Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Quý 4 năm 2009

Quý 4 năm 2009

Tải bản đầy đủ - 87trang

Tổ công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim Tín

Số d đầu kỳ:13.840.336.818

Số d cuối kỳ:14.525.619.169

Ngày tháng..năm..

Ngời lập biểuSinh viờn :ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8Kế toán trởngThủ trởng đơn vịTrang 57T chc cụng tỏc k toỏn TSC ti cụng ty c phn Kim Tớn

2.2.5. Kế toán khấu hao TSCĐ tại Công ty CP Kim Tớn

2.2.5.1.Trích KH TSCĐ

Khấu hao TSCĐ là nội dung quan trọng trong kế toán TSCĐ,

xác định đúng đắn số khấu hao phải tính và phân bổ phù

hợp vào các đối tợng sử dụng TSCĐ vừa đảm bảo có đủ nguồn

vốn để tái tạo TSCĐ, trả nợ vayvừa đảm bảo hạch toán đúng

đắn chi phí sản xuất kinh doanh để tính đúng giá thành sản

phẩm và kết quả hoạt động kinh doanh.

Công ty tính khấu hao TSCĐ cơ bản theo phơng pháp đờng thẳng:

+ TSCĐ hữu hình: khấu hao dựa trên thời gian hữu dụng ớc

tính

+ TSCĐ thuê tài chính: khấu hao dựa trên thời gian hữu dụng ớc

tính hoặc thời gian đi thuê tài sản tơng ứng trong trờng hợp

thời gian thuê tài sản ngắn hơn.

+ TSCĐ vô hình: đợc khấu hao trong thời gian 10 năm phù hợp

với thời gian sử dụng hữu ích.

Mức trích

khấu hao hàng=Nguyên giá tài sản cố

định

Thời gian sử dụngnămMức trích

=

khấu hao hàng

thángMức khấu hao cả

năm

12 tháng1

T l khu hao =

Thi gian s dng

Sinh viờn :ng Th Hng Diờn

Trang 58 lp

:KTKT-K8Nguyên giá TSCĐ

=

Thời gian sd*12T chc cụng tỏc k toỏn TSC ti cụng ty c phn Kim TớnSinh viờn :ng Th Hng Diờn

Trang 59 lp

:KTKT-K8T chc cụng tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim TớnCễNG TY C PHN KIM TN

Mỏy T_Ngụ Quyn_Hi Phũng

Bảng tính khấu hao TSCĐ hữu hình quý 4 năm 2009(trớch)

ST

Tên tài sản

Năm

Đầu kỳ

Tăng

T Mức trích

T

sd

KH hàng (01/10/09 trong

l

KH

năm

)

kỳGiẳmCuối kỳtrong kỳ(31/12/09

)(%)

I

1Nhà cửa, vật kiến trúc

Nhà điều hành công ty2Bãi nhựa để hàng + đ-3ờng đi

Nhà gia công 1171.181.

20017.080.969.6024

20.242.420020

2.061

71.693.915

17.923.420020

2.483

53.383.896

13.345.933

-58

-4.584.691.146.171.146.17444349.101.58.582.2 290.518.4Bãi để hàng chi nhánh28/11/0

9.05HV

Hệ thống nớc sinh hoạt02

31/12/0

5.0030IICN BKMáy móc ,thiết bị1Dây chuyền gia công

thép lới

Sinh viờn: ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K843.115.6 128.065.20022.0

02543.115.6

25-399

20.242.4

15

25.192.1

29

13.345.9

58

--57.142.8055

14.285.730

35.714.2825

21.428.557148672Trang 60T chc cụng tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim Tớn2Xe nâng hàng20011.97.333.331.833.331.833.333/7/203

14.285.73

3.571.423Máy tiện2

2.7Mây ca vòng02

26/10/9

2.914

6.714.289

1.678.579

1.678.57Gá đỡ tôn cuộn02

31/12/6

2.06

8.416.441

2.104.111

2.104.11Máy hàn02

28/11/0

2.95

8.944.571

2.236.141

2.236.147Hệ thống thuỷ lực CN03

31/03/6

3.01

43.800.03

10.950.03

10.950.08BK

Hệ thống cân04

31/03/0

3.000

24.875.900

6.218.9800

6.218.98Máy xúc04

30/09/0

3.046

309.960.7

59.995.219.998.47

39.996.80405673306273

4

5

69III.

Phơng tiện vận tải,1truyền dẫn

Xe cẩu 16K13813.011.123.3437

2.780.84Xe tải 16K87720

3.460

77.719.70

19.479.9Máy biến thế 250KVA2

5.088

53.595.147

13.398.72

3Sinh viờn: ng Th Hng Diờn

Lp

:KTKT_K8110.248.20010

3.571.4210.638.4 99.609.9

7410.638.4

7463

2.780.84

0

8.841.47

3

13.398.7Trang 61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quý 4 năm 2009

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×