Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
III. TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý

III. TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý

Tải bản đầy đủ - 100trang

Biểu 2: Tình hình trang bị TSCĐ của Công ty in tài chính năm 2001

Đơn vị: đồng

Tăng, giảm trong

Đầu năm 2001

năm 2001

Cuối năm 2001

Phân loại TSCĐ

Nguyên giá

GT còn lại

Giảm

Nguyên giá

GT còn lại

Tăng trong

trong

năm

năm

Số tiền % Số tiền %

Số tiền % Số tiền %

33.111.72 89, 17.724.43 88, 17.670.22 750.979.8 50.030.97 76, 22.691.41 64,

Máy móc thiết bị

7.356 79

1.950 72

9.358

57

6.857 06

4.750 78

Phơng tiện vận

tải210.698.5 0,5 11.090.00 0,0 470.976.0 84.478.50 597.196.0 0,9 403.065.9 1,1

00 7

0 6

00

0

00 1

31 5Thiết bị, dụng cụ 2.095.703 5,6 1.127.906 5,6 115.241.9

2.202.206 3,3 536.539.7 1,5

quản lý

.750 8

.924 5

38 8.739.345

.343 5

91 3

Nhà cửa, vật kiến 1.459.916 3,9 1.115.514 5,5 11.489.18

trúc

.711 6

.451 8

0.000

Cộng-12.949.09 19, 11.399.18 32,

6.711 69

4.007 5436.878.0 10 19.978.9 10 29.745.6 844.197. 65.779.4 10 35.030.2 10

46.317 0 43.325 0

27.296

702 75.911 0 04.479 0Chuyên đề thực tập tốt nghiệpPhan Anh Tú - QYKDTH 40ANguồn: Phòng tài vụ Công ty in tài chínhTrung tâm QTKDTH100Phan Anh Tú - QYKDTH 40AChuyên đề thực tập tốt nghiệpcông ty In Tài chính qua các năm 1997 - 2001

Đơn vị: 1000 đồng

Chỉ tiêu1. Tổng doanh thu

DT từ hoạt động SXKD

DT từ hoạt động khác

2. Tổng lợi nhuận

LN từ hoạt động SXKD

LN từ hoạt động khác

3. Nộp ngân sáchNăm 1997Năm 1998Năm 1999Năm 2000Năm 2001So sánh năm 1998 với

năm 1997

Số tiền

tăng (+),

% (+;-)

giảm (-)So sánh năm 1999 với So sánh năm 2000 với So sánh năm 2001 với

năm 1998

năm 1999

năm 2000

Số tiền

Số tiền

Số tiền

tăng (+),

tăng (+),

tăng (+), % (+;-)

% (+;-)

% (+;-)

giảm (-)

giảm (-)

giảm (-)21.41925.284 32.819.59758.710.022 85.260.471 3.864.58715,287.535.16329,80 25.890.42578,89 26.550.44945,2221.12725.037 32.491.39656.529.191 74.854.817 3.909.81215,627.453.96329,77 24.037.79573,98 18.325.62632,42292247328.2012.180.831 10.405.654-45.225-18,3181.20032,871.852.630564,48 8.224.823377,141.2391.4401.677.6562.875.5005.302.205201.37713,98237.02416,451.197.84471,40 2.426.70584,391.0671.2261.548.4682.656.3584.764.376158.62912,94322.44926,301.107.89071,55 2.108.01879,36171214129.188219.142537.82942.74819,92-85.425-39,8089.95469,63318.687145,421.0701.434.2781.926.5703.354.1973.621.938364.27825,40492.29234,321.427.62774,10267.7417,98Thuế doanh thu (VAT)627812.3531.270.8192.261.1672.294.191185.35322,82458.46656,44990.34877,9333.0241,46Thuế lợi tức (thu nhập)357504.223536.850903.1611.063.761147.22329,2032.6276,47366.31168,23160.60017,78Thuế sử dụng vốn

4. Vốn kinh doanh bình

quân86117.702118.901189.869263.98631.70226,931.1991,0270.96859,6974.11739,04Vốn lu động bình quân

Vốn cố định bình

quân

5. Giá thành toàn bộ

6. Tỷ suất LN/giá thành

toàn bộ

7. Tỷ suất LN/giá thành

tiêu thụ

8. Tỷ suất LN/DT9.85414.407.748 20.276.57532.378.986 50.076.377 4.552.91131,605.868.82740,73 12.102.41159,69 17.697.39154,667.27011.841.284 13.063.43823.903.646 37.425.833 4.570.54638,601.222.15410,32 10.840.20882,98 13.522.18756,57-17.635-0,694.646.6731.262.20317,50 4.175.20449,2650.578.219 63.963.508 3.563.54815,577.947.30634,72 19.740.96864,02 13.385.28926,462.584

19.3262.566.4647.213.13722.889.945 30.837.2518.475.340 12.650.544181,0511,23%10,96%10,90%8,50%7,60%-0,27%-0,06%-3,30%-0,90%6,20%5,83%5,70%5,40%5,02%-0,37%-0,13%-0,68%-0,38%5,70%5,56%5,10%4,90%4,80%-0,14%-0,46%-0,30%-0,10%Nguồn: Phòng tài vụ Công ty in tài chínhTrung tâm QTKDTH101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TSCĐ không cần dùng chờ thanh lý

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×