Tải bản đầy đủ - 52 (trang)
2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ Phần Thiên Đại Lộc.

2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ Phần Thiên Đại Lộc.

Tải bản đầy đủ - 52trang

3.2.1 Cần chủ động trong việc lập kế hoạch và sử dụng vốn lưu động:

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty năm 2013 là không tốt, do

công ty mở rộng vốn lưu động nhưng hiệu quả kinh doanh lại giảm nên đã làm

giảm 2,66 đồng doanh thu thuần.

Để sử dụng vốn lưu động có hiệu quả ta cần bảo toàn và phát triển vốn

doanh nghiệp phải bảo toàn và phát triển cả VLĐ và VCĐ.

Trong kế hoạch hằng năm, Công ty cần chú ý đến việc xác định nhu cầu

vốn lưu động để từ đó có kế hoạch huy động các nguồn vốn, đảm bảo quá trình

kinh doanh của Công ty được tiến hành thường xuyên liên tục, tránh được sự

lãng phí giúp công ty chủ động trong việc huy động vốn lưu động nhằm tăng

được số lần luân chuyển vốn lưu động trong từng thời kỳ đồng thời làm giảm

được số kỳ luân chuyển vốn lưu động. Việc xác định đúng nhu cầu về vốn lưu

động trên thực tế có thể gặp nhiều khó khăn do sự biến động của giá cả thị

trường...Công ty cũng cần phải có chính sách chi tiêu hợp lý, có những công

trình nguồn vốn giải ngân rất chậm, làm ảnh hưởng đến thời gian thi công. Do

vậy, Công ty cần dựa vào những phân tích cụ thể của tình hình vốn lưu động

trong năm trước, kết hợp với những dự đoán về tình hình của thị trường và kế

hoạch kinh doanh hằng năm để thấy được nhu cầu cụ thể về vốn lưu động của

Công ty trong từng kỳ kinh doanh, tăng hiệu quả vốn lưu động.

3.2.2 Áp dụng các biện pháp quản lý tài sản lưu động khoa học

Đặc điểm hoạt động của công ty gắn liền với điều kiện tự nhiên nơi KD &

SX do đó việc thông nhất quản lý tài sản lưu động là một nhiệm vụ tương đối

phức tạp. Sau khi đã lựa chọn được mô hình phù hợp, công ty phổ biến và thực

hiện và hàng tháng, quý có những báo cáo thống nhất lên cơ quan công ty phục

vụ cho công tác tổng hợp và theo dõi tổng thể trong toàn công ty. Việc áp dụng

những mô hình tương đồng sẽ tạo nên sự minh bạch trong quản lý tài sản lưu

động trong toàn công ty, đảm bảo hợp lý, hiệu quả trong việc sử dụng các tài

sản lưu động tránh lãng phí, thất thoát.3.2.3 Nâng cao tốc độ luân chuyển VLĐ thông qua tiếp cận các công nghệ

mới trong kinh doanh.

Tiếp cận công nghệ mới là một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển

của công ty, rõ ràng việc tiếp cận công nghệ mới sẽ đảm bảo cho năng lực kinh

doanh của công ty được tăng cao hơn. Hiệu quả SX nâng cao cũng có nghĩa

vòng quay của VLĐ sẽ tăng lên hàm nghĩa sự nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ.

Để có thể thành công trong định hướng này, công ty phải xây dựng các bước

(mốc thời gian) về tiêu chuẩn công nghệ, kỹ năng cần phải đạt được, gắn liền

với nó là kế hoạch về vốn để đảm bảo tính hiện thực của kế hoạch.

Công ty cần thành lập một bộ phận chuyên. Bộ phận này sẽ đồng thời đảm

nhiệm vai trò quản lý chất lượng, kiểm tra và sử lý kịp thời những sai phạm

trong quá trình thực hiện.

