Tải bản đầy đủ - 87 (trang)
Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Tải bản đầy đủ - 87trang

Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

+ Thủ quĩ: Chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quĩ

tiền mặt. Hàng ngày thủ quĩ phải kiểm kê số tồn quĩ tiền

mặt thực tế, đối chiếu với số liệu trên sổ quĩ tiền mặt. Nếu

có chênh lệch kế toán và thủ quĩ phải kiểm tra lại để xác

định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

2.1.2.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty:

Hiện nay công ty thống nhất một hình thức ghi sổ là:

Chứng từ ghi sổ. Đây là hệ thống sổ phù hợp với mọi loại hình,

mọi qui mô doanh nghiệp.

- Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc độc lập, các chứng từ ghi

sổ. Những chứng từ gốc nào có liên quan phải mở sổ chi tiết

kế toán ghi vào sổ kế toán , chứng từ gốc nào có liên quan

đến tiền mặt thủ quĩ ghi vào sổ quĩ.

- Chứng từ ghi sổ sau khi đợc lập vào sổ xong thì đợc ghi vào

sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào sổ cái.

- Cuối quý kế toán tiến hành khoá sổ chi tiết lập sổ tổng hợp

chi tiết, căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối tài khoản.

- Kế toán tiến hành đối chiếu số liệu giữa sổ đăng kí chứng

từ ghi sổ với bảng cân đối tài khoản, giữa sổ quĩ với bảng

cân đối tài khoản.

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức

Chứng từ ghi sổ

Chứng từ gốc

Chứng từ ghi

sổ

Sổ quỹ

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 36

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

Sổ chi tiết

Sổ

đăng

Bảng tổng hợp chi

tiết

Sổ cáiBảng cân đối tài

khoản

Báo cáo tài chính

*Ghi chú : Ghi hàng ngày :

Ghi cuối quý :

Đối chiếu, kiểm tra:

Công ty áp dụng niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1, kết

thúc ngày 31/12 hàng năm.Kỳ kế toán sử dụng là quý,hàng quý

kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính.

Công ty hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và

áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ .

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần

Kim Tín

2.2.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình

Công ty Cổ phần Kim Tín là một doanh nghiệp chuyên

sản xuất và kinh doanh các mặt hàng kim khí phục vụ cho các

ngành kinh tế, công nghiệp, mà chủ yếu là cung cấp vật liệuSinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 37

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

cho ngành xây dựng.Công ty có dây chuyền tạo phôi gang và

sản xuất lới thép chất lợng cao.

Trong những năm vừa qua Công ty đã và đang không

ngừng lớn mạnh, khẳng định là một đơn vị kinh tế đóng vai

trò quan trọng trong ngành kim khí Việt Nam nói riêng và trong

tổng thể nền kinh tế quốc dân nói chung, cơ sở vật chất kỹ

thuật của công ty không ngừng đợc đầu t đổi mới và hiện đại

hoá. Trong công ty Cổ phần Kim Tớn cơ sở vật chất kỹ thuật chủ

yếu là TSCĐ và chiếm tỷ trọng khá lớn. Nó đóng vai trò quan

trọng trong việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán TSCĐ của Công ty đã

thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức ghi chép phản ánh số liệu

một cách chính xác đầy đủ, kịp thời về số lợng và hiện trạng

giá trị TSCĐ, theo dõi chi tiết thật cụ thể sổ TSCĐ. Mỗi loại (nhà

cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, thiết

bị truyền dẫn, dụng cụ quản lý) đợc mở riêng một sổ phân

theo từng loại TSCĐ.

Việc quản lý và tổ chức TSCĐ đợc thực hiện bằng phần

mềm máy vi tính nhằm phục vụ kịp thời và chính xác những

yêu cầu quản lý, hạch toán TSCĐ của công ty.

