Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
Mặt khác các điều kiện tự nhiên còn tác động đến các hoạt động kinh tế và cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Tính thời vụ, thiên tai, lũ lụt…,gây khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Mặt khác các điều kiện tự nhiên còn tác động đến các hoạt động kinh tế và cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Tính thời vụ, thiên tai, lũ lụt…,gây khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 23trang

õy l mt c im quan trng gn trc tip ti hiu qu s dng vn ca doanh

nghip. Nu chu k ngn, doanh nghip s thu hi vn nhanh nhm tỏi to, m rng

sn xut kinh doanh. Ngc li, nu chu k sn xut di doanh nghip s chu mt

gỏnh nng ng vn v lói phi tr cho cỏc khon vay.

K thut sn xut.Cỏc c im riờng cú v k thut tỏc ng liờn tc ti mt s ch tiờu quan trng

phn ỏnh hiu qu s dng vn c nh nh h s i mi mỏy múc thit b, h s s

dng v thi gian, v cụng sut.

Nu k thut sn xut n gin, doanh nghip d cú iu kin s dng mỏy múc thit

b nhng li phi luõn i phú vi cỏc i th cnh tranh v yờu cu ca khỏch hng

ngy cng cao v sn phm. Do vy, doanh nghip d dng tng doanh thu, li nhun

trờn vn c nh nhng khú gi c ch tiờu ny lõu di.

Nu k thut sn xut phc tp, trỡnh trang b mỏy múc thit b cao doanh nghip

cú li th trong cnh tranh song ũi hi cụng nhõn cú tay ngh, cht lng nguyờn vt

liu cao s lm tng li nhun trờn vn c nh.

c im ca sn phm.Sn phm ca doanh nghip l ni cha ng chi phớ v vic tiờu th sn phm mang

li doanh thu cho doanh nghip qua ú quyt nh li nhun cho doanh nghip.

Nu sn phm l t liu tiờu dựng nht l sn phm cụng nghip nh nh ru, bia,

thuc lỏ, thỡ s cú vũng i ngn, tiờu th nhanh v qua ú giỳp doanh nghip thu

hi vn nhanh. Hn na nhng mỏy múc dựng sn xut ra nhng sn phm ny cú

giỏ tr khụng quỏ ln do vy doanh nghip d cú iu kin i mi. Ngc li, nu

sn phm cú vũng i di cú giỏ tr ln, c sn xut trờn dõy truyn cụng ngh cú

giỏ tr ln nh ụ tụ xe mỏy, vic thu hi vn s lõu hn.1515Tỏc ng ca th trng.Th trng tiờu th sn phm cú tỏc ng rt ln ti hiu qu s dng vn ca doanh

nghip. Nu th trng tiờu th sn phm n nh thỡ s l tỏc nhõn tớch cc thỳc y

cho doanh nghip tỏi sn xut m rng v m rng th trng. Nu sn phm mang

tớnh thi v thỡ nh hng ti doanh thu, qun lý s dng mỏy múc thit b v tỏc

ng ti hiu qu s dng vn ca doanh nghip.

Trỡnh i ng cỏn b v lao ng sn xut.Trỡnh t chc qun lý ca lónh o.

Vai trũ ca ngi lónh o trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh l rt quan trng. S

iu hnh v qun lý s dng vn hiu qu th hin s kt hp mt cỏch ti u cỏc

yu t sn xut, gim chi phớ khụng cn thit ng thi nm bt cỏc c hi kinh

doanh, em li cho doanh nghip s tng trng v phỏt trin.

Trỡnh tay ngh ca ngi lao ng.

Nu cụng nhõn sn xut cú trỡnh tay ngh cao phự hp vi trỡnh cụng ngh ca

dõy truyn sn xut thỡ vic s dng mỏy múc thit b s tt hn, khai thỏc ti a

cụng sut ca mỏy múc thit b lm tng nng sut lao ng, nõng cao hiu qu s

dng vn ca doanh nghip.

s dng tim nng lao ng cú hiu qu nht, doanh nghip phi cú mt c ch

khuyn khớch vt cht cng nh trỏch nhim mt cỏch cụng bng. Ngc li, nu c

ch khuyn khớch khụng cụng bng quy nh trỏch nhim khụng rừ rng s lm cn

tr mc tiờu nõng cao hiu qu s dng vn.1616Trỡnh t chc sn xut kinh doanh .

õy l cỏc yu t nh hng trc tip n hiu qu s dng vn ca doanh nghip.

Quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip phi tri qua ba giai on l cung

ng, sn xut v tiờu th:

- Cung ng l quỏ trỡnh chun b cỏc yu t u vo cho quỏ trỡnh sn xut nh

nguyờn vt liu, lao ng, nú bao gm hot ng mua v d tr. Mt doanh

nghip t chc tt hot ng sn xut kinh doanh tc l doanh nghip ú ó xỏc nh

c lng phự hp ca tng loi nguyờn vt liu, s lng lao ng cn thit v

doanh nghip ó bit kt hp ti u cỏc yu t ú. Ngoi ra m bo hiu qu kinh

doanh thỡ cht lng hng hoỏ u vo phi c m bo, chi phớ mua hng gim

n mc ti u. Cũn mc tiờu ca d tr l m bo cho quỏ trỡnh sn xut kinh

doanh khụng b giỏn on, khụng b l c hi kinh doanh nờn ng vn c s

dng cú hiu qu thỡ phi xỏc nh c mc d tr hp lý trỏnh trng hp d

tr quỏ nhiu dn n ng vn v tng chi phớ bo qun.

