Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Tờn, quy cỏch, dng c, ph tựng

Tờn, quy cỏch, dng c, ph tựng

Tải bản đầy đủ - 87trang

T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn

cú th tng thờm mc trớch khu hao ca cỏc ti sn trờn bng cỏch gim thi

gian s dng cũn li ca chỳng (thi gian s dng cũn li ca TSC u t bng

vn vay chớnh l hiu s gia thi gian ghi trong kh c vay v thi gian ó s

dng ti sn ú; thi gian s dng cũn li ca cỏc TSC nhanh lc hu v k

thut bng hiu s gia thi gian s dng ti thiu v thi gian ti sn ó c

s dng). Vic tng mc trớch khu hao trung bỡnh hng nm phi c thc

hin theo ỳng quy nh m B Ti chớnh ó ban hnh trong Q 206/2004/BTC.

Cũn i vi cỏc ti sn m cụng ty mua sm trong nm 2000 tr v sau, nu

nhanh b lc hu v k thut thỡ k toỏn trng cng nờn xỏc nh thi gian s

dng l thi gian ti thiu trong khung thi gian s dng ti sn mi c ban

hnh.

i vi TSC c hỡnh thnh bng qu phỳc li khụng phc v hot

ng sn xut kinh doanh, sau khi hon thnh a vo s dng, k toỏn ch theo

dừi riờng trờn s k toỏn v nguyờn giỏ v ngun hỡnh thnh ti sn. Tuy nhiờn,

trong quỏ trỡnh s dng, nhng ti sn ny cng b hao mũn theo thi gian lm

gim giỏ tr s dng, dn n qu phỳc li ó hỡnh thnh nờn ti sn ny cng

gim dn. Do ú, k toỏn TSC ca cụng ty cn phi tớnh hao mũn cho TSC

phỳc li ghi gim ngun hỡnh thnh. Giỏ tr hao mũn hng nm cng c

xỏc nh bng cỏch ly nguyờn giỏ TSC chia cho thi gian s dng c tớnh

ca ti sn (thi gian s dng c tớnh ch nờn cn c vo tui th k thut v

tỡnh trng thc t ca TSC). K toỏn s ghi cỏc bỳt toỏn sau:

Khi xõy dng ti sn:

N TK 211: NG TSC + thu GTGT.

Cú TK liờn quan : NG TSC + thu GTGT.

ng thi kt chuyn ngun:

N TK 4312

Cú TK 4313Sinh viờn : ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8Trang 58T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn

Khi xỏc nh s hao mũn, cui nm k toỏn s ghi gim ngun hỡnh thnh

nờn ti sn:

N TK 4313: Mc hao mũn hng nm.

Cú TK 2141: Mc hao mũn hng nm.

Sau ú ghi mc hao mũn ú vo trang s theo dừi TSC phỳc li v tớnh

giỏ tr hao mũn lu k ca ti sn.

i vi TSC hnh thnh t cc ngun khc nh qu u t phỏt trin,

ngun vn u t XDCB, ngun vn khu hao, k toỏn phi ghi thờm cỏc nghip

v kt chuyn ngun vn:

N TK 441: S tin b ra - thu GTGT

Cỳ TK 411: S tin b ra tr thu GTGT

N TK 414: S tin b ra - thu GTGT

Cỳ TK 411: S tin b ra - thu GTGT

Cỳ TK 009: S tin b ra - thu GTGT

Th ba l ghi chộp, theo dừi TSC cng nh tỡnh hỡnh tng gim ti

sn ti cỏc b phn s dng, k toỏn trng cụng ty nờn m thờm "S theo dừi

TSC ti ni s dng". S ny nhm qun lý nhng ti sn ó c trang cp

cho cỏc phũng ban, cm, lm cn c i chiu khi tin hnh kim kờ ti sn

nh k; phn ỏnh cỏc thụng tin v mc u t, i mi TSC cho tng b

phn.

