Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
3 Chế độ chính sách kế toán mà công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Sơn áp dụng.

3 Chế độ chính sách kế toán mà công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Sơn áp dụng.

Tải bản đầy đủ - 96trang

Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải Phòng- Công ty áp dụng phương phán hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước

- Phương phấp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp tuyến tính

-Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,cuối tháng quyết toán các bộ phận có trách nhiệm đối

chiếu sổ kế toán, thống nhất số liệu tổng hợp lên báo cáo tài chính của Công ty.PHẦN 3

KHẢO SÁT CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH SƠN.

3.1: Kế toán vốn bằng tiền.

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong Công ty tồn tại trực tiếp dưới hình thái tiền tệ, có tính

thanh khoản cao nhất, bao gồm :

3.1.1 Kế toán tiền mặt

-Tiền gửi tại ngân hàng: là khoản tiền mà Công ty gửi tại ngân hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh cũng

như là các khoản tiền khách hàng chuyển cho Công ty.

Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN517Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngA. Chứng từ sử dụng:

-Phiếu thu

-Phiếu chi

-Giấy tạm ứng tiền

- Giấy hoàn ứng tiền…

B. Tài khoản sử dụng:

-Tài khoản 111: “Tiền mặt”.

111.1:Tiền Việt Nam.+Bên Nợ: -Các khoản tiền mặt, vàng bạc nhập quỹ.

-Số tiền mặt, vàng bạc thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.

+Bên Có: -Các khoản tiền mặt, vàng bạc xuất quỹ.

-Số tiền mặt, vàng bạc thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.

Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN518Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải Phòng+Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt, vàng bạc còn tồn quỹ tiền mặt.

Hàng ngày phát sinh các khoản thu, chi tiền mặt. Tất cả các khoản thu, chi đó phải có phiếu thu, phiếu

chi do giám đốc và kế toán trưởng của công ty ký duyệt. Những chứng từ tiền mặt trên 100.000đ phải có hóa

đơn tài chính. Phiếu thu, phiếu chi được lập thành 3 liên:

+Liên 1:lưu tại quyển.

+Liên 2: giao cho người nhận(người nộp tiền).

+Liên 3:giao cho thủ quỹ để thủ quỹ vào sổ quỹ tiền mặt.

Sau khi vào sổ quỹ tiền mặt, thủ quỹ chuyển cho kế toán hạch toán vào sổ nhật ký chung, sổ cái tài

khoản 111. Phiếu thu, phiếu chi cũng có thể là tập hợp của một hoặc nhiều chứng từ.

Tài khoản 111 gồm có 3 tài khoản cấp 2 :

TK 1111 : Tiền Việt Nam

TK 1112 : Ngoại tệ

TK 1113 : Vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý.C: Sổ kế toán:

Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN519Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải Phòng-Sổ nhật ký chung.

-Sổ cái tài khoản 111.

-Sổ quỹ tiền mặt.D Quy trình luân chuyển của chứng từ:

Phiếu chi, Phiếu thuGhi chú: Sổ quỹ tiền

mặtkýngày

chung

GhiNhật

hàngCác sổ kế toán chi tiếtGhi cuối tháng

SỔ CÁI TK 111Đối chiếu kiểm traBảng tổng hợp chi

tiết số phát sinhBảng đối chiếu số

phát sinhE. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh*Ví dụ: Ngày 01/01/2014,Bảng

nhâncân

viên

đốiNHuyễn

kế toán Minh Huyền nộp tiền vào tài Khoản ACB Hải Phòng tài khoản

Công ty số tiền 250.000.000đ.

Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN520Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngVới nghiệp vụ này, kế toán phải viết phiếu chi với nội dung như trên sau đó trình giám đốc và kế toán trưởng

ký, rồi đưa cho thủ quỹ để thủ quỹ xuất tiền. Chứng từ kèm theo là giấy nộp tiền tại ngân hàng và giấy báo Có

của Ngân hàng Nông nghiệp Hải Phòng. Thủ quỹ phải đưa khoản tiền trên vào sổ quỹ và kế toán vào sổ cái tài

khoản tiền mặt cũng như sổ nhật ký chung.

