị khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các

công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn

vị khác

Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào

đơn vị khác

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi

nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt

động đầu tư

CHỈ TIÊUII

ILưu chuyển tiền từ hoạt động

tài chính7.216.551.955

5.104.710.613

5.467.777.160

(7.158.745.608)59.129.742.459

(5.732.396.436)

5.723.328.254

(26.055.575.131)V.13;

VI.4(13.023.255.460)(10.020.499.207)V.11(1.206.125.534)(15.200.000.000)--(43.800.000)(71.950.000)31.698.631.00231.939.515.298(118.849.910)(107.895.095.133)22--23--25--26--27-1.521.952.95030(118.849.910)(106.373.142.183

)Năm nayNăm trước15

16V.152021

sốV.6; V.7Thuyết

minhBáo cáo chuyên đề tốt nghiệp1.

2.

3.

4.

5.

6.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,

nhận góp vốn của chủ sở hữu

Tiền chi trả góp vốn cho các chủ

sở hữu, mua lại cổ phiếu của

doanh nghiệp đã phát hành

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận

được

Tiền chi trả nợ gốc vay

Tiền chi trả nợ thuê tài chính

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ

sở hữu31-300.000.00032-(290.000.000)33V.91.252.720.000102.803.885.01834

35V.9(31.136.715.018)

-(19.357.280.000)

-36V.17(2.493.775.000)(29.767.500.000)Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt

động tài chính40(32.377.770.018

)53.689.105.018Lưu chuyển tiền thuần trong

năm50(797.988.926)(20.744.521.867)Tiền và tương đương tiền đầu

năm60889.572.34021.634.094.207Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá

hối đoái quy đổi ngoại tệ61--Tiền và tương đương tiền cuối

năm7091.583.414889.572.340V.1V.1Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2011

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốcBáo cáo chuyên đề tốt nghiệpBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

ThuyếtTÀI SẢN

Số cuối kỳ

số

minh

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

10.405.012.056

I. Tiền và các khoản tương đương

110

V.1

373.928.593

tiền

1. Tiền

111

55.750.659

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn

hạn

1. Đầu tư ngắn hạn112

1202. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn129III. Các khoản phải thu ngắn hạn1301. Phải thu của khách hàng1312. Trả trước cho người bán1323. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. phải thu theo kế hoạch hợp đồng xây

dựng

5. Các khoản phải thu khác1336. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi139IV. Hàng tồn kho1401. Hàng tồn kho1412. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho149V. Tài sản ngắn hạn khác150Số đầu năm

9.012.039.602

91.583.414

91.583.414318.177.934121

838.239.852724.877.186V.2158.651.355242.104.212V.3679.588.497482.772.9744.650.458.4985.697.482.9644.650.458.4985.697.482.9644.542.385.1132.498.096.038134

135V.4Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp1. Chi phí trả trước ngắn hạn151V.53.282.305.0821.714.605.0262. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu của nhà

nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu

chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác1521.251.080.031783.491.0121589.000.000B- TÀI SẢN DÀI HẠN200216.927.499.567228.253.264.804I. Các khoản phải thu dài hạn2101. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trức

thuộc

3. Phải thu nội bộ211

2124. Phải thu dài hạn khác2185. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi219II. Tài sản cố định220200.110.462.353204.139.533.2131. Tài sản cố định hữu hình221193.221.487.232197.250.558.092Nguyên giá222Giá trị hao mòn lũy kế223331.656.660.468

138.435.173.236345.170.662.925

(147.920.104.833

)2. Tài sản cố định thuê tài chính224Nguyên giá225Giá trị hao mòn lũy kế2263. Tài sản cố định vô hình22706.683.820.000Nguyên giá22806.683.820.000Giá trị hao mòn lũy kế2294. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang230205.155.121205.155.121III. Bất động sản đầu tư240Nguyên giá241Giá trị hao mòn lũy kế

IV Các khoản đầu tư tài chính dài

hạn

1. Đầu tư vào công ty con2422. Đầu tư vào công ty liên kết2523. Đầu tư dài hạn khác258154

157213250

251V.6V.7Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính

dài hạn

V. Tài sản dài hạn khác259

260

V.817.817.037.21424.113.731.59116.800.037.21424.096.731.5911. Chi phí trả trước dài hạn2612. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại2623. Tài sản dài hạn khác26817.000.00017.000.000TỔNG CỘNG TÀI SẢN270227.332.511.623237.265.304.406Số đầu nămSố đầu năm189.494.595.763201.278.850.33135.567.790.76360.438.223.451A- NỢ PHẢI TRẢ

số

300I. Nợ ngắn hạn3101. Vay và nợ ngắn hạn311V.921.627.305.45040.309.240.0002. Phải trả người bán312V.108.922.209.44512.683.730.8553. Người mua trả tiền trước3134.184.0763.826.1574. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước314V.111.006.692.916952.887.0575. Phải trả người lao động315V.121.949.329.8433.213.410.3836. Chi phí phải trả316V.13795.901.3652.265.028.4037. Phải trả nội bộ

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp

đồng xây dựng

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn

hạn khác

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn317V.141.215.427.618963.360.54611. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu

chính phủ

II. Nợ dài hạn323V.1546.740.05046.740.050153.926.805.000140.840.626.8801. Phải trả dài hạn người bán3312. Phải trả dài hạn nội bộ3323. Phải trả dài hạn khác3334. Vay và nợ dài hạn334153.926.805.000140.759.420.0005. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả3356. dự phòng trợ cấp mất việc làm336081.206.8807. Dự phòng phải trả dài hạn337NGUỒN VỐNThuyết

minh318

319

320

327

330V.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Danh mục tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(73 tr)

×