Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
1 Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy Cienco1

1 Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy Cienco1

Tải bản đầy đủ - 23trang

Tuy nhiờn ch qua hn mt nm xõy dng v phỏt trin, cụng ty ó ra k

hoch phỏt trin sn xut kinh doanh cho tng thi im vi mc tiờu, ni dung v

bc i c th, tp trung nõng cp sa cha mỏy múc thit b, nh xng, tng bc

nõng cao cht lng sn phm, h giỏ thnh sn phm. n nay tỡnh hỡnh hot ng

ca cụng ty ó i vo n nh, nng lc sn xut kinh doanh cao hn lỳc mi thnh

lp gp nhiu ln. Hin nay cụng ty ó u t kinh phớ v nhõn lc xõy dng mi tr

s lm vic v ton b phõn xng sn xut dự cha hin i, xong cng tng i,

y phc v nhu cu SXKD, khụng ngng tng sc mnh cnh tranh, m rng th

trng tiờu th v nõng cao hiu qu kinh doanh.

2.1.2 c im sn xut kinh doanh ca cụng ty

Cụng ty c phn u t v xõy dng cụng trỡnh thy CIENCO1 chuyờn v kinh doanh

cỏc ngnh sau:

-Kinh doanh cho thuờ cụng c dng c , thit b vn ti giao tụng thy-Dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá thông qua Cảng.-Vận tải hàng hoá đa phơng thức .-Kinh doanh vt liu, cụng c dng c xõy dng-úng mi cỏc loi container-Mua, bỏn cỏc loi container-Sửa chữa Cơ khí, phơng tiện cơ giới thuỷCng ging nh hu ht cỏc doanh nghip xõy dng khỏc, sn

phm chớnh ca Cụng ty c phn u t & xõy dng cụng trỡnh

128 l sn phm thi cụng xõy lp, c th l cỏc cụng trỡnh giao

thụng ng b v mt s cụng trỡnh san lp mt bng cú giỏ tr

khỏc.

2.1.3 c im b mỏy qun lý ca cụng ty

- C cu t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty

ng vng v phỏt trin trong nn kinh t th trng iu quan trng l phi b trớ c cu

qun lý phự hp vi quy mụ v kh nng sn xut ca cụng ty. phự hp vi quỏ trỡnh t

2020chc sn xut kinh doanh, b phn qun lý ca cụng ty c hỡnh thnh theo c cuphũng ban vi chc nng v nhim v khỏc nhau.

Cụng ty c b trớ mt c cu t chc gn nh v hp lý vi c ch th

trng hin nay. Vic sp xp nhõn s ca Cụng ty phự hp vi trỡnh

B mỏy qun lý ca cỏc doanh nghip núi chung v ca cụng ty c phn u t &

xõy dng cụng trỡnh thy Cienco1 núi riờng gi vai trũ ht sc quan trng, nú quyt

nh n s tht bi hay tn ti ca doanh nghip trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh.

L thnh viờn ca Tng cụng ty xõy dng cụng trỡnh giao thụng 1 loi hỡnh

doanh nghip Nh nc ó c phn hỳa nờn c quan quyn lc cao nht l i hi c

ụng. Trong i hi c ụng cỏc c ụng cú quyn tham gia biu quyt thụng qua

phng hng hot ng kinh doanh ca cụng ty. i hi c ụng cú quyn bu ra

Hi ng qun tr v Ban kim soỏt thay mt cỏc c ụng iu hnh, qun lý mi hot

ng sn xut kinh doanh ca cụng ty. V i din phỏp lut ca cụng ty trc c

quan Nh nc l Giỏm c, giỳp vic cho Giỏm c l cỏc phú Giỏm c cụng ty.

Cỏc phũng ban chc nng gm: Phũng ti chớnh K toỏn, phũng t chc hnh

chớnh, phũng k hoch, phũng k thut, phũng vt t thit b. mi i cụng trỡnh

thỡ cú i trng v cỏc nhõn viờn kinh t k thut chu trỏch nhim qun lý trc tip

v kinh t, k thut. Ph trỏch cỏc t sn xut l cỏc t trng. Ta cú th thy c

mụ hỡnh b mỏy qun lý ca cụng ty sau

S 2.1 B mỏy qun lý ca cụng ty2121Ban Giỏm cPhú Giỏm cPhũng Hnh ChớnhPhũng K Toỏn Phũng Kinh Doanh

B phn KDTM cung ng vt tGiỏm c cụng ty : L ngi i din cho phỏp nhõn cụng ty iu hnh mi hotng ca cụng ty chu trỏch nhim v mi hot ng n kt qu cui cựng ca cụng

ty trc phỏp lut

Phú giỏm c cụng ty: Do giỏm c b nhim phú giỏm c c giỏm c yquyn iu hnh mt s lnh vc hot ng ca cụng ty v chu trỏch nhim v kt

qu cụng vic ca mỡnh trc phỏp lut v trc giỏm c cụng ty. Phú giỏm c

cụng ty tham mu cho Giỏm c, ch th cỏc vn bn tng kt li cỏc chng t s

sỏch cp di.

- Chc nng ca cỏc phũng ban trong cụng ty:

Phũng hnh chớnh: Tham mu cho Giỏm c v t chc cỏn b lao ng tinlng, ngoi ra phũng hnh chớnh cú nhim v bo v cụng tỏc thanh tra cụng tỏc

qun tr hnh chớnh ca cỏc vn phũng trong cụng ty.

Phũng ti chớnh K toỏn: Lm cụng tỏc hch toỏn cỏc hot ng kinh doanh,thanh toỏn, theo dừi cỏc hot ng thu chi ca cụng ty, giỳp Giỏm c xõy dng cỏc

k hoch v ti chớnh, ni dung phỏp lut v k toỏn thng kờ.2222Phũng kinh doanh : Ch o cỏc nghip v ca cụng ty tỡm hiu kho sỏt th

trng nm bt nhu cu ca ngi tiờu dung, tham mu cho Giỏm c lp k

hoch kinh doanh quý v nm.

2.1.4 Khỏi quỏt kt qu kinh doanh ca cụng ty trong thi gian qua

- Bng 2.1: Bng ch tiờu kinh t ti chớnh

BNG CH TIấU KINH T TI CHNH

Ch tiờu2011201220132012/2011

CL%Tng DT

12.154.349.84423232013/

CLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy Cienco1

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×