Tải bản đầy đủ - 36 (trang)
8 Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt (ngân quỹ):

8 Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt (ngân quỹ):

Tải bản đầy đủ - 36trang

BÁO CÁO THỰC TẬPKẾT LUẬN

Sau thời gian thực tập tại công ty CPXDTM Hoàng Long, qua tìm hiểu thực

tế và kiến thức đã học, em thấy công tác quản trị VLĐ có vai trò rất quan trọng đối

với mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Nếu công tác quản trị VLĐ kịp thời

và đúng đắn sẽ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất góp phần cho quá

trình đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và sử

dụng vốn tiết kiệm hơn.

Công tác quản trị VLĐ tại công ty CPXDTM Hoàng Long về cơ bản là đạt hiệu

quả.Sovớinăm2009,năm2010Côngtyđãtiếtkiệmđược2.948.915.876,7(VNĐ) vốn lưu động. Mức tiết kiệm này là do Công ty đã tăng

vòng quay của vốn lưu động từ 9,7 vòng lên 11,92 vòng năm 2010 và rút ngắn kỳ

luân chuyển vốn lưu động t ừ 37 ngày xuống còn 30 ngày.Tất cả chỉ tiêu trên đều

chứng tỏ công ty làm ăn kinh doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên nên công ty có các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hoá khâu

quản trị VLĐ thì quá trình hoàn vốn sẽ diễn ra nhanh hơn, mang lại kết quả kinh

doanh cao hơn.

Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập là cô Nguyễn Thị

Thu Hà và các cô chú trong phòng tổ chức và cán bộ, phòng tài chính nên đề tài

công tác quản trị VLĐ của em đã hoàn thành. Tuy nhiên do trình độ bản thân còn

hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên bản báo cáo sẽ không tránh khỏi

những thiếu sót đáng kể.

Vì vậy kính mong các thầy cô thông cảm.

Hải Phòng, tháng 4 năm 2011

Sinh viên thực tập

Bùi Thị Thùy DươngSinh viên : Bùi Thị Thùy Dương

Lớp

: QTKD AK849BÁO CÁO THỰC TẬP

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Báo cáo tài chính của công ty CPXDTM Hoàng Long

 Quản trị tài chính doanh nghiệp – Nhà xuất bản tài chính năm 2002.

Trường đại học kinh tế Quốc dân.

 Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nhà xuất bản thống kê.

 Phân tích tài chính trong doanh nghiệp – người dịch Đỗ Văn Thuận, tái

bản lần thứ nhất, nhà xuất bản thống kê.

 Nguyễn Văn Đệ (2002), Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh

nghiệp, NXB Nông nghiệpSinh viên : Bùi Thị Thùy Dương

Lớp

: QTKD AK850BÁO CÁO THỰC TẬPCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

********NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬPĐề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG

CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY

CPXDTM HOÀNG LONG

Người nhận xét:

Chức vụ:

Sinh viên:

Lớp/khoá:Bùi Thị Thùy Dương

QTKD-AK8Nhận xét và đánh giá:Hải Phòng, ngày….tháng….năm 2011Sinh viên : Bùi Thị Thùy Dương

Lớp

: QTKD AK851Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt (ngân quỹ):

Tải bản đầy đủ ngay(36 tr)

×