CNG TY C PHN KIM TN

Mỏy T-Ngụ Quyn_Hi PhngMu s S22-DN

Ban hnh theo Q 15/2006/Q-BTCS THEO DI TI SN C NH V CễNG C DNG C TI NI S

DNGNm..

Tờn n v ( phng,ban hoc ngi s dng)

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8Trang 59T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn

Ghi tng ti sn c nh v cụng c lao ng

ChngTn,nhún hiu,tquy cch TSCS

H

ANT

Bv cụng c dng

c

CGhi gim TSC v cụng c lao ngnSvlnntớnhggiỏD12Chng tS

tinSH3=2*1 ENT

GSSGhidolngtinch45HS ny cú trang,ỏnh s t trang 01 n trang

Ngy m s..

Ngi ghi s

(ký,h tn)ngy thỏng nm.

k toỏn trng

(ký,h tn)Sinh viờn : ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8giỏm c

(ký,h tn,úng du)Trang 60IT chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớnkết luận

Với vai trò chủ đạo trong cơ cấu tài sản của các doanh

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

trong cơ chế thị trờng nh hiện nay, TSCĐ đã chứng tỏ đợc vai

trò và ảnh hởng của nó tới hoạt động của doanh nghiệp. Chính

vì thế mà công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng

TSCĐ tại các doanh nghiệp luôn đợc quan tâm hàng đầu. Việc

thực hiện tốt công tác quản lý, hạch toán TSCĐ không những

giúp cho doanh nghiệp theo dõi sát sao những biến động về

TSCĐ mà còn giúp doanh nghiệp kịp thời đa ra các biện pháp

giải quyết sai sót trong sử dụng, từ đó hiệu quả sử dụng TSCĐ

đợc nâng lên. Điều này có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với

việc định hớng đầu t cho sản xuất kinh doanh. Trong công tác

hạch toán TSCĐ và tính hao mòn TSCĐ, tính đúng đắn và

chính xác đợc các doanh nghiệp rất coi trọng vì nó ảnh hởng

đến chi phí, giá thành và lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng

thời cũng phản ánh trình độ quản lý, trình độ chuyên môn

của ngời kế toán trởng, giúp kế toán trởng đa ra các ý kiến

tham mu cho Giám đốc một cách hợp lý.

Cũng nh các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Kim Tin

đã rất quan tâm đến công tác quản lý, hạch toán TSCĐ và dành

một phần vốn không nhỏ trong việc đầu t đổi mới TSCĐ phục

vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bên

cạnh những thành tích đã đạt đợc thì Công ty vẫn còn những

tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện

hơn nữa công tác kế toán TSCĐ của mình. Trong thời gian thực

tập tại Công ty Cổ phần Kim Tin đã giúp em vận dụng những

kiến thức đợc trang bị ở nhà trờng vào thực tế, đồng thời củng

Sinh viờn : ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8Trang 61T chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phn Kim Tớn

cố kiến thức đã học và tạo điều kiện cho em có thêm hiểu biết

về kinh nghiệm thực tế kế toán .

Khoá luận tôt nghiệp này đợc hoàn thành dựa trên cơ sở lý

luận giảng dạy ở Nhà trờng và thực tiễn hoạt động kế toán

TSCĐ tại Công ty Cổ phần Kim Tin, các kiến nghị đợc đa ra sau

khi nghiên cứu, phân tích tình hình kế toán của Công ty.

Song do giữa lý luận và thực tế có một khoảng cách nhất định

nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong

nhận đợc những ý kiến góp ý của các thầy cô khoa k toỏn ti

chớnhchuyên ngành Kế toán Kiểm toán, trờng Đại học HảiPhong chuyờn tốt nghiệp của em đợc hoàn chỉnh hơn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giáo viờn hớng dẫn cụ

o Thu Hngvà các cán bộ phòng Tài chính kế toán của Côngty Cổ phần Kim Tớn đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyờn

thc tp này.Sinh viên thực hiện

ng th Hng DiờnSinh viờn : ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8Trang 62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tờn, quy cỏch, dng c, ph tựng

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×