Tải bản đầy đủ - 40 (trang)
Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

Tải bản đầy đủ - 40trang

giám đốc công ty tham mưu cho Giám đốc, chỉ thị các văn bản tổng kết lại các

chứng từ sổ sách cấp dưới.

- Chức năng của các phòng ban trong công ty:

Phòng hành chính: Tham mưu cho Giám đốc về tổ chức cán bộ lao động tiền

lương, ngoài ra phòng hành chính có nhiệm vụ bảo vệ công tác thanh tra công

tác quản trị hành chính của các văn phòng trong công ty.Phòng tài chính – Kế toán: Làm công tác hạch toán các hoạt động kinh doanh,

thanh toán, theo dõi các hoạt động thu chi của công ty, giúp Giám đốc xây dựng

các kế hoạch về tài chính, nội dung pháp luật về kế toán thống kê.

Phòng kinh doanh : Chỉ đạo các nghiệp vụ của công ty tìm hiểu khảo sát thị

trường để nắm bắt nhu cầu của người tiêu dung, tham mưu cho Giám đốc lập kế

hoạch kinh doanh quý và năm.Ban Giám ĐốcPhó Giám ĐốcPhòng Hành ChínhPhòng Kế Toán Phòng Kinh Doanh

Bộ phận KDTM cung ứng vật tưPhân tích: Bảng 2.1.

Qua bảng số liệu trên, ta nhận thấy tình hình kinh doanh của công ty có xu

hướng tăng, lợi nhuận năm 2012 tăng so với năm 2011, đến năm 2013 vẫn tiếp

tục tăng lên so với năm 2012 nhưng cũng ko nhiều. Cụ thể như sau:

12Tổng nguồn vốnnăm 2011 dạt 1.098.539.416 đổng, năm 2012 đạt1.270.396.309 đồng tức tăng 0,156% tương ứng 171.856.893 đồng so với năm

2011, năm 2013 đạt 1.711.732.822 đồng tức tăng 0,323% tương ứng

441,336,513 đồng so với năm 2012, Nguyên nhân làm tổng nguồn vốn tăng là

do ảnh hưởng của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.132.1.4 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tại Công ty TNHH Đại Thuận Phát qua 3 năm 2011 - 2013

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tại Công ty TNHH Đại Thuận Phát qua 3 năm 2011 - 2013

Chỉ tiêuĐVTNăm 2011Năm 2012Năm 2012 so với nămNăm 2013 so với năm20112012Năm 2013

+/-%+/-%1.098.539.41

1 Tổng nguồn vốnĐồng

Đồng6

4.001.760.121.270.396.309 1.711.732.822171.856.8930.156441,336,5130,3231,094,903,48

2.Doanh thu

3 4.395.176.820 5.490.080.305

393,416,697

0,098

5

0,194

Đồng

3.LNST

59.900.879

69.825.320

80.941.684

9,924,441

0,165

11,116,364

0,137

Đồng

4. Thuế TNDN

17.409.500

20.294.081

23.664.203

2.884.581

0,165

3.370.122

0,166

Đ/người

5. Thu nhập bình quân

3.800.000

4.200.000

4.500.000

400.000

0,105

300.000

0,071

6. Lao động bình quân Người

34

47

40

13

1,283

7

0,017

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán- báo cáo kết quả HĐKD năm 2011- 2013)14Chuyên đề tốt nghiệpTrường Đại Học Hải PhòngPhân tích:

Doanh thu 2011 đạt 4.001.760.123 đổng, năm 2012 đạt 4.395.176.820 đồng tức

tăng 0,098% tương ứng 393,416,697 đồng so với năm 2011, năm 2013 doanh

thu đạt 5.490.080.305 đồng tức tăng 0,194% tương ứng 1,094,903,485 đồng so

với năm 2012, Nguyên nhân làm doanh thu tăng là do ảnh hưởng của doanh số

bán hàng số lượng hàng bán nhiều năm 2012 doanh thu tăng 0,098% sang năm

2013 tăng 0,194% và chi phí giảm do công ty kiệm được chi phi vân chuyển

Lợi nhuận sau thuế 2011 đạt 59.900.879 đổng, năm 2012 đạt 69.825.320

đồng tức tăng 0,165% tương ứng 9,924,441đồng so với năm 2011, năm 2013 lợi

nhuận sau thuế đạt 80.941.684 đồng tức tăng 0,137% tương ứng 11,116,364

đồng so với năm 2012, Nguyên nhân làm Lợi nhuận sau thuế tăng là do ảnh

hưởng của doanh thu bán hàng năm 2011 tăng 0,098% sang năm 2013 tăng

0,194%, Chi phí giảm do công ty tiết kiệm được chi phí vận chuyển

Thuế TNDN 2011 đạt 17.409.500 đổng, năm 2012 đạt 20.294.081đồng tức

tăng 0,165% tương ứng 2.884.581 đồng so với năm 2011, năm 2013 Thuế

TNDN đạt 23.664.203 đồng tức tăng 0,166% tương ứng 3.370.122 đồng so với

năm 2012, Nguyên nhân làm Thuế TNDN tăng là do ảnh hưởng của doanh thu

năm 2011 tăng 0,098% sang năm 2013 tăng 0,194%, Chi phí giảm do công ty

tiết kiệm được chi phí vận chuyển

2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đại Thuận Phát

2.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Đại Thuận

Phát15

Sinh viên: Nguyễn Thu Huyền

Lớp: KT3-CN515Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(40 tr)

×