Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
3:Kế toán tài sản cố định.

3:Kế toán tài sản cố định.

Tải bản đầy đủ - 96trang

Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngTi khon c s dng phn ỏnh giỏ tr hin cú, tỡnh hỡnh bin ng tng, gim ti sn c nh hu

hỡnh thuc quyn s hu ca doanh nghip theo nguyờn giỏ.

211.1:Nh ca, vt kin trỳc.

211.2:Mỏy múc,thit b.

211.3:Phng tin vn ti, thit b truyn dn.

211.4:Thit b dng c qun lý.

211.8:Ti sn c nh hu hỡnh khỏc.

-Ti khon 213:Ti sn c nh vụ hỡnh

213.4:Nhón hiu hng húa.

213.8:Ti sn c nh vụ hỡnh khỏc.

-Ti khon 214: Hao mũn ti sn c nh.

C:Chng t s dng:

- Hoá đơn GTGT.

- Biên bản kiểm nghiệm, biên bản bàn giao.

- Biên bản thanh lý, hợp đồng thanh lý, bảng tớnh v phõn b khu hao...

Sinh viờn: Phm Th Hng NhungKT3 CN557Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngD: S k toỏn.

-S nht ký chung.

-S cỏi ti khon 211

-S cỏi ti khon 214HDGTGT, Biờn bn bn

giao TSCDE :Quy trỡnh luõn chuyn ca chng t:

S khoNht ký chungGhi chỳ:S CI TK 211,214Ghi hng ngyCỏc s k toỏn chi titBng tng hp chi

tit s phỏt sinhGhi cuiBng

thỏng

i chiu s

Sinh viờn: Phm Th Hng Nhungphỏt sinhBng cõn i k toỏnKT3 CN558Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi Phũngi chiu kim traBiu 17: Biờn bn thanh lý TSC .

Cụng ty CP TM VT Thnh SnMu s:02 TSCS 163 Lờ Thỏnh Tụng, Ngụ Quyn, Hi Phũng(Q 48/2006 Q-BTC)BIấN BN THANH L TSC

Ngy 07 thỏng 01 nm 2014

Cn c theo Q 20 Q ca giỏm c cụng ty C phn thng mi v vn ti Thnh Sn v vic thnh

lp hi ng thanh lý TSC.

Sinh viờn: Phm Th Hng NhungKT3 CN559Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi Phũng1. Ban thanh lý gm :

ễng / B: Phm Vn Sn

ễng / B: Nguyn Th Nga.

2. Tin hnh thanh lớ TSC:

Tờn TSC: Mỏy tớnh vn phũng

S hiu TSC

Nm sn xut: 2010.Nm s dng: 2010.Ni sn xut : Vit Nam.

Nguyờn giỏ: 30.000.000T l hao mũn : 10%Giỏ tr hao mũn tớnh n thi im thanh lý: 26.500.000

Giỏ tr cũn li ca TSC : 3.500.000

3. Kt lun ca hi ng thanh lý.

a. Hi ng thng nht thanh lớ theo phng thc bỏn li.

b. Giao cho phũng k toỏn hch toỏn gim TSC v thu tin thanh lý.

4. Kt qu thanh lớ TSC.

Chi phớ thanh lý TSC : 150.000 (Vit bng ch: mt trm nm mi nghỡn chn./.) VAT : 10%

Tng giỏ tr thu hi : 3.350.000 ( Vit bng ch: Ba triu ba trm nm mi nghỡn chn./.). VAT : 10%

ó ghi gim s TSC ngy 07 thỏng07 nm 2014

Sinh viờn: Phm Th Hng NhungKT3 CN560Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngGiỏm c

(ký, ghi rừ h tờn)Sinh viờn: Phm Th Hng NhungK toỏn trng

(ký, ghi rừ h tờn)KT3 CN561Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngBiu 18: S nht ký chung.

Cụng ty CP TM VT Thnh SnMu s S03a DN

(Q 48/2006 Q-BTC)S 163 Lờ Thỏnh Tụng, Ngụ Quyn, Hi PhũngS NHT Kí CHUNG

n v tớnh :ng

Ngy

thỏng

ghi s

7/07Chng t

S hiuNTBBTL7/07Trang: 09

Din giiGhi gim TSC thanh lýThu t hot ng thanh lý

BBGN11/11S phỏt sinhhiuChi phớ thanh lý TSC11/11SMua mỏy tỡnh cõy cho vn phũngSinh viờn: Phm Th Hng NhungNTK

214

811

211

811

133

111

111

711

333

211

13326.500.000

3.500.000

30.000.000

136.360

13.636

150.000

3.350.000

3.045.450

304.545

31.000.000

3.100.000

KT3 CN562Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi Phũng111

...................................................