- Khõu sn xut (i vi cỏc doanh nghip thng mi khụng cú khõu ny )

trong giai on ny phi sp xp dõy truyn sn xut cng nh cụng nhõn sao cho s

dng mỏy múc thit b cú hiu qu cao nht, khai thỏc ti a cụng sut, thi gian

lm vic ca mỏy m bo k hoch sn xut sn phm.

- Tiờu th sn phm l khõu quyt nh n hiu qu kinh doanh ca doanh

nghip. Vỡ vy, doanh nghip phi xỏc nh giỏ bỏn ti u ng thi cng phi cú

nhng bin phỏp thớch hp thỳc y tiờu th sn phm nhanh chúng. Khõu ny

quyt nh n doanh thu, l c s doanh nghip tỏi sn xut.

Trỡnh qun lý v s dng cỏc ngun vn.

õy l nhõn t nh hng trc tip n hiu qu s dng vn ca doanh nghip.

Cụng c ch yu theo dừi qun lý s dng vn l h thng k toỏn -ti chớnh.

1717Cụng tỏc k toỏn thc hin tt s a ra cỏc s liu chớnh xỏc giỳp cho lónh o nm

c tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip núi chung cng nh vic s dng vn núi

riờng trờn c s ú ra quyt nh ỳng n. Mt khỏc, c im hch toỏn, k toỏn ni

b doanh nghip luụn gn vi tớnh cht t chc sn xut ca doanh nghip nờn cng

tỏc ng ti vic qun lý vn. Vỡ vy, thụng qua cụng tỏc k toỏn m thng xuyờn

kim tra tỡnh hỡnh s dng vn ca doanh nghip, sm tỡm ra nhng im tn ti

cú bin phỏp gii quyt.1818CHNG 2

THC TRNG HIU QU S DNG VN C NH TI CễNG TY C

PHN U T V XY DNG CễNG TRèNH THY CIENCO1

2.1 Gii thiu khỏi quỏt v cụng ty C phn u t v xõy dng cụng trỡnh thy

Cienco1

2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty

-Tờn cụng ty: Cụng ty c phn u t v xõy dng cụng trỡnh thy CIENCO1

- a ch: ng ngụ quyn Ngụ Quyn - Hi Phũng

- in thoi : 031.3213464

- Fax: (031) 3. 555.209

- Email: CIENCO1@com.vn

- Website: www.CIENCO1.com

- Mó s thu: 016100578843

Cụng ty ng ký kinh doanh ln u vo 20 thỏng 03 nm 2005 theo giy phộp

ng ký kinh doanh s 0200793405 do S k hoch v u t thnh ph Hi phũng

cp. ng ký thay i ln1, ngy 26 thỏng 11 nm 2008.

Cụng ty c phn u t v xõy dng cụng trỡnh thy CIENCO1 thnh lp trong

bi cnh nn kinh t ca tnh nh ang chuyn dch tng bc phỏt trin i lờn,

vi nhiu chớnh sỏch khuyn khớch, u ói cỏc DNTN trong tnh phỏt trin. Trong

thi gian u mi thnh lp iu kin vt cht, k thut ca cụng ty cũn gp rt nhiu

khú khn nh: sp xp t chc b mỏy qun lý, b trớ nhõn s, mỏy múc thit b, dõy

chuyn sn xut, c s h tng cũn thp kộm, lc hu, cụng ngh ch bin cha cao.

1919Tuy nhiờn ch qua hn mt nm xõy dng v phỏt trin, cụng ty ó ra k

hoch phỏt trin sn xut kinh doanh cho tng thi im vi mc tiờu, ni dung v

bc i c th, tp trung nõng cp sa cha mỏy múc thit b, nh xng, tng bc

nõng cao cht lng sn phm, h giỏ thnh sn phm. n nay tỡnh hỡnh hot ng

ca cụng ty ó i vo n nh, nng lc sn xut kinh doanh cao hn lỳc mi thnh

lp gp nhiu ln. Hin nay cụng ty ó u t kinh phớ v nhõn lc xõy dng mi tr

s lm vic v ton b phõn xng sn xut dự cha hin i, xong cng tng i,

y phc v nhu cu SXKD, khụng ngng tng sc mnh cnh tranh, m rng th

trng tiờu th v nõng cao hiu qu kinh doanh.

2.1.2 c im sn xut kinh doanh ca cụng ty

Cụng ty c phn u t v xõy dng cụng trỡnh thy CIENCO1 chuyờn v kinh doanh

cỏc ngnh sau:

-Kinh doanh cho thuờ cụng c dng c , thit b vn ti giao tụng thy-Dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá thông qua Cảng.-Vận tải hàng hoá đa phơng thức .-Kinh doanh vt liu, cụng c dng c xõy dng-úng mi cỏc loi container-Mua, bỏn cỏc loi container-Sửa chữa Cơ khí, phơng tiện cơ giới thuỷCng ging nh hu ht cỏc doanh nghip xõy dng khỏc, sn

phm chớnh ca Cụng ty c phn u t & xõy dng cụng trỡnh

128 l sn phm thi cụng xõy lp, c th l cỏc cụng trỡnh giao

thụng ng b v mt s cụng trỡnh san lp mt bng cú giỏ tr

khỏc.

2.1.3 c im b mỏy qun lý ca cụng ty

- C cu t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty

ng vng v phỏt trin trong nn kinh t th trng iu quan trng l phi b trớ c cu

qun lý phự hp vi quy mụ v kh nng sn xut ca cụng ty. phự hp vi quỏ trỡnh t

2020Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mặt khác các điều kiện tự nhiên còn tác động đến các hoạt động kinh tế và cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Tính thời vụ, thiên tai, lũ lụt…,gây khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×