Hiệu quả sử dụng vốn được lượng hoá thông qua hệ thống các chỉ tiêu về

khả năng hoạt động ,khả năng sinh lời , tốc độ luân chuyển vốn ...Nó phản ánh

quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh thông qua

thước đo tiền tệ hay cụ thể là mối quan hệ giữa kết quả thu được với chi phí bỏ

ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh .Kết quả thu được càng cao so

với chi phí vốn bỏ ra thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao .Do đó Công ty muốn

đạt được mục tiêu tăng trưởng và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp cần phải đặt

vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lên hàng đầu .Tuy nhiên nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn không phải là một nhiệm vụ đơn giản trước khi tìm ra các giải

pháp thực hiện Em xin có ý kiến đề xuất để giải quyết được các vấn đề cơ bản

sau:

- Công ty cần phải khai thác nguồn lực vốn cố định một cách triệt để ,không để

vốn nhàn rỗi ,lãng phí ,sử dụng vốn đúng mục đích ,tiết kiệm có nghĩa là doanh

nghiệp phải xác định được thời điểm bỏ vốn ,quy mô bỏ vốn sao cho đem lại

hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất .- Công ty cần phải có chiến lược sản xuất kinh doanh, có kế hoạch quản lý

phân bổ sử dụng vốn cố định một cách hợp lý và quan trọng là phải luôn huy

động ,đầu tư thêm để mở rộng qui mô sản xuất và lĩnh vực hoạt động .

Đây là những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh

nghiệp liên quan đến vấn đề bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp ,thực

hiện được những yêu cầu trên tức là doanh nghiệp đã tìm ra một nửa trong số

các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3.2.4 Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ

Lao động chính là yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào sự thành đạt

và phát triển của công ty. Do đó công tác quản lý và đào tạo tốt lao động sẽ

giúp cho công ty phát triển một cách toàn diện hơn.Vậy vấn đề ở đây là công ty

làm thế nào để nâng cao năng lực của cán bộ quản lý tài chính: Một là, công ty

đưa ra những ưu đãi trong tuyển dụng (về lương bổng, trợ cấp, về thời gian

công tác) nhằm thu hút nguồn nhân lực thực sự có chất lượng cao đảm nhiệm

công tác quản lý DN nói chung và quản lý tài chính nói riêng; Hai là, từ đội ngũ

cán bộ hiện tại ( ưu thế là có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề) công ty

thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc (bồi dưỡng thông

qua mở các đợt học tập trung, hay bằng cách cử những cán bộ giỏi chuyên môn

đến làm việc tại DN trong một thời gian nhằm hướng dẫn thông qua quá trình

làm việc).

Công ty muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động theo Em để tiếp

cận và mở rộng thị trường một cách có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực

tế của công ty thì cần phải tiến hành như sau:

Thứ nhất: Công ty phải mở thêm chi nhánh hoạt động ở những địa bàn

trọng điểm. Vì thị trường hoạt động của công ty là chuyên kinh doanh về thiết bị

vận tải giao thông thủy, vận tải hàng hóa đa phương tiện thị trường này đang

ngày một tăng lên, nên công ty cần thiết mở rộng địa bàn hoạt động, Công ty có

thể khảo sát thị trường để mở rộng thị trường một cách phù hợp nhất.Thứ hai: Phòng kinh doanh cần bổ xung thêm nhân viên để thiến hàng

thêm thông tin về thị trường tìm kiếm các nguồn thông tin về khách hàng.

Phòng jinh doanh có nhiệm vụ thu thập thông tin về khả năng hạn chế đối thủ

cạnh tranh. Nắm được khả năng hạn chế và trinh độ chuyên môn của cán bộ

nhân viên kỹ thuật.