Định khoản:

Nợ tk: 1121: 250.000.000đ

Có tk: 1111: 250.000.000đSinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN521Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngĐơn vị: Công ty CP TM VT Thành SơnQuyển số: 36Bộ phận: kế toánSố: 00001PHIẾU CHI

Ngày 01 tháng 01 năm 2014

Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Minh Huyền

Địa chỉ: Phòng kế toán.

Lý do chi: Nộp tiền vào TK ACB

Số tiền: 250.000.000đ

(Bằng chữ: hai trăm lăm mươi triệu đồng chẵn./.)

Kèm theo: 01chứng từ kế toán

Ngày 01 tháng 01 năm 2014.Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN522Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngGiám đốcKế toán trưởng(ký, họ tên)(ký,họ tên)Người lậpNgười nộpThủ quỹ.(ký,họ tên)(ký,họ tên)(ký,họ tên)Đã nhận đủ số tiền: hai trăm lăm mươi triệu đồng chẵn./.*Ví dụ: Ngày 01 /01/2014, nhân viên Phạm Xuân Linh hoàn ứng tiền tạm ứng đi công tác Hà Nội ới số tiền

3.520.000 đồng

Với nghiệp vụ này, kế toán phải viết phiếu thu với nội dung như trên sau đó trình giám đốc và kế toán trưởng

ký, rồi đưa cho thủ quỹ để thủ quỹ thu tiền. Thủ quỹ phải đưa khoản tiền trên vào sổ quỹ và kế toán vào sổ cái

tài khoản tiền mặt cũng như sổ nhật ký chung.

Định khoản:

Nợ tk: 1111: 3.520.000đ

Có tk: 1141: 3.520.000đ

Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN523Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngĐơn vị: Công ty CP TM VT Thành Sơn.Quyển số: 39.Bộ phận kế toán.Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –Số `00001.KT3 CN524Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngPHIẾU THU

Ngày 01 tháng 01 năm 2014Họ và tên người nộp: Phạm Xuân Linh

Địa chỉ: Phòng kinh doanh

Lý do nộp: Hoàn ứng tiền tạm ứng đi công tác Hà Nội.

Số tiền: 3.520.000đ.

(Bằng chữ: Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.)

Kèm theo: 01…………chứng từ kế toán:Ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Giám đốcKế toán trưởng(ký, họ tên)(ký,họ tên)Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –Người lậpNgười nộpThủ quỹ.(ký,họ tên)(ký,họ tên)(ký,họ tên)KT3 CN525Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải PhòngCông ty CP TM VT Thành SơnMẫu số S03a-DNNSố 163 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải

Phòng(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ

Tài chính)SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 01/2014

Ngày

tháng

ghi sổ

01/01Chứng từ

Số hiệuDiễn giảihiệuNTPC00001 01/01SốMs Huyền- Nộp tiền vào TKTK

112Số phát sinh

Nợ

250.000.000ACB

01/01PT00001 01/01Mr Linh- Hoàn ứng tiền tạm ứng111

111250.000.000

3.520.000đi công tác hà Nội

12/01PT00014 12/01Ms Huyền- Rút tiền ngân hàng114

1113.520.000

100.000.000về nhập quỹ

Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN526Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán – Trường ĐH Hải Phòng13/01PC00020 13/01Ms Huyền- TT chi phí tiếp112

111100.000.000

2.365.000khách

6427

1332.150.000

215.000…………………………………

31/01PC00045 31/01Ms Huyền- TT Cước điện thoại1111.900.000tháng

31/01PC00046 31/01Ms Huyền- TT Chi phí hành6427

1111.900.000

2.750.000chính

6427

Cộng chuyển sang trang sauSổ này có……trang,đánh số từ trang 01 đến trang…2.750.000

1.325.480.000 1.325.480.000Ngày mở sổ….Ngày……..tháng…….năm…….

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốc(ký,họ tên)(ký,họ tên)(ký,họ tên)Sinh viên: Phạm Thị Hồng Nhung –KT3 CN527Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Chế độ chính sách kế toán mà công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Sơn áp dụng.

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×
x