Cng chuyn sang trang sauS ny cútrang,ỏnh s t trang 01 n trang34.10000

435.000.000435.000.000Ngy m s.Ngy..thỏng.nm.

Ngi ghi sK toỏn trngGiỏm c(ký,h tờn)(ký,h tờn)(ký,h tờn)Biu 19: Biờn bn giao nhn TSC

Cụng ty CP TM VT Thnh SnMu s 01 TSCS 163 Lờ Thỏnh Tụng, Ngụ Quyn, Hi Phũng(Q 48/2006 Q-BTC)BIấN BN GIAO NHN TI SN C NH

Ngy 11 thỏng 01 nm 2014

Cn c quyt nh s 20/Q-CT ca giỏm c Cụng ty C phn thng mi v vn ti Thnh Sn v

vic bn giao TSC.

Ban giao nhn gm:

ễng, b:

ễng, b:

a im giao nhn TSC: Ti Cụng ty C phn thng mi v vn ti Thnh Sn

Sinh viờn: Phm Th Hng NhungKT3 CN563Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngXỏc nhn vic giao nhn Ti sn c nh nh sau:

TTTờn, kýS hiuNiNmNmCụnghiu, quyti snsnsnssutxutxutdngthitcỏchTớnh nguyờn giỏ TSC

Giỏ

Phớ vn NGTSHao mũn

TL S haomuaHMchuyn%k1mỏy tớnhVitbnNam2014mũn nm201434.100.150.00034.250.000150.00034.250.000103.425.000000CngCỏc ph tựng kốm theo

TTTờn, quy cỏchn v tớnhS lng

0Ghi chỳGiỏm cK toỏn trngNgi nhnNgi giao(ký,h tờn)(ký,h tờn)(ký,h tờn)(ký,h tờn)Biu 20: S cỏi ti khon 211.

Cụng ty CP TM VT Thnh SnMu s S03b DN

(Q 48/2006 Q-BTC)S 163 Lờ Thỏnh Tụng, Ngụ Quyn, Hi PhũngS CI

Sinh viờn: Phm Th Hng NhungKT3 CN564Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngNm : 2014

Tờn TK : Ti sn c nh hu hỡnh

S hiu : 211NTGSChng t

SHDin giiNTTKSDK

07/01

11/07BBTL

BBGN07/01 Thanh lý TSC

11/07 Mua mi dn mỏy vi tớnhS tin

N

125.000.00021426.500.0008113.500.000112 34.100.000Cng phỏt sinh34.100.00030.000.000.......................................

SDCK129.100.000Ngi lpK toỏn trngGiỏm c(ký,h tờn)(ký,h tờn)(ký,h tờn)Sinh viờn: Phm Th Hng NhungKT3 CN565Bỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi PhũngBiu s 21: Bng Tớnh v phõn b khu hao

Cụng ty CP TM VT Thnh SnMu s S06 TSC

(Q 48/2006 Q-BTC)S 163 Lờ Thỏnh Tụng, Ngụ Quyn, Hi PhũngBNG TNH V PHN B KHU HAO TI SN C NH

Thỏng 01 nm 2014

Tớnh giỏ TSC

TTA

1Ch tiờuB

Dn mỏy vi

tớnh SamsungT l

Nc

khu

sn

hao

xut(XD)

(%)C

10D

JapanSinh viờn: Phm Th Hng NhungNm

Nm a

sn

vo

xut

s

dng1220132014Cụng

sut(din

tớch thit

k)Giỏ muaChi phớ

vn

chuyn345Chi

phớ

chy

th768

34.100.00

034.100.00

0KT3 CN5.Ti

liu

Nguyờn giỏ

k

TSC

thut

kốm

theo66EBỏo cỏo tng quan cỏc phn hnh k toỏn Trng H Hi Phũng34.100.00

0Cng34.100.00

0Ngy..thỏng.nm.

Ngi ghi sK toỏn trngGiỏm c(ký,h tờn)(ký,h tờn)(ký,h tờn)Biu s 22: S cỏi ti khon 214

Cụng ty CP TM VT Thnh SnMu s S03b DN

(Q 48/2006 Q-BTC)S 163 Lờ Thỏnh Tụng, Ngụ Quyn, Hi PhũngS CI

Nm : 2014

Tờn TK : Khu hao ti sn c nh

S hiu : 214NTGSChng t

SHNTSinh viờn: Phm Th Hng NhungDin giiTK

KT3 CN5S tin

N

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3:Kế toán tài sản cố định.

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×
x