Tải bản đầy đủ - 53 (trang)
2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh .

2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh .

Tải bản đầy đủ - 53trang

nhanh. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng và ứ đọng

là: Trong các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của công ty kí kết với khách hàng

chưa có các điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mặt thanh toán, về số tiền ứng

trước, công ty chưa có các hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán

tiền hàng sớm và ngay khi giao hàng.

3.2.3. Sử dụng có hiệu quả các biện pháp nhằm giảm chi phí tồn kho và

hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Giá trị hàng tồn kho của công ty chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng VLĐ.

Trong đó, hàng hoá tồn kho luôn chiếm tỉ lệ cao. Khối lượng hàng tồn kho

bao giờ cũng tỷ lệ thuận với chi phí tồn kho, vấn đề đặt ra cho công ty là

phải làm sao để giảm bớt chi phí tồn kho; Công ty TNHH xây dựng &

thương mại Gia Minh nên làm việc để các nhà cung cấp cho chậm thanh

toán, nhưng công ty phải chịu chi phí tồn kho lớn, nhất là trong những

trường hợp nhập nhiều hàng cùng một lúc. Công ty lại chưa tính toán và tách

riêng chi phí tồn kho cho từng nhóm hàng

3.2.4. Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh

Khi kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể

lường hết đựơc mọi vấn đề bất thường xảy ra trên thị trường như lạn phát,

khủng hoảng tiền tệ, về phía người cung cấp.... Để hạn chế phần nào những

tổn thất trên công ty cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Để hạn chế ảnh hưởng của rủi ro công ty nên lập quỹ dự phòng tài chính,

mua bảo hiểm cho hàng hoá để khi vốn bị hao hụt thì đã có nguồn bù đắp,

khi tổn thất xảy ra sẽ được bồi thường.

Định kỳ tiến hành kiểm kê đánh giá lại số vật tư hàng hoá, vốn bằng tiền,

vốn trong thanh toán, xác định số vốn lưu động hiện có theo giá trị hiện tại;

48Trên cơ sở kiểm kê đánh giá lượng vật tư hàng hoá mà đối chiếu với sổ sách

kế toán để điều chỉnh sao cho hợp lý, những vật tư hàng hoá tồn đọng lâu

ngày do kém phẩm chất hoặc không phù hợp với nhu cầu sản xuất phải chủ

động giải quyết, phần chênh lệch thiếu hụt phải xử lý kịp thời để bù lại.

Đôn đốc các khoản nợ, thường xuyên đối chiếu thu hồi công nợ, giải

quyết tích cực các khoản vốn bị chiếm dụng quá hạn dây dưa, tiền thu về

nhanh chóng sử dụng vào sản xuất nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn,

những khoản nợ xét thấy khách hàng không có khả năng trả thì lập danh

sách theo dõi để có kế hoạch bù đắp đảm bảo vốn lưu động.

Những khoản tạm ứng phải thu hồi, thanh toán ngay khi đến hạn; Có

biện pháp xử lý đối với những người nợ dây dưa chiếm dụng vốn của công

ty

3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người

Dù bất kỳ ở môi trường nào nhân tố con người vẫn luôn được đặt lên

hàng đầu. trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, người ta không

chỉ cần có vốn, công nghệ mà quan trọng hơn cả là con người. Trong nhiều

năm qua cũng như nhiều doanh nghiệp khác, công ty chưa tận dụng được hết

sức lực, trí tụê của CBCNV trong công ty, chưa phát huy được hết tiềm năng

con nguời. Đây là một vấn đề tồn tại cần phải có biện pháp khắc phục; Để

làm tốt công tác phát huy nhân tố con người công ty cần phải xem xét các

vấn đề như:

Xét lại cơ cấu nhân sự của công ty, tìm hiểu đánh giá năng lực trình độ

của từng CBCNV để có biện pháp quản lý thích hợp.49KẾT LUẬN

Sau 5 năm phát triển công ty đã khắc phục khó khăn đạt được những kết

quả to lớn; đặc biệt ban lãnh đạo đã năng động sáng tạo trong công tác quản

lý sản xuất kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị , nâng cấp nhà xưởng, gắn

sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tạo ra nhiều mặt hàng đa dạng phong phú có

uy tín nhờ đó thị trường ngày càng được mở rộng, lợi nhuận năm sau cao

hơn năm trước, đời sống của cán bộ công nhân viên được cải thiện; đồng

thời công ty còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, tăng nguồn thu cho

ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu cho ngân sách góp phần phát triển kinh tế

xã hội của đất nước .

Với những thành tích đó, hiện nay công ty đã và đang khẳng định vị trí,

uy tín của mình trên thị trường; Đạt được những thành tích trên trước hết

phải kể đến sự chỉ dẫn sát sao của các cố vấn và sự giúp đỡ của các đơn vị

bạn, của phường sở tại. Bên cạnh đó là sự nhạy bén, nhận thức nắm bắt thị

trường, khắc phục khó khăn của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công

nhân viên của công ty.

Song song với quá trình phát triển, công tác tổ chức và sử dụng vốn lưu

động cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của công ty.

Tuy nhiên công tác tổ chức sử dụng vốn lưu động vẫn còn nhiều bất cập,

những giải pháp được đưa ra trong bài chuyên đề sẽ góp một phần nào giải

quyết những tồn tại và góp phần nâng cao việc sử dụng vốn lưu động của

công ty.Sinh viên thực hiện

Đào Thị Thu Hiền

50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. GS.TS Phạm Ngọc Kiểm , Giáo trình thống kê doanh nghiệp, Đại

học kinh tế quốc dân,2007.

2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Trường học viện tài chính

3. Độc lập phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp, NXB

Thống kê 2001.

4. Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013 của công ty TNHH TM &

VT Hải Nguyên các năm 2012,2013

5.PGS-TS. Phạm Thị Gái, Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học

kinh tế quốc dân, 200851CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên cơ sở thực tập……………………………………………………………….

Họ và tên sinh viên: ………………………………….Trường Đại học Hải Phòng

Thực tập chuyên môn:...............................................................từ.............đến…………

Người hướng dẫn thực tập........................................................Chức danh:………….

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Ý thức tổ chức kỉ luật trong quá trình nghiên cứu.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Các nhận xét khác:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 20.....

ĐƠN VỊ THỰC TẬP52CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Tên đề tài:......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………

Họ và tên sinh viên: ..................................................................Ngày sinh:..................................

Lớp: ……………. Khoá:...............................……………..Trường Đại học Hải Phòng

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Ý thức tổ chức kỉ luật trong quá trình nghiên cứu.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Các nhận xét khác:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Hải Phòng, ngày.....tháng.....năm 20.....

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Minh .

Tải bản đầy đủ ngay(53 tr)

×