Tải bản đầy đủ - 48 (trang)
Nguyên nhân dẫn tới sự giảm đi các khoản phải thu là do doanh nghiệp co chiến lược về việc thu hồi nợ tốt. cụ thể

Nguyên nhân dẫn tới sự giảm đi các khoản phải thu là do doanh nghiệp co chiến lược về việc thu hồi nợ tốt. cụ thể

Tải bản đầy đủ - 48trang

Bảng 2.4. Bảng phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng

Năm 2011

Chỉ tiêuNăm 2012Tiền mặt3.884.168.717Tỉ

trọng

74,99Tiêng gửi1.294.722.904Số tiềnTổng vốn bằng 5.178.891.623

tiền945.940.692Tỉ

trọng

66,6626,00472.970.3461001.418.911.039Số tiềnChênh lệchNăm 20132012/20112013/20122.692.231.539Tỉ

trọng

51,9235,342.492.231.53948,08-821.752.558-0,6342.019.261.1931,2511005.184.463.079100-3.759.980.584(1.390)3.765.552.0402,563Số tiềnSố tiềnTỉ lệSố tiềnTỉ lệ-2.938.228.025-0,7561.746.290.8471.312(Tài liệu từ phòng kế toán tài chính công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng)

Phân tích:

Qua bảng phân tích ta thấy quy mô tổng vốn bằng tiền của doanh nghiệp có xu hướng giảm do hai nguyên nhân chính

Tiền gửi năm 2011 đạt 3.884.168.717 đồng sang năm 2012 đạt 945.940.693 đồng giảm 0.756% tương ứng với

2.938.228.025 đồng so với năm 2011. Năm 2013 đạt 2.692.231.539 đồng tăng lên 1,312% tương ứng với 2.692.231.539

đồng so với năm 2012 Nguyên nhân đẫn đến tiền mặt giảm do doanh nghiệp đầu tư vào nguyên vật liệu và mua sắm

TSCĐ .

Tiền gửi năm 2011 đạt 1.294.722.904 đồng đến năm 2012 đạt 472.970.346 đồng giảm 0,634% tương ứng với

821.752.558 đồng so với năm 2011. Nguyên nhân là tiền gửi tăng là do công ty dã thu hồi được các khoản nợ và thu từ

chứng khoán.

Sang năm 2103 tiền gửi có xu hướng tăng lên 1,251% tương ứng với 2.019.261.193 đồng sao với năm 2012.

Nguyên nhân là tiền gửi tăng là do công ty dã thu hồi được các khoản nợ và thu từ chứng khoán.

Trong tổng vốn bằng tiền thì tiền mặt luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn năm 2011 chiếm 74,99% trong tổng vốn bằng tiền,

còn tiền gửi chỉ chiếm 26,00% năm 2012 tiền mặt chiếm 66,66%, còn tiền gửi chỉ chiếm 35,34 trong tổng vốn bằng tiền,

32

32Nguyên nhân làm tỷ trọng của tiền mặt và tiền gửi chênh lệch nhau là do doanh nghiệp sử dụng tiền mặt là chủ yếu2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn hàng tồn kho

Bảng 2.4 - Bảng Phân tích tình hình sử dụng vốn hàng tồn kho

Đơn vị tính: VNĐ

Năm 2011

Chỉ tiêu

Số tiền

Nguyên vật liệu

Sảnphẩm2.444.610.105dở 990.876.234Năm 2012

Tỉ

trọng

33,33Số tiềnChênh lệchNăm 2013

Tỉ2.009.780.375trọng

31,1913,511.001.490.648Số tiền2012/2011

Tỉ2013/2012Số tiềnTỉ lệSố tiềnTỉ lệ-434.829.730-0,038-119.241.652- 0.0241.890.538.723trọng

35,291,57950.368.63817,7410.614.4140,030-51.122.010-0,010dang

Thành phẩm3.898.342.98553.163.442.590.87253,342.514.806.00546,95-455.752.1130,041-927.784.867-0,046Hàng tồn kho7.333.830.3161006.453.861.8951005.355.713.366100-879.968.421(0,119)-1.098.148.529(0,170)(Tài liệu từ phòng kế toán tài chính công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng)33

33Phân tích:

Tổng hàng tồn kho của doanh nghiệp có xu hướng giảm đi theo các năm

Năm 2012 tổng vốn hàng tồn kho đạt 6.453.861.895đ giảm đi so với năm 2011

là 0,191% tương ứng với 879.968.421 đ. Sang năm 2013 tổng vốn hàng tồn kho đạt

5.355.713.366 đ tiếp tục giảm đi 0,170% tương ứng với 1.098.148.529 đồng so với

năm 2012.Nguyên nhân làm hàng tồn kho giảm là do ảnh hưởng của nguyên vật liệu,

sản phẩm dở dang, thành phẩm.

Nguyên vật liệu năm 2011 đạt 2.444.610.105 đồng dến năm 2012 đạt

2.009.780.375 đồng giảm đi 0,038% tương ứng với 4.829.730 đồng so với năm 2011.