3.2.5 Giải pháp quản lý vốn bằng tiền

Như đã phân tích ở phần thực trạng, vốn bằng tiền của Công ty đều có

nhu cầu tăng cao qua các năm. Việc giữ lại vốn bằng tiền quá nhiều có thể giúp

Công ty chủ động hơn trong việc thanh toán nhưng khi đó tiền sẽ không sinh lãi

gây lãng phí vốn và phát sinh khoản chi phí cơ hội của việc giữ tiền, khi đó

doanh nghiệp nên sử dụng số tiền dư thừa đó thực hiện đầu tư có tính chất tạm

thời hay ngắn hạn để có thể thu được lợi nhuận cao hơn thay vì gửi số tiền đó

vào ngân hàng với lãi suất thấp. Vì vậy vấn đề đặt ra cho Công ty là để lại

lượng vốn bằng tiền thế nào là hợp lý? Để xác định một cách chính xác lượng

tiền này Công ty cần lên kế hoạch về nhu cầu thanh toán và khả năng thanh

toán, kế hoạch về thu chi ngân quỹ của Công ty trong từng quý.

Tóm lại: Công ty cần phát huy những thế mạnh và khắc phục những

khuyết điểm để có thể đứng vững và phát triển hơn nữa trong tương lai để góp

phần làm cho đất nước giàu mạnh hơn.KẾT LUẬN

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một hướng đi đúng không chỉ

riêng với Công ty Cổ Phần Thiên Đại Lộc mà còn đối với nhiều doanh nghiệp

khác có mặt trong nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, nhu cầu về

vốn lưu động là vô cùng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn lưu

động sao cho có hiệu quả nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất trong quá trình

hoạt động sản xuất kinh doanh. Để làm được điều này buộc các doanh nghiệp

phải tìm các biện pháp tăng vòng quay vốn lưu động để khả năng sinh lợi của

vốn lưu động cao nhất. Rõ ràng trong điều kiện hiện nay, nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn lưu động được khẳng định như một xu thế khách quan trong hoạt

động sản xuất kinh doanh cũng như trong sự phát triển doanh nghiệp. Về ưu

điểm công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động và thực

hiện tốt công tác thu hồi nợ và giả quyết tốt hàng tồn kho. Về nhược điểm tổ

chức về quản lý và điều hành chưa linh hoạt, việc sử dụng vốn bằng tiền chưa

hợp lý. Em xin đưa ra một số biện pháp của cá nhân em biện pháp 1. Cần chủ

động trong việc lập kế hoạch và sử dụng vốn lưu động, biện pháp 2. Áp dụng

các biện pháp quản lý tài sản lưu động khoa học, biện pháp 3. Nâng cao tốc độ

luân chuyển VLĐ thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong kinh doanh, biện

pháp 4. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, công tác bồi dưỡng cán bộ.

Chuyên đề đã giải quyết được các vấn đề về vốn lưu động và đưa ra một số giải

pháp cải thiện tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần

Thiên Đại Lộc.

Chuyên đề thể hiện ý kiến cá nhân với hy vọng được đóng góp một phần

hết sức nhỏ bé vào việc thực hiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động.

Tuy nhiên, do khả năng của em còn hạn chế, lý luận còn non kém nên vấn đề

chưa được nêu ra hết, công tác khảo sát, nghiên cứu phương án không sao tránh

khỏi những sơ suất và thiếu sót. Em kính mong được sự giúp đỡ của các thầy cô

và các bạn để chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và các cán

bộ thuộc Công ty đã giúp đỡ em trong suốt quá trình làm chuyên đề.

Em xin chân thành cảm ơn!DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Ngọc Bình, quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Nông nghiệp,

năm 2002.

2. Thạc sỹ Lê Thị Phương Hiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh (Nhà xuất

bản Thống kê).

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp (Nhà xuất bản thống kê) Năm 1999.

4. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp (Nhà xuất bản thống kê) Năm

1997.

5. Tài chính doanh nghiệp ( Nhà xuất bản lao động) Năm 2004.

6. Giáo trình thống kê doanh nghiệp (Nhà xuất bản lao động) Năm 2004.

7. Các tài liệu do đơn vị thực tập cung cấp.MôC LôC

LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................3

3.2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ

Phần Thiên Đại Lộc............................................................................................45

3.2.1 Cần chủ động trong việc lập kế hoạch và sử dụng vốn lưu động:.............46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ Phần Thiên Đại Lộc.

Tải bản đầy đủ ngay(52 tr)

×