Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH

Tải bản đầy đủ - 64trang

Trường ĐHKTQD Hà Nội18Chuyên đề thực tập chuyên ngànhsổ kế toán, đồng thời tránh được sự ghi chép trùng lặp không cần thiết, tiết kiệm chi

phí lao động, quản lý có hiệu quả vật liệu.

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật của Công ty có nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch sản

xuất và dự trữ nguyên vật liệu tiến hành điều tra, thăm dò thị trường và tìm kiếm

nhà cung cấp và ký kết hợp đồng kinh tế.

Chứng từ chủ yếu của Công ty về nhập kho gồm có:

* Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu

Khi nhận được hoá đơn, giấy báo nhận hàng, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật phải

đối chiếu với hợp đồng hoặc kế hoạch thu mua về số lượng, giá trị thực tế của từng

loại vật tư để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận thanh toán với từng

chuyến hàng. Khi hàng về, Công ty sẽ lập một ban kiểm nghiệm để tiến hành kiểm

tra vật tư. Ban kiểm nghiệm bao gồm: đại diện kỹ thuật, người phụ trách vật liệu và

thủ kho. Kết quả kiểm nghiệm được ghi vào Biên bản kiểm nghiệm vật tư sản phẩm

hàng hoá. Biên bản này được lập thành 03 liên: Liên 01 được giữ tại Phòng Kế

hoạch Kỹ thuật, liên 02 được gửi cho kế toán nguyên vật liệu, liên 03 giao cho bên

bán. Đây là căn cứ để xác định số lượng, chất lượng, quy cách vật tư nhập kho và

cũng là căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. Sau khi kiểm

nghiệm những vật tư đạt yêu cầu sẽ được nhập kho, với những vật tư không đạt yêu

cầu Công ty sẽ gửi biên bản này và các chứng từ liên quan khác tới nhà cung cấp để

giải quyết.

Trên cơ sở Hoá đơn GTGT, giấy báo nhận hàng và Biên bản kiểm nghiệm vật

tư, sản phẩm hàng hoá của Công ty tiến hành nhập kho nguyên vật liệu. Sau đó

Phòng Kế toán, cụ thể là kế toán nguyên vật liệu sẽ viết Phiếu nhập kho. Phiếu nhập

kho có thể được viết cho nhiều vật liệu cùng loại, cùng một lần giao nhận, nhận

cùng một kho hoặc có thể lập riêng cho từng thứ vật liệu nếu cần thiết, phiếu nhập

kho ghi đầy đủ tên hàng, đơn vị tính, số lượng thực nhập kho. Phiếu nhập kho được

lập thành 3 liên:

Liên 1: lưu ở Phòng Kế toán để ghi vào sổ kế toán chi tiết.

Liên 2: giao cho thủ kho để ghi vào thẻ kho.SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB219Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhLiên 3: giao cho Phòng Kế hoạch Kỹ thuật giữ.

Khi nguyên vật liệu được mua về nhập kho thì tuỳ từng loại cụ thể mà thủ

kho có thể điều tiết được sử dụng ngay vào công trình xây dựng hay phải dự trữ và

ứng với mỗi loại nguyên vật liệu như vậy chuẩn mực kế toán quốc tế số 2 lại có quy

định giá phí nhập kho riêng với cơ cấu và cách tính giá khác nhau.

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ quy trình nhập kho nguyên vật liệu

Nhu cầu

vật tưĐề nghị

mua vật tưGiám đốc

duyệtBáo giá,

chào hàngBiên bản

kiểm nhậnHoá đơn

GTGTKý hợp

đồngDuyệt giá

lựa chọnPhiếu

nhập kho

Ngày 8 tháng 8 năm 2013 Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh mua

Thép theo hóa đơn số 0023645, về nhập kho. Quy trình nhập mua nguyên vật liệu

có các chứng từ như sau:SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB220Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhBiểu 2.1. Dự trù mua nguyên vật liệu

Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

DỰ TRÙ THU MUA NGUYÊN VẬT LIỆU

Kính gửi: -Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Hưng Quảng Ninh

-Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Tờn tôi là: Nguyễn Văn An - Chức vụ cán bộ vật tư.

Nội dung dự trù: thu mua vật tư phục vụ công trình cho tháng 08 năm

2013 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

1

2

3

4

...Danh mục vật

liệu

Thép ф 10

Thép ф12

Thép ф 18

Thép ф 22

...Đơn vị

tính

Kg

Kg

Kg

Kg

...Số lượngĐơn giá6.000

3.000

5.000

5.000

...16.100

16.500

16.500

15.900

...CộngThành tiền

96.600.000

49.500.000

82.500.000

79.500.000

...

2.514.100.000Ngày 25 tháng 07 năm 2013

Giám đốcKế toánPhòng Kế hoạch Kỹ thuật(Ký, đóng dấu) ( K ý, ghi rõ họ tên) (K ý, ghi rõ họ tên)Người lậpư

(K ý, ghi rõ họ tên)Biểu 2.2. Báo giá

DOANH NGHIỆP TƯ

NHÂN QUANG THẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 02 tháng 08 năm 2013SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB221Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhBÁO GIÁ

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

STT

1

2

3

4Tên vật tư

Thép ф 10

Thép ф12

Thép ф 18

Thép ф 22ĐVTSLĐơn giáKg

2.100

Kg

1.587

Kg

1.426

Kg

2.138

Tổng cộng16.100

16.500

16.450

15.900Thành tiền

33.810.000

26.185.500

23.457.700

33.994.200

117.447.400Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

CHỦ DOANH NGHIỆPBÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 03 tháng 08 năm 2013SV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB222Trường ĐHKTQD Hà NộiChuyên đề thực tập chuyên ngànhLà một công ty chuyên xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng, Công ty

TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Dương đã có uy tín trong tỉnh và các khu vực

lân cận. Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng mặt

hàng của Chúng tôi trong thời gian qua và sau đây là báo mặt hàng vật liệu xây

dựng của công ty chúng tôi:

STTTên mặt hàngĐVTSLĐơn

giáThành tiền1Thép ф 10Kg2.10016.02933.660.9002Thép ф12Kg1.58716.42326.063.3013Thép ф 18Kg1.42616.42323.419.1984Thép ф 22Kg2.13815.81733.816.746

116.960.14

5Tổng cộng11.696.015

128.656.160

Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu sáu trăm năm sáu nghìn một trăm sáu mươi

đồng chẵn./

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)Biểu 2.3. Hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSV: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Lớp: Kế toán K23-VB2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG QUẢNG NINH

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×
x