Sang năm 2013 nguyên liệu vẫn tiếp tục giảm 0,024% tương ứng với 119.241.652

đồng

Nguyên nhân làm nguyên vật liệu giảm là do trong năm 2012 doanh nghiệp sản xuất

hàng hóa nhiều nên cần nhiều nguyên liệu đầu vào hoăc do thị trường đang khan hiếm

loại nguyên liệu mà doanh nghiệp dùng để sản xuất

Sản phẩm dở dang 2011 đạt 990.876.234 đồng sang năm 2012 Sản phẩm dở

dang 2011 đạt 1.001.490.648 đồng tăng 0,030% tương ứng với 10.614.414 đồng so

với năm 2011. Sang năm 2013 Sản phẩm dở dang đạt 950.368.638 đồng giảm 0,010%

tương ứng với 51.122.010 đồng so với năm 2012

Thành phẩm năm 2011 đạt 3.898.342.985 đồng sang năm 2012 Thành phẩm đạt

3.442.590.872 đồng giảm 0,014% tương ứng với 455.752.113 đồng. Sang năm 2013

Thành phẩm đạt 2.514.806.005 đồng giảm 0,046% tương ứng với 927.784.867đồng

Nguyên nhân làm thanh phẩm giảm là do doanh nghiệp tiêu thụ được số lượng hàng

hóa cao.

Tỷ trọng hàng hóa năm 2011 chiếm 0,167% đến tỷ trọng hàng hóa năm 2012

hàng hóa chiếm 0,191% ,tỷ trọng hàng hóa năm 2013 chiếm 0,199%.

Như vậy sự biến động của hàng tồn kho của doanh nghiệp chính là do sự biến động

của nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm của doanh nghiệp tác động đến.

Qua đó cho thấy, doanh nghiệp đã có chiến lược tiêu thụ hàng hóa tốt có vậy hàng

hóa tồn kho nhiều sẽ không bị ứ đọng vốn.34

342.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn trong thanh toán

Bảng 2.5 - Bảng cơ cấu vốn trong thanh toán

Năm 2011

Chỉ tiêu

Số tiền

1. Phải thu KH

2.Trảtrướccho người bán

4. Tổng vốn

thanh toánNăm 2012

Tỷ

trọngSố tiềnChênh lệch

2011-2012Năm 2013

Tỷ

trọngSố tiềnTỷ

trọng21.701.119.95586,619.346.222.4279312.352.809.42796.32.041.179.39313,4273.040.4150.75.000.0003.725.032.336.02810020.784.214.79910012.825.562.7351002012-2013Số tiềnTỉ lệSố tiềnTỉ lệ-2.354.897.528(0,108)-6.993.413.000(0,361)-1.768.138.978-4.248.121.229(0,866)

(0,169)-268.040.415-7.958.652.064(0,981)

(0,832)(Tài liệu từ phòng kế toán tài chính công ty Cổ phần điện nước lắp máy hải phòng)35

35Phân tích

Tổng vốn thanh toán của doanh nghiệp giảm rõ rệt qua các năm, phần nào cho

thấy khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp khá tốt.

Tổng vốn thanh toán của doanh nghiệp năm 2012 đạt 20.784.214.799đồng

giảm 0,169% so với năm 2011 tương ứng với 20.784.214.799 đồng. Đến năm 2013

giảm 0,832% tương ứng với 7.958.652.064 đồng. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy

doanh nghiệp thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, ko làm vốn bị ứ đọng.Nguyên

nhân làm tổng vốn thanh toan giảm là do ảnh hưởng của các nhân tố sau:

Phải thu khách hàng năm 2012 giảm 0,108% tương ứng với 2.354.897.528

đồng năm 2013 giảm 0,361 tương ứng 6.993.413.000 đồng. Nguyên nhân làm

khoản phải thu khách hàng giảm là do doanh nghiệp có chiến lược thu hồi nợ tốt.

Trả trước cho người bán giảm đi rõ rệt cụ thể: năm 2012 giảm 0,866% tương

ứng 1.768.138.978 đồng so với năm 2011. Năm 2013 giảm 0,981% tương ứng

268.040.415 đồng so với năm 2012. Nguyên nhân làm khoản trả trước giảm là do

doanh nghiệp dự trữ tiền mặt nhiều và do doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa tốt.

Trong cơ cấu của tổng vốn thanh toán thì các khoản phải thu luôn chiếm tỷ

trọng cao nhất. Năm 2011 các khoản phải thu chiếm 86,6% trong khi khoản trả

trước cho người bán chỉ chiếm có 13,4% trong tổng vốn thanh toán. Năm 2012 các

khoản phải thu chiếm 93% khi khoản trả trước cho người bán chỉ chiếm có 0,7%

trong tổng vốn thanh toán. Nam 2013 các khoản phải thu chiếm 96,3% trong khi

khoản trả trước cho người bán chỉ chiếm có 3,7% trong tổng vốn thanh toán.

Nguyên nhân làm tỷ trọng khoản phải thu và phải trả người bán giảm là do doanh

nghiệp thực hiện tốt công tác vốn bằng tiền và làm tốt trong khâu tiêu thụ hàng

hóa.

Nhìn chung vốn trong thanh toán của doanh nghiệp giảm đáng kể phần nào

cho thấy doanh nghiệp thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.36

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân dẫn tới sự giảm đi các khoản phải thu là do doanh nghiệp co chiến lược về việc thu hồi nợ tốt. cụ thể

Tải bản đầy đủ ngay(48 tr)

×