Tình hình đầu t, trang bị mới TSCĐ của công ty tăng qua

các năm cùng với nó là vốn kinh doanh của công ty cũng không

ngừng tăng, tỷ trọng vốn cố định ở công ty rất cao trong tổng

vốn kinh doanh, từ năm 2008 - 2010đã tăng lên một cách rõ rệt,

điều này cũng phần nào nói lên việc đầu t đổi mới TSCĐ của

công ty có hiệu quả và đợc thể hiện qua bảng sau:

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 38

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

TínBng 5:ti liu trớch dn ti cụng ty c phn Kim Tớn

Chỉ tiêu

năm

Nguyên

TSCĐ

Giá trịgiá2008200920107.751.892.27513.209.031.0214.525.619.16(1.610.713.854

(3.532.863.899

(5.563.970.989)3)8)haomòn2.2.2. Phân loại và đánh giá TSCĐ của công ty

2.2.2.1.Phân loại TSCĐ của Công ty

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thống nhất TSCĐ và

phân tích đánh giá tình hình trang bị TSCĐ, công ty đã căn

cứ vào chế độ kế toán hiện hành, căn cứ vào đặc điểm

TSCĐ, căn cứ vào yêu câu quản lý để tiến hành phân loại TSCĐ

một cách hợp lý và phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh

của mình.

- Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu:

+TSCĐ của công ty

+TSCĐ đi thuê

- Phân loại theo hình thái biểu hiện (đơn vị:VNĐ)

+TSCĐ hữu hình

+TSCĐ vô hình:

:+TSCĐ thuê tài chính8.961.648.181

532.157.848:653.970.988- Phân loại theo kết cấu

Nhóm tài sảnThời gian khấu hao(năm)Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 39

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

Nhà xởng,vật kiến trúc

05-10

Máy móc, thiết bị05-07Phơn05-07g tiện vận tảiDụng cụ quản lý03-05-Phân loại theo mục đích sử dụng: TSCĐ dùng cho mục đích

kinh doanh.

Phân loại TSCĐ thể hiện nguyên giá các tài sản mua trớc

đây theo giá gốc trị giá dới 10.000.000 VNĐ. Việc phân loại

này đợc thực hiện theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày

12/12/2003 của Bộ Tài Chính quy định TSCĐ đợc vốn hoá của

công ty trị giá tối thiểu là 10.000.000 VNĐ.

2.2.2.2. Đánh giá TSCĐ

Để biết đợc năng lực sản xuất của TSCĐ, tính toán khấu

hao TSCĐ và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ, bất kỳ một

doanh nghiệp nào cũng phải đánh giá TSCĐ. Tại công ty Cổ phn

Kim Tớn, nguyên nhân chủ yếu tăng TSCĐ là do mua sắm, lắp

mới, điều chỉnh... Trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn,

h hỏng dần tạo ra giá trị hao mòn. Do đó, trong quá trình

quản lý và sử dụng TSCĐ bên cạnh việc đánh giá TSCĐ theo

nguyên giá, công ty còn xác định giá trị còn lại của TSCĐ.

Việc đánh giá TSCĐ của công ty đợc tuân theo nguyên tắc

chế độ kế toán đã ban hành.2.2.3.Kế toán chi tiết TSCĐ ở công ty

2.2.3.1.Chứng từ sử dụng:

- Hợp đồng kinh tế

- Biên bản giao nhận TSCĐ

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 40

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

- Biên bản thanh lý TSCĐ

- Các chứng từ có liên quan

2.2.3.2.Kế toán chi tiết TSCĐ:

Việc hạch toán TSCĐ đợc hạch toán theo trình tự sau:

Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( kèm theo chứng từ

gốc), kế toán tiến hành phân loại các nghiệp vụ và nhập dữ

liệu vào máy tính. Song song, kế toán tiến hành ghi chép số

liệu vào các sổ kế toán chi tiết. Đây là việc làm hết sức cần

thiết để giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu đồng thời

làm giảm rủi ro khi máy có sự cố. Các công việc còn lại nh lên

các sổ tổng hợp: Sổ cái, Báo cáo tài chính. thì đợc thực

hiện trên máy tính, đối với những phần hành cha có phần

mềm riêng thì đợc làm trên EXCEL để giảm bớt khối lợng công

việc.

- Khi có nghiệp vụ tăng TSCĐ,kế toán theo dõi chi tiết TSCĐ

của công ty tiến

hành làm các thủ tục cần thiết nh : lập biên bản cho đối tợng

TSCĐ, mỗi đối tợng phải có bộ hồ sơ riêng. Hồ sơ gồm có:

+ Biên bản giao nhận TSCĐ

+ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật TSCĐ

+ Hoá đơn GTGT của bên bán

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

Căn cứ vào các tài liệu, kế toán vào sổ chi tiết theo dõi

cho từng loại TSCĐ lập cho từng loại TSCĐ.Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 41

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

- Khi giảm TSCĐ ( do nhợng bán, thanh lý , điều chuyển nội

bộ,..) kế toán lập hồ sơ giảm TSCĐ có đầy đủ chứng từ cần

thiết nh:

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có)

+ Biên bản thanh lý TSCĐ

+ Phiếu thu

Đồng thời kế toán căn cứ và biên bản thnah lý hoặc nhợng

bán TSCĐ để ghi giảm TSCĐ ở sổ chi tiết TSCĐ và ghi vào các

sổ tổng hợp liên quan.Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 42

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

Vớ d 1:k toỏn chi tit TSC ti cụng ty khi mua mỏy tin ca cụng ty TNHH

c khớ Phỳ Cng ngy 17/12/2009.

K toỏn cn c vo húa n GTGT vo s chi tit TSC v lp t ghi s nh

sau :Mẫu số: 01 GTKT3LL

Hoá đơn Giá trị gia tăng

AE/2009

Ngày 17 tháng12ăm 2009

0049107

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Cơ khí Phú Cờng

Địa chỉ: 49D Bạch Mai- Hai Bà Trng- HN

MST: 0101047364

Họ tên ngời mua hàng:

Tên đơn vị mua: Công ty Cổ phần Kim Tin

Địa chỉ:3B Trn Khỏnh D, Mỏy T- Ngô Quyền- HP

Hình thức thanh toán: chuyển khoản.MST:0200412681

ST

T

A

1Tên hàng

hoá,dịch vụ

B

Máy tiệnĐVT

C

CáiSố lợngĐơn giáThành tiền12

391.650.0

003=1x2

391.650.00

001Cộng tiền hàng:

391.650.000

Sinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 43

Lớp

: KTKT - K8Tổ chức công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim

Tín

Thuế suất GTGT: 5%

Tiền thuế GTGT:

19.582.500

Tổng

cộng

tiền

thanh

toán:

411.232.500

Số tiền bằng chữ: (Bốn trăm mời một triệu hai trăm ba mơi hai

ngàn năm trăm)

Ngời mua hàngNgời bán hàngđơn vịSinh viên: Đồng Thị Hồng Diên

Trang 44

Lớp

: KTKT - K8ThủtrởngTổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim TínSổ chi tiết TSCĐCễNG TY C PHN KIM TNLoại tài sản: TSCĐ hữu hìnhMỏy T- Ngụ Quyn-HP

Ghi tăng TSCĐKhấu hao TSCĐGhi gim TSCĐTT

ChứngTên, đặcNớcThángSốtừ

S

NTđiểm, kýsảnnămhiệuhiệu TSCĐxuấđaTSCĐtvào sdHNG TSCĐKhấu haoKH đã

tính đến%Mức khấukhấhaokhi ghi

giảm TSCĐu

1

12367 31/1

2267 31/14

Hệ thống56

1/2005thuỷ lực7Chứng từ8hao

910146.267.718.283.476514 máy hàn7/200518.358.9386.119.646Máy tiện10/200118.980.0039.660.00500Thiết bị nạp10/2001.556.632.0194.579.0oxi500001.840.238.258.642.11do

Sốngàyhiệthánug12năm

132

368 31/1

2468 31/1

2CộngSinh viờn : ng Th Hng Diờn

34

Lp

: KTKT-K8xTranggiảm

TSCĐ14Tổ chc công tác hạch toán TSCĐ tại công ty Cổ phần Kim Tín703Ngời ghi sổSinh viờn : ng Th Hng Diờn

34

Lp

: KTKT-K8117Kế toán trởngTrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(87 tr